aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Türkiye'nin Toplumsal Yapısı dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ara Sınav çıkmış sorular

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi 1985 ve sonrası Türk sosyoloji yazınında toplumsal yapı üzerine çalışma yapan başlıca araştırmacılardan biri değildir?
Emre Kongar
Birsen Gökçe
Mehmet Ecevit
Aytül Kasapoğlu
Ziya Gökalp
Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Toplumsal bir üründür.
Semboliktir.
Topluma katılan her yeni üye kültürü öğrenerek geliştirir.
Olduğu gibi kabul edilmez.
Öğrenilmiş davranışlardan oluşur.
Büyük ölçekli sermaye, mülk ve rant sahiplerinden oluşan ve burjuvazi olarak anılan toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Orta sınıf
Alt sınıf
Eski orta sınıf
Yeni orta sınıf
Üst sınıf
Üç kişiden oluşan gruba ne ad verilir?
Ekip
Ücüncül grup
Traid
Daid
Takım
Çatışma kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
En bilinen çatışma yaklaşımı Marksist yaklaşımdır.
Çatışma kuramcılarına göre insan toplumları, düzenli ve sistemli bir biçimde var olan, paylaşılan değer, inanç ve çıkarlardan oluşmuş düzenli bir yapıya sahiptir.
Çatışma, toplumsal yapının oluşumu, birleşimi ve korunması açısından araç olabilecek bir süreçtir.
Çatışma, grup içi ve gruplar arası sınırların belirlenmesi ve korunmasını olanaklı kılar.
Çatışma kuramcılarına göre belirli bir grup başa geçince kendi politik, ekonomik ve sosyal politikalarını bir diğer grubun zararına olacak şekilde uygulamaya koyabilir.
Beşeri alandaki kültür aşağıdakilerden hangisinin ürünüdür?
Tarım
Güzel sanatlar
Eğitim süreci
Uygarlıklar
Yetiştirme
I. Toplulukçu değer ve normlar egemendir. II. Kadınsı değerler biraz daha ön plandadır. III. Güç mesafesi fazladır. IV. Belirsizlikten kaçınma eğilimi fazladır. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de kültür bağlamının incelenmesi sonucunda elde edilen bulgulardandır?
I ve II
III ve IV
I, II ve III
I, III ve IV
I, III ve IV
Kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve manevi ögelerle, başka kültürlerden birey ve grupların, belli bir kültürel etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucunda her ikisinin de değişmesine ne ad verilir?
Kültür şoku
Kültürel yayılma
Kültürleşme
Kültür yozlaşması
Zorla kültürlenme
Diller arasındaki gerçek ayrımın seslerde ve göstergelerde değil, dünya görüşleri arasındaki ayrım olduğunu belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Sapir
Humbolt
Turner
Cohen
Cassirer
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Gerçekliğin doğası hakkında ileri sürülen iddialara ne ad verilir?
İnanç
Değer
Sembol
Norm
Dil
Talcott Parsons’a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin temel fonksiyonlarından biridir?
Çocukların birincil sosyalizasyonu
Cinsel fonksiyonu
Yeniden üretim fonksiyonu
Ekonomik fonksiyonu
Eğitim fonksiyonu
Türkiye’de en fazla sayıda kişinin ikamet ettiği il aşağıdakilerden hangisidir?
Adana
İstanbul
İzmir
Bursa
Ankara
Aşağıdakilerden hangisi aileye eleştirel yaklaşımlardan biri değildir?
Aile üyelerinin birbirlerine olan beklentileri ve talepleri çok fazla olduğu için çatışma kaçınılmazdır.
Aileler insan kişilikleri üreten fabrikalardır.
Aile içerisinde bireylerin özgürlükleri kısıtlanır.
Aile, bireyleri sınırlayıcı olan rollerde uzmanlaştırır.
Çiftler arasında çözülmemiş çatışmaların ve gerilimlerin düşmanlığı çocuğa yansır.
Türkiye’de cinsiyete göre ilk evlenme yaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
35 yaş üstünde, kadınların evlenme oranı erkeklerden yüksektir.
18 yaş altında, kadınların evlenme oranı erkeklerden düşüktür.
25-29 yaş arasında, erkeklerin evlenme oranı kadınlardan düşüktür.
Evlilikler en çok 18-24 yaş arası kadın ve erkekler arasında yapılmaktadır.
30-34 yaş arasında, kadınların evlenme oranı erkeklerden yüksektir.
Nadide Karkıner’e göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarımındaki yapısal ilişkilerden biri değildir?
Küçük köylü mülkiyeti
Küçük meta üreticiliği
Ataerkil geniş aile
Ücretsiz hane emeği
Erkeğin uzun dönemli mevsimlik işçiliği
Eğitim kurumunun işlevinin, toplumsal sürekliliğin sağlanması için gerekli norm ve değerlerin aktarılması olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
İşlevselci Yaklaşım
Çatışmacı Yaklaşım
Marksist Yaklaşım
Eleştirel Yaklaşım
İktisadi Yaklaşım
Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitime ne ad verilir?
Yaygın eğitim
Uzaktan eğitim
Halk eğitimi
Örgün eğitim
Çıraklık eğitimi
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki eğitim sisteminin temel sorunlarından biri değildir?
Fiziksel altyapı ve donanım
Okullaşma düzeyinin düşüklüğü
Finansman yetersizliği
Ders kitaplarının ezberci niteliği
Okul ve öğretmen fazlalığı
Türkiye’de mektep-medrese şeklindeki ikili yapıya son veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Köy Enstitüleri Kanunu
Maarif Kanunu
Şehremaneti Kanunu
Nizam-ı Cedid Kanunu
I. Darülfünun II. İdadiye III. Sultaniye Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’ndeki Avrupa tipi laik okullar arasında yer alır?
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: