aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Vergi Ceza Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Vergi Ceza Hukuku dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Vergi Ceza Hukuku Ara Sınav çıkmış sorular

Vergi Ceza Hukuku 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi vergi ceza hukukunun bağlayıcı kaynakları arasında yer almaz?
Anayasa
Tüzük
Kanun hükmünde kararname
İçtihadı birleştirme kararları
Kanun
Vergi kabahatleri veya suçları aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Vergi Usul Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu
Danıştay Kanunu
Kanun hükmünde yer alan kelimelerin, deyimlerin, ifadelerin dilbilgisi kuralları yönünden cümle yapısı içindeki anlamını araştıran yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Bilimsel yorum yöntemi
Tarihi yorum yöntemi
Sistematik yorum yöntemi
Amaçsal yorum yöntemi
Lafzi yorum yöntemi
Aşağıdakilerden hangisi yorum çeşitlerinden biri değildir?
Bilimsel yorum
Evrensel yorum
Yargı yorumu
Yasama yorumu
İdari yorum
Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanların; mükelleflerin hesap, yazı vb özel işlerini yapmaları halinde kendilerine verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Hapis cezası
İkinci derece usulsüzlük cezası
Özel usulsüzlük cezası
Vergi ziyaı kabahati cezası
Birinci derece usulsüzlük cezası
Bilgi vermekten çekinen kamu idare ve müesseseleriyle, vergi inceleme ve denetimleri sırasında gereken ödevleri yerine getirmeyen mükellefler hakkında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Hapis cezası
Birinci derece usulsüzlük cezası
İkinci derece usulsüzlük cezası
Vergi ziyaı kabahati cezası
Özel usulsüzlük cezası
Vergi ceza hukukunda, vergi kabahatlerinde tüzel kişiler bakımından sorumluluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kanuni temsilciler veya tasfiye memurları, temsil edilenin vergi ödevlerini yerine getirmemelerinden dolayı tüzel kişilerin malvarlığından alınamayan vergi cezalarından sorumludur.
Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanunlarına aykırı hareketlerden doğan vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir.
Temsilcilerin, tüzel kişinin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmasından daha önceki dönemlere ilişkin sorumlulukları vardır.
Kanuni temsilciler veya tasfiye memurları kendi yönetimlerinde kabahat işlemiş olmaları halinde, cezalar bakımından tüzel kişiye rücu etmeleri mümkündür.
Kanuni temsilcinin veya tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin işlemiş olduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında idari yaptırım uygulanabilir.
Kanunların yürürlüğe girme zamanı kendi yürürlük maddesinde belirtilmemişse, bu durumda kanun, resmi gazetede yayım tarihinden başlayarak kaç gün sonra yürürlüğe girmektedir?
15
30
45
60
90
Aşağıdakilerden hangisi vergi ceza hukukunun konularından biri değildir?
Ceza muhatabının hak arama yolları
Devletin vergi alacağını güvence altına alan önlemler
Suç veya kabahat oluşturan fiillerin neler olduğu
Devletle vergi ödevlileri arasında doğan ceza hukuku ilişkisi
Ceza hukuku ilişkisinin sona ermesi
Kabahat işlenmesi halinde idari makamlar tarafından uygulanan idari para cezası ve idari tedbirlere ne ad verilir?
Ceza tedbiri
Hapis cezası
Güvenlik tedbiri
Ceza
İdari yaptırım
Aşağıdakilerden hangisi vergi kabahatleri bakımından mefruz tekerrürün uygulandığını gösterir?
Vergi cezasının tahsilinin aranmaması
Önceki kabahatle sonradan işlenen kabahatin aynı olması
Kabahatin işlenmesinden sonraki kabahatin belirli bir süre içinde işlenmesi hali
Sonraki kabahatin ne zaman işlendiğine bakılmaması durumu
Önceki cezanın infaz edilmiş olma şartının aranması
Mükelleflerin dolduracakları vergi karnesini, işe başlama tarihinden itibaren ne zamana kadar ibraz etmeleri gereklidir?
10 gün
15 gün
1 ay
45 gün
2 ay
Vergi karnesini ibraz etmeyen kişi aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
1. derece genel usulsüzlük kabahati
İştirak suçu
Özel usulsüzlük kabahati
2. derece genel usulsüzlük kabahati
Vergi ziyaı kabahati
I. İştirak edilen fiilin orta nitelikli fiillerle işlenen vergi ziyaı olması II. İştirak edilen fiilin hukuka aykırı olması III. İştirakçinin fiilin işlenmesine bilerek katılması Yukarıdakilerden hangileri vergi kabahatleri açısından iştirak şartlarından biri değildir?
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
I, II ve III
Şirketler işe başlama bildirimini en geç ne zamana kadar bildirilmesi gereklidir?
İşe başlamayı takip eden 10 gün içinde
İşe başlamayı takip eden 15 gün içinde
İşe başlamayı takip eden 30 gün içinde
İşe başlandığı tarihte
İşe başlamadan 10 gün önce
Aşağıdakilerden hangisi vergi ziyaı kabahatinin oluşmasında ağır nitelikli fiillerden biri değildir?
Defter sayfalarını kopartarak yok etmek
Sahte belge düzenlemek veya kullanmak
Anlaşmasız matbaalarca basılan belgeleri kullanmak
Beyannamenin kanuni beyan süresinden sonra kendiliğinden vermek
Gerçekte olmayan kişiler adına hesaplar açmak
Aşağıdaki hallerden hangisinde vergi cezası kesinleşmez?
Cezalarda indirimden yararlanılması
Cezanın itirazsız ödenmesi
Uzlaşma sağlanması
Dava açma süresi içinde vergi cezasının dava konusu edilmesi
Kanun yollarına gidilmemesi
Orta nitelikli fiille vergi ziyaı kabahati işleyen kişiye ziyaı uğratılan vergi miktarının kaç katı idari para cezası kesilir?
1/2
1
2
3
5
Önce işlenen genel usulsüzlük cezası 20.000 TL, sonraki, işlenen genel usulsüzlük kabahatinin cezası 40.000 TL ise, tekerrür nedeniyle ceza kaç TL artırılacaktır?
10.000
15.000
20.000
30.000
40.000
Vergi kabahatlerinde birleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tek fiille farklı vergilerde vergi ziyaı kabahati meydana gelirse birleşme olmaz.
Tek fiille vergi ziyaı kabahati ile genel usulsüzlük kabahatinin işlenmesi halinde birleşme olmaz.
Vergi kabahati ile diğer kanunlardaki suçlar birleşmez.
Vergi kabahati ile TCK’daki suçlar birleşmez.
Tek fiille vergi ziyaı kabahati ile özel usulsüzlük kabahatinin işlenmesi halinde birleşme olmaz.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: