aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Yönetim Bilimi I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilimi I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Yönetim Bilimi I Ara Sınav çıkmış sorular

Yönetim Bilimi I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin üstlendiği kişilerarası rollerden biridir?
Bilgi dağıtma
Girişimcilik
Girişimcilik
Sözcü
Arabulucu
Yönetici tanımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yönetici, yönetim sürecinin sorumluluğunu üstlenen kişidir.
Üst düzey yöneticiler işlemsel (operasyonel) işleri yürütmekle görevli kişilerdir.
Yöneticiler, kendilerine yasal olarak verilen yetkiler sayesinde işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişilerdir.
Yönetici, yapılmasından sorumlu tutulduğu işlerde işletmeyi etkili ve verimli bir şekilde amaçlarına ulaştırmakla görevli olan kişidir.
Yönetici, çeşitli alternatifler arasından sayısız seçimler yapan, tek kelime ile kararları veren kişidir.
Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim yaklaşımlarından biridir?
Sistem yaklaşımı
Durumsallık yaklaşımı
İşlem maliyeti yaklaşımı
Bürokrasi yaklaşımı
Örgütsel strateji yaklaşımı
Kurumların amaçlarına ulaşması için gerekli faaliyetleri yerine getirecek kişileri, fiziksel araçları ve işlevleri koordineli bir şekilde bir araya getirme sürecine ne ad verilir?
Yöneltme
Örgütleme
Planlama
Denetim
Uyumlaştırma
Yönetim kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Gerçekleşebilmesi için birden fazla insanın olaması olması gereklidir.
Sürekliliği olmayan bir faaliyettir.
Birçok fonksiyonu barındıran bir süreçtir.
İnsan ilişkilerine dayanan bir süreçtir.
Kaynakları etkin ve verimli kullanarak amaçlara ulaşmaktır.
Planlama yapılırken, faaliyetlerin yerine getirilme sürelerinin saptanması ve birbirine bağlı faaliyetlerin aksamaması için yöneticilerin hangi soruyu sorması ve cevaplaması gerekir?
Hangi sürede?
Nerede?
Nasıl?
Ne?
Niçin?
Aşağıdaki plan türlerinden hangisi işletmenin izleyeceği genel politika ve stratejik hedefleriyle ilgili amaç ve görüşleri içerir?
Orta süreli planlar
Yöntemler
Kısa süreli planlar
Uzun süreli planlar
Projeler
Aşağıdakilerden hangisi Kalkınma Bakanlığı’nın görevlerinden biri değildir?
Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek
Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planı, orta vadeli program hazırlamak
Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek
Toplu konut idaresi bütçesini onaylamak
Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak
Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin aşamalarından biri değildir?
Kaynak tahsisi
Anlama
Uygulama
Seçme
Geliştirme
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Yönetim Bilimi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi sürekli planlardan biridir?
Program
Proje
Politika
Bütçe
Faaliyet
Örgüt şemalarının hazırlanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Olabildiğince basit ve açık olması gerekliliği B)
Gelişme aşamasında olan birimlerin de şemaya uygun bir şekilde eklenmesi
Diğerlerine göre daha üst seviyede yer alan birimlerin daha büyük çizilmesi
Benzer düzeyde yetki sahibi birimlerin aynı hizada gösterilmesi
Tüm örgüt şemalarının asimetrik düzende hazırlanması gerekliliği
Bünyesinde tüm şebekeyi denetim altında tutan ana bir örgütü barındıran şebeke örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Dengeli şebeke
Dâhili şebeke
Dinamik şebeke
Geçici şebeke
Sanal şebeke
Aşağıdakilerden hangisi çıktı veya süreç temelli bölümlendirme yaklaşımlarından biridir?
Fonksiyonel bölümlendirme
Matriks yapı
Müşteri temeline göre bölümlendirme
Şebeke tipi bölümlendirme
Ekip temelli bölümlendirme
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılması konusunda faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu kapsamında gönüllü çalışan bireylerin mezun oldukları üniversitelere göre belirli gruplara ayrışmaları ne tür bir örgüt örneğidir?
Biçimsel örgüt
Birincil örgüt
İkincil örgüt
Üçüncül örgüt
Biçimsel olmayan örgüt
Bir bankanın pazarlama yöneticisinin şubelerde çalışan güvenlik görevlilerini kredi kartı satışı ve pazarlaması konusunda görevlendirmesi ne tür bir yetki kullanım örneğidir?
Kurmay yetki
Komuta yetki
Biçimsel olmayan yetki
Genel yetki
Fonksiyonel yetki
Alderfer’in ERG teorisine göre, bireylerin başkaları ile bir arada olma, sosyal ilişkiler kurma ile ilgili olan ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Var olma
Eğitim
Gelişme
Aidiyet
Güvenlik
Grup ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Grubun; bir araya gelmek için motive olmuş kişilerin oluşturduğu bir topluluk olması
Grubun ortak bir amacı paylaşması ve grup üyelerinin birbirleri ile iletişim halinde olması gerekliliği
Bir gruba ait olmada kişinin istemesinin yanı sıra grubun da kişiyi kabul etmesi gerekmesi
Grupları, biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar şeklinde sınıflandırmanın mümkün olması
Bir araya gelmiş tüm insan topluluklarının grup olarak kabul edilmesi
18. Aşağıdaki koordinasyon türlerinden hangisi yöneticilerin denetleme ve cezalandırma yoluyla sağladıkları koordinasyondur?
Hiyerarşiye dayalı koordinasyon
İnandırıcı koordinasyon
Dikey koordinasyon
Çapraz koordinasyon
İç koordinasyon
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin farklı bölümlerindeki ast ve üstler arasındaki iletişimdir?
Yatay iletişim
Dikey iletişim
Çapraz iletişim
Biçimsel olmayan iletişim
Küme iletişimi
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin unsurlarından biri değildir?
Şifre çözücü
Gönderici
Algı
Mesaj
Alıcı
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Yönetim Bilimi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: