aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku Ara Sınav çıkmış sorular

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru tarihinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?
Hakkın ihlal edildiği tarih
Hakkın ihlal edildiğinin öğrenildiği tarih
Başvuru evraklarının tamamlandığı tarih
Yüksek Mahkeme kararının tebliğ edildiği tarih
Başvuru yollarının tüketildiği tarih
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz?
Cumhurbaşkanını
Bakanlar Kurulu üyesini
Rektörü
Yargıtay Başkanını
Sayıştay Başkanını
Yargısal usuller uygulanarak hukuki uyuşmazlıkların ve hukuka aykırılık iddialarının kesin olarak çözümlenmesi fonksiyonunu gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
İdari
Maddi
Hukuki
Şekli
Organik
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’ne soyut norm denetimi için başvuramaz?
Yüz on milletvekilinden oluşan TBMM üyeleri
Ana Muhalefet Partisi meclis grubu
İktidar Partisi meclis grubu
Cumhurbaşkanı
Başbakan
Hâkimlik teminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hâkimler azlolunamazlar.
Hâkimler bir mahkeme kaldırılmış olsa bile aylık ve ödeneklerinden yoksun bırakılmazlar.
Hâkimlerin meslek içi eğitimlerinin kanunla düzenlenmesi gerekir.
Hâkimler 60 yaşından önce kendileri istemedikçe emekliye sevk edilemezler.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur.
Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargıya dâhil olan işlerden biri değildir?
Ergin kılınma
Evlenmeye izin verilmesi
Bir kimsenin gaipliğine karar verilmesi
Taşınır malda ortaklığın giderilmesi
Mirasçılık belgesi verilmesi
İçtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek görevi Yargıtay’ın aşağıdaki kurullarından hangisine aittir?
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Yargıtay Büyük Genel Kurulu
Yargıtay Başkanlar Kurulu
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu
Ceza yargısında, yargılama faaliyeti sırasında kamu adına kanun yollarına başvurma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Cumhuriyet Başsavcılığı
Adalet Bakanlığı
Hâkimler ve Savcılar Üst Kurulu
Mahkeme başkanı
Mahkeme kalemi
Aşağıdakilerden hangisi özel ceza mahkemelerinden biri değildir?
Çocuk mahkemesi
Çocuk ağır ceza mahkemesi
Ağır ceza mahkemesi
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
Kadastro mahkemesi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu’nun üye sayısı kaçtır?
3
5
10
15
20
Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?
Asker kişilerin askeri hizmetine ilişkin birden fazla dairenin görev alanına giren davalara bakmak
Uyuşmazlık mahkemesine üye seçmek
Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek
İçtihatların değiştirilmesi hakkında karar vermek
1602 sayılı Kanunun 91. maddesinde yazılı iç tüzüğü yapmak
İdari yargıda açılan tam yargı davaları, adli yargı hukuk mahkemelerinde görülen aşağıdaki davalardan hangisine benzer?
Tespit davaları
Edim davaları
Yenilik doğuran davalar
Tazminat davaları
Ceza davaları
Danıştay Kanunu’nda öngörülen iç tüzük ve yönetmelikleri kabul eden Danıştay Kurulu aşağıdakilerden hangisidir?
İdari İşler Kurulu
İdari Dava Daireleri Kurulu
İçtihatları Birleştirme Kurulu
Danıştay Genel Kurulu
Başkanlık Kurulu
Danıştay Başkanlık Kurulu kaç asıl ve yedek üyeden oluşur?
Dört asıl iki yedek
Dört asıl dört yedek
Beş asıl beş yedek
Altı asıl dört yedek
Sekiz asıl dört yedek
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalardan biri değildir?
Bakanlar Kurulu kararlarının iptaline ilişkin başvurular
Danıştay dairelerince yürütmenin durdurulmasına istemleri hakkında kararlara karşı yapılan itiraz başvuruları
Maliye Bakanlığınca çıkartılan genel tebliğlerin iptaline ilişkin başvurular
Kamu kurumlarınca çıkartılan yönetmeliklerin iptaline ilişkin başvurular
Tahkim yolu öngörülmemiş kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmelerinden doğan davalar
Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay’da yer alan kurullardan biri değildir?
Daireler Kurulu
Başkanlar Kurulu
Genel Kurul
Yüksek Disiplin Kurulu
Yüksek Denetim Kurulu
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilir?
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Danıştay
Yargıtay
TBMM
Anayasa Mahkemesi
Askeri birinci sınıf hâkimler arasından Askeri Yargıtay’a üye seçilecek olanların sahip olmaları gereken en az rütbe aşağıdakilerden hangisidir?
Yarbay
Albay
Binbaşı
Yüzbaşı
Teğmen
Uyuşmazlık Mahkemesi’nde geçici raportör olarak görevlendirilebilmek için hâkimlik ve savcılık sınıfından sayılan hizmetlerde en az kaç yıl çalışılması gerekir?
3
4
5
6
10
Kara Kuvvetleri Komutanı görevleri ile ilgili suçlardan dolayı aşağıdaki mahkemelerden hangisinde yargılanır?
Askeri Yargıtay
Askeri Mahkemeler
Yüce Divan
Sıkıyönetim mahkemeleri
Yargıtay
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: