aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik Ara Sınav çıkmış sorular

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Hukuk normlarının altlık-üstlük ilişkisi şeklinde sıralanması ilk kez kim tarafından sistematik olarak açıklanmıştır?
Marcel Gauchet
Hans Kelsen
Norberto Bobbio
Leon Duguit
Friedrich Hegel
Hukuk kurallarını yaratan temel ögelere; diğer bir deyişle bu kuralları oluşturan tarihsel, toplumsal, ahlaki, dini, ideolojik vb. kökenden biçimlenen toplumsal ve düşünsel verilere ne ad verilir?
Hukukun şekli kaynakları
Hukukun yardımcı kaynakları
Hukukun maddi kaynakları
Hukukun asli kaynakları
Hukukun yazılı kaynakları
Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasası olan Kanun-i Esasi kaç yılında ilan edilmiştir?
1808
1839
1876
1009
1921
Aşağıdakilerden hangisi bir anayasaya katılık sağlayan yöntemlerden biri değildir?
Süre yasağı
Yayın yasağı
Dönem yasağı
Değiştirilemeyecek maddeler
Üye tamsayısının salt çoğunluğu kuralı
Sosyal düzen kuralları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
Bireyin sosyal rolünü gerçekleştirmeyi öğrenme sürecidir.
Bir emir ya da yasağa uyma zorunluluğunun kişiye yüklenmesidir.
Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri işaret eden kurallardır.
Yerine getirilmesi vicdani yükümlülük olan görevdir.
Sosyal düzen kuralının ihlali durumunda, bu kuralı çiğneyen kişiye uygulanan, ihlalin hukuki sonucudur.
Yazısız Anayasa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir anayasa içinde olması düşünülebilecek kurallar, yetkili bir organ tarafından belirli bir belge içinde toplanır.
Geleneksel anayasa olarak da adlandırılır.
En bilinen örneği İngiltere’de görülmektedir.
İngiltere’de devletin temel kurumlarını düzenleyen kuralların önemli kısmı teamûlidir.
Toplum içinde uzunca süre kesintisiz olarak tekrarlanan ve bağlayıcı olduğuna inanılan uygulamalardan oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde kanun ile eşdeğer düzeydeki hukuk kurallarından biridir?
Tüzük
Yönetmelik
Yönerge
Anayasa
Uluslararası Antlaşmalar
Normal kanunlardan daha farklı organlarca ve daha zor usullerle değiştirilebilen anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Yumuşak Anayasa
Çerçeve Anayasa
Teamûli Anayasa
Kurucu Anayasa
Katı Anayasa
Yardımcı sağlık personeli olan veteriner sağlık teknisyen ve teknikerlerine hayvan sağlığı kabini açma yetkisi hangi yıl verilmiştir?
2007
2009
2010
2011
2012
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi 1965-2005 yılları arasında faaliyet gösteren Hayvan Sağlık Memurları Okullarının bulunduğu illerden biri değildir?
Konya
Isparta
Samsun
Diyarbakır
Malatya
Türkiye’de veteriner hekimliği ve yardımcı sağlık personeli eğitimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ankara Üniversitesi 1990 yılına kadar Türkiye’de veteriner hekim yetiştiren tek okuldur.
Bilimsel anlamda eğitim-öğretim 1842’de başlamıştır.
İstanbul Askeri Veteriner Okulu, bu alanda eğitim veren ilk okuldur.
Yüksek Veteriner Okulu 1933 yılında Ankara’ya nakledilmiştir.
Türkiye’deki ikinci veteriner fakültesi Elazığ’da açılmıştır.
Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış veteriner okullarından diploma almış olanlara verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Veteriner sağlık teknisyeni
Veteriner sağlık teknikleri
Veteriner gıda hijyenisti
Laborant
Veteriner hekim
Türkiye’de hayvan sağlığı memur okullarının açılması ve bu unvanla memur yetiştirilmesini öngören 3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilat Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
1925
1931
1937
1943
1955
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Hayvan hastaneleri sadece gündüz saatlerinde hizmet verebilmektedir.
Muayenehane, hayvanların ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin yapıldığı veteriner hekim tarafından kurulmuş iş yeridir.
Hayvan sağlığı kabini açmak için birden fazla veteriner hekimin bir araya gelmeleri gerekmektedir.
Muayenehanede iki adet hayvan bakıcısı, bir sekreter ile tıraş ve yıkamadan sorumlu personel çalıştırılması zorunludur.
Hayvan hastanesinde yalnızca veteriner hekimler çalışabilir.
Aşağıdakilerden hangisi hayvan sağlığı kabininde bulundurulması gereken alet ve malzemelerden biri değildir?
Kapaklı küvet
Sargı bezi
Kapaklı devre anestezi cihazı
Pamuk ve flaster
Pens veya penset
Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında bulunan hayvan hastanelerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden (işverenle birlikte) sorumlu veteriner hekime ne ad verilir?
Sorumlu yönetici
Yönetici
Klinisyen
Hastane yöneticisi
Yönetim kurulu yöneticisi
Klinik veteriner hekimliği ve yardımcı sağlık personeli hizmetleri uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Hayvan sağlık kabinlerinin dış cephelerindeki tabelalar için ilgili mevzuatta herhangi bir düzenlemeye rastlanmaz.
Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikleri ve sağlık tekniklerinin çantasında her nevi ilaç, aşı, serum veya biyolojik madde bulundurulabilir.
Veteriner hekimler hayvan sağlık kabini açabilir.
Hayvan hastanesinde klinik dallarından birinde uzmanlık ya da doktora yapmış bir veteriner hekim çalıştırılması zorunludur.
Bir yardımcı sağlık personeli birden fazla hayvan sağlık kabini açabilir.
Organizmada çeşitli nedenlerle meydana gelmiş yaraların, patojen ajanlardan temizlenmesi ve yaraların yeniden mikropsuz hale getirilmesi işlemine ne ad verilir?
Asepsi
Dezenfeksiyon
İntoksikasyon
Antisepsi
Eradikasyon
Aşağıdakilerden hangisi hayvan sağlığı kabininde verilecek hizmetlerden biridir?
İlaç, aşı ve serum satmak
Enjeksiyon tatbik etmek
Röntgen çekmek
Operasyon yapmak
Reçete yazmak
Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekime ne ad verilir?
Kamu veteriner hekimi
Sorumlu veteriner hekimi
Serbest veteriner hekim
Yetkilendirilmiş veteriner hekim
Hükümet veteriner hekimi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: