aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Yönetici Asistanlığı Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Yönetici Asistanlığı dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Yönetici Asistanlığı Ara Sınav çıkmış sorular

Yönetici Asistanlığı 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Dünyada sekreterlik mesleğinin uzmanlaşmış yeterlilikleri zorunlu hale getirmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
Fransız ihtilali
Endüstri devrimi
Rönesans
Reform
Coğrafi keşifler
Aşağıdakilerden hangisi sekreterin görev ve sorumluluklarında değişikliğe neden olan faktörlerden biri değildir?
Örgütün büyüklüğü
Örgütün faaliyet alanı
Yöneticinin konumu
Örgütün coğrafi konumu
Örgüt kültürü
Aşağıdakilerden hangisi yönetici asistanını iyi değerlendirmek için önerilen kurallardan biri değildir?
Güvenmek
Empati kurmak
Yetki vermek
Düzenli görüşmek
Yönetici gibi eğitmek
Aşağıdakilerden hangisi kurum ya da kuruluşların boyutlarının küçülmesi ile sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarında oluşan değişikliklerden biri değildir?
Görev, yetki ve sorumlulukların iyi belirlenmesi
İş tanımları çeşitlenmesi
İş tanımının netliğini yitirmesi
İş yoğnluğunun artması
Yetki ve sorumlulukları artması
Sekreterlik mesleğinde bilgi işleme ve iletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlayan, belgelerin sistemli bir şekilde yazılmasını, gönderilmesini, saklanmasını ve gelen bilgilerin değerlendirilmesi sürecini içeren bilim dalı aşağıdakileden hangisidir?
Yönetim bilimleri
Teknik bilimler
Davranış bilimleri
Dil bilimleri
Arşiv bilimleri
Örgütü temsil edebilme yeteneğine sahip olmak, dış görünüşüne , kişisel temizlik ve bakımına önem vermek, giyimine profesyonel ortam çerçevesinde özen göstermek gibi ifadeler bütünü aşağıdakilerden hangisi kapsamında yer alır?
Kendine güven duymak
Sağlıklı olmak
Temizliğe özen göstermek
Güler yüzlü olmak
Prezantabl olmak
İnançları, tutumları, niyetleri veya davranışları değiştirmeye yönelik iletişim sürecine ne ad verilir?
Motivasyon
Güdüleme
İkna
Çatışma
Liderlik
Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı olmak için sahip olunması gereken kişilik özelliklerinden biri değildir?
Kuşkucu olmak
Yeniliklere açık olmak
Bağımsız olmak
Kendine güvenli olmak
Kararlı olmak
Bir kişinin mevki, para, kıdem ve benzeri açılardan üstün olmasına karşın bunu belirtecek davranışlarda bulunmaktan kaçınmasına ne ad verilir?
Hoşgörülülük
Yardımseverlik
Alçak gönüllülük
İyi niyetlilik
Nezaket
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Yönetici Asistanlığı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi sekreterin meslekî özellikleri arasında yer almaz?
Anadiline hakîm olmak
Dürüst olmak
İş dilini iyi bilmek
Zamanı etkin kullanabilmek
Risk alabilmek
Aşağıdakilerden hangisi sekreterin ziyaretçiler üzerinde olumlu ve iyi izlenim bırakabilmesi için gerekli hususlardan biri değildir?
Önemini bildiği ziyaretlerde ön hazırlık yapmak
Gelen konuklara ilk isimleri ile hitap etme alışkanlığı kazanmak
Misafire yöneticinin odasına kadar eşlik etmek
Ziyaretçi sayısı fazla olduğunda adil bir sıra ile kabul etmek
Ziyaretçilerin sorunları hakkında empati kurmak
Aşağıdakilerden hangisi sekreterin yazışmaları gerçekleştirirken uyması gereken ilkelerden biridir?
Muğlak ifadelere yer vermek
Çok sık bağlaç kullanmak
Pasif cümleler kullanmamak
Kısaltmaların açılımlarına yazı içinde yer vermemek
Çok teknik tarzda yazmak
Aşağıdakilerden hangisi ABD’deki Ulusal Sekreterler Birliğinin yapmış olduğu sekreter tanımı içerisinde yer almaz?
Mükemmel ofis becerilerine sahip olma
Doğrudan yönlendirilmeden kendiliğinden sorumluluk alabilme
İnisiyatif ve yargı kullanabilme
Yönetici adına her türlü harcama yetkisine sahip olma
Verilen yetki dahilinde kararlar alabilme
14. Yazışmaya ilişkin protokol kurallarına göre alt makamlara yazılan bir yazıda sonuç cümlesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Bilgilerinize arz ederim.
Gereğini arz ederim.
Bilgilerinizi arz ve rica ederim.
Gereğini arz ve rica ederim.
Bilgilerinizi rica ederim.
Aşağıdakilerden hangisi yönetici adına randevu verme ilkelerinden biri değildir?
Randevu sırasının konunun önemine göre ayarlanması
Randevuların gün içine dağıtılması
Randevu iptallerinin görüşme günü ve saatinden önce gerçekleştirilmesi
Her randevu konusu için eşit süre verilmesi
Randevulu konukların adil bir sıra ile içeri alınması
Örgütsel statüsü aynı ya da birbirine yakın çalışanların oluşturduğu, üst ast ilişkisinin ve sıkı üye bağının olmadığı küme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Yatay Küme
Dikey Küme
Partizan Küme
Karışık Küme
Özerk Küme
Örgüt yöneticileri tarafından kısa süreli küçük işlerin başarılması için kurulan takımlara ne ad verilir?
Doğal tarım
Kalite çemberi
Biçimsel takım
Bölüm
Alt sistem
Aşağıdakilerden hangisi başarısız takımın özelliklerinden biri değildir?
Takım üyeleri arasında ortak sahiplenmenin ve aidiyet duygularının gelişmiş olması
Gizlenen çatışmaların olması
Gerçekleşmemiş kararların olması
Lidere karşı aşırı bağlılık duyulması
Çözümsüz tartışmaların olması
Çok sayıda çalışanın sıkça yöneticiyi görmek istemesi halinde yöneticisine personel toplantılarını artırması önerisinde bulunan bir yönetici asistanı aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirmiş olur?
Şikâyet ve söylentileri iletme
Yöneticinin sırdaşı olma
Yöneticinin hatalarını kapatma
Yöneticinin zamanını yönetme
Yönetici temsilcisi olarak güven kazanma
Aşağıdakilerden hangisi takım içinde sürtüşmeler açığa vurulmazsa karşılaşılabilecek sonuçlardan biridir?
Çözümsüz tartışmaların veya kavgaların olması
Takım üyelerinin sürtüşmeleri işe yansıtarak tatminsizliklerini ifade etmeye çalışması
Sadece kendi çıkarlarını düşünen alt grupların oluşması
Tedirginlik yaratacak ortamların önlenmiş olması
Lidere aşırı bağlılık
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Yönetici Asistanlığı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: