aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Yeni Toplumsal Hareketler Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Yeni Toplumsal Hareketler dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Yeni Toplumsal Hareketler Ara Sınav çıkmış sorular

Yeni Toplumsal Hareketler 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılında kabul edilen binyıl kalkınma projesinin hedeflerinden biri değildir?
Mutlak yoksulluğun yok edilmesi
Çocuk ölümlerinin ortadan kaldırılması
Temel eğitimin yaygınlaştırılması
Cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi
Kentleşmenin hızlandırılması
Toplumsal hareket kavramını ilk olarak siyasal mücadele bağlamında kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Karl Marx
Friedrich Engels
Smelser
Lorenz Von Stein
Lofland
Kadınları özgürleştirmenin yolunun tamamen yeni bir düzenden geçmesi gerektiğini vurgulayan, aynı zamanda da farklılık olgusuna vurgu yapan feminizm türü aşağıdakilerden hangisidir?
Marksist feminizm
Radikal feminizm
Devlet feminizmi
Muhafazakâr feminizm
Kemalist feminizm
Çevresel adalet hareketi hangi ülkede doğmuştur?
Almanya
Fransa
ABD
İngiltere
Türkiye
Marksizm ve feminizm arasındaki ilişkiyi “mutsuz evlilik” olarak niteleyen ve Marksist feminizmin Marksizme dönüştüğünü iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
H. Hartman
M. Frisch
S. Tarrow
C. Tilly
P. Levitt
Aşağıdakilerden hangisi “Kolektif Davranış Yaklaşımı”nı geliştiren toplumbilimcilerden biri değildir?
Karl Marks
Gustav Le Bon
Herbert Blumer
William Kornhauser
Neil Smelser
Touraine’e göre yeni toplumsal hareketleri yeni yapan temel özellik nedir?
Tarihsel açıdan sonradan ortaya çıkmış olmaları
Sınıf çözümlemesine dayanmaları
Devlet gücünü kontrol etme düşüncesinden ayrışmaları ve sivil ilişkileri dönüştürmeyi hedeflemeleri
Modernizmin ürünü olmaları
Ekonomik temele dayanmaları
Küreselleşme sürecine ilişkin önemli bir boyut olan “yersiz-yurtsuzlaşma” aşağıdaki hangi düşünceyi ifade etmektedir?
Zaman ve mekân boyunca sosyal ilişkilerin esnekleşmesini
Çağımızda uygarlıkların birçoğunun modernleşmek istemesini
Dil ve din farklılıklarının insanları birbirinden uzaklaştırmasını
Çokuluslu şirketlerin danışmanlık yaparak siyasette yer almasını
Dünyada dominant olan kültürlerin yerel kültürleri istila etmesini
Bireylerin organize olması toplumsal hareketin hangi aşamasında gerçekleşir?
Başlangıç-Hazırlık
Toplanma-Birleşme
Kurumsallaşma
Hazırlık
Uygulama
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Yeni Toplumsal Hareketler Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Bireylerin rol kimlikleri aşağıdakilerden hangisiyle bağlantılıdır?
Grup üyelikle
Örgütlere üyelikle
Kişisel özelliklerle
Niteliklerle özdeşleşme ile
Toplumsal yapıdaki konumlarla
Hristiyan Batı’da kapitalizmin gelişimini anlamaya çalışan Weber’e göre, bu uygarlığı üstün kılan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Kültürel birikim
Akılcılık
Karizmatik otorite
Sosyal eylemlilik
Tabakalaşma sistemi
Kimliğe dayalı toplumsal hareketlerin ortaya çıkışındaki temel itici güç aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomik gereksinimlerin giderileceği bir sistem arayışı
Toplumsal sınıf bilincine dayalı sınıf dayanışması
Siyasal yönetim erkini ele geçirme arzusu
İnsanların maddi çıkarlarını karşılama eğilimleri
Bireylerin yeni yaşam biçimlerinin ve toplumsal kimliklerinin tanımlanacağı yeni topluluklar arama çabası
Kadın özgürlüğü ya da kürtaj karşıtı hareketler hangi tür toplumsal hareketlerdendir?
Kurtarıcı
Kurtarıcı
Alternatif
Devrimci
Barışçı
Toplumsal hareketlerin kurumsallaşması sonucu toplumsal hareket toplumunun ortaya çıktığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Blummer
Touraine
Olson
Tarrow
Melucci
Bireylerin kendilerinin kim olduklarını ve karşılıklı olarak başka insanların da kendilerine ve diğerlerine ilişkin anlayışlarını ifade eden kimlik aşağıdakilerden hangisidir?
Rol kimliği
Psikolojik kimlik
Bireysel kimlik
Toplumsal kimlik
Kolektif kimlik
Türkiye’de neoliberal ekonomi politikalarının uygulamaya konulmasında en temel aktörler aşağıdakilerden hangisidir?
Yabancı yatırımcılar
Birleşmiş Milletler
IMF ve Dünya Bankası
Çokuluslu şirketler
Petrol ihracatçısı ülkeler
Modern toplumları modernite öncesi toplumlara göre daha dinamik yapan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Para ekonomisi
Uzmanlık sistemleri
Bilimin gelişmesi
Zaman ve mekân ayrışması
Akıl yürüten insan
Toplumsal ölçekteki hareketlere ilişkin ilk sistematik yaklaşım olarak görülebilecek kalabalıklar kuramının en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
Lorenz Von Stein
Emile Durkheim
Mancur Olson
Friedrich Engels
Gustave Le Bon
Kadınların doğurganlık özelliğinin onların tamamen insan olarak gelişimini engellediğini ve bu nedenle kadınların bazı erkeksi özelliklere sahip olmaları gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Radikal-liberal feministler
Marksist feministler
Fransız feministleri
Özcüler
Anglo-Amerikan feministler
Ataerkil düzen tarafından yerilen bazı kadın özelliklerini ön plana çıkaran feminizm aşağıdakilerden hangisidir?
Üçüncü dünya feminizmi
Liberal feminizm
Radikal feminizm
Marksist feminizm
Modern feminizm
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Yeni Toplumsal Hareketler Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: