aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Türkiye'de Sosyoloji Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Türkiye'de Sosyoloji dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Türkiye'de Sosyoloji Ara Sınav çıkmış sorular

Türkiye'de Sosyoloji 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Paris’te bulunduğu sırada Ernest Renan’la tanışan ve ondan düşünsel yönden etkilenen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Ali Suavi
Ziya Paşa
Namık Kemal
Münif Efendi
İbrahim Şinasi
Ahmet Cevdet Paşa’nın yazdığı en önemli eser olan Mecelle ne kitabıdır?
Kanun
Tarih
Mantık
Edebiyat
Sosyoloji
Materyalizmin felsefe anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Her türlü bilgi akıl vasıtasıyla elde edilir.
Varlıkların varlık haline gelmelerinin nedenidir.
Gerçekten var olan bilincin içerikleridir.
Yegâne varlık maddedir ve maddenin dışında zihinsel ve doğaüstü hiç bir güç bulunmaz.
Ruh, her şeyin meydana gelme nedenidir.
Aklın, duyumların gösterdikleri eşya ile bu eşyaların anlam ve keyfiyetlerine ait yüzeysel bilgilerle yetinmediğini, onların derinliklerine işleyerek, olayların bağlı olduğu veya bu olayların meydana gelmesine neden olan nedenlerin ötesinde ilişkiler ve gölge varlıkların arkasında hakikatler bulduğunu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
İbrahim Şinasi
Hoca Tahsin Efendi
Ziya Paşa
Ali Suavi
Münif Efendi
Beşir Fuad “Felsefeye dair tavsiye edeceğim, eserler mütalaa edildikten sonra, eserin şairane olan kısımları düşünürümüzden tard ile yalnız ciddi kısımlarını hıfzedesiniz.” cümlesinde şairane kelimesiyle aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir?
Edebiyat
Din
Filozof
Metafizik
Felsefe
1908 Devriminden sonra iktidara gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilk olarak Osmanlıcılık siyasetini sürdürmek istemesi fakat bunu başaramaması üzerine ortak din duygusu üzerinden birliği sürdürmek için aşağıdakilerden hangisine yönelmiştir?
Hristiyanlık
Tasavvuf
İslamcılık
Bektaşilik
Sünnilik
Yusuf Akçura Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesinde İkinci Meşrutiyet döneminin üç siyaset anlayışını değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini temel almıştır?
Sosyal gerçekliğe uygunluğu
Padişahın benimsemesi
Batılı güçlerin onayı
Hayallere uygunluğu
Cumhuriyete uygunluğu
Milleti anlamak için sosyolojiye başvurmak gerektiğini düşünen Ziya Gökalp’e göre, milleti açıklayan temel bağ aşağıdakilerden hangisidir?
Aynı dine mensup olmak
Aynı devletin vatandaşı olmak
Aynı terbiyeyi almış olmak
Aynı coğrafyada yaşıyor olmak
Aynı soydan geliyor olmak
Osmanlı’nın savaşlarda başarı elde edememesinden dolayı askeri alanda yenileşme ihtiyacı 1794 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kurulmasını getirmiştir. Devletin yeniden tanzim edilmeye başlanması 1839 yılında hangi önemli gelişmeye sebep olmuştur?
Meşrutiyetin ilanı
Cumhuriyetin kurulması
İttihat ve Terakki Partisinin Kurulması
Islahat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türkiye'de Sosyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Meşrutiyet’in 1876 yılında ilan edilmesi ile Osmanlı Devleti’nde Batılı anlamda ilk defa kabul edilen anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Kanun-i Esasi
Anayasa Hukuku
Temel Yasa
Kanunname
Kamu Hukuku
Sosyal kişi, pozisyon ve rol arasındaki bağlantıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sosyal kişi, çeşitli rol ve pozisyonları işgal eden kişidir.
Sosyal kişi, rolün gerektirdiği pozisyonu oynayan kişidir.
Sosyal kişi, toplum içinde işgal ettiği sosyal pozisyonda o pozisyonla bağlantılı rolleri oynayan kişidir.
Sosyal kişi, pozisyon ve rolleri dolduran kişidir.
Sosyal kişi, pozisyon ve rollerine uygun statüleri dolduran kişidir.
Aşağıdakilerden hangisi bir bilim dalının kurumsallaşma sürecinde, o bilimin kendini sunabileceği alanlardan biri değildir?
Kapağında o bilim dalının adının geçtiği kitapların yayımlanması
Orta ve yükseköğretim kurumlarında o bilim dalının adına ders açılması
Kapağında o bilim dalının adının geçtiği dergilerin yayımlanması
Bilim dalında profesör unvanlı öğretim elemanlarının yetişmesi
O bilim dalının adına veya o bilim dalında diploma sahibi olanların unvanlarına işaret eden derneklerin kurulması
Türkiye’de, başlığında Sosyoloji yazan ilk kitap hangi dilden Türkçe’ye çevrilmiştir?
İngilizce
Almanca
Arapça
Farsça
Fransızca
Türkçe’de yayımlanmış ilk sosyoloji ders kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Emile Bougle
Mustafa Çelebi
Ziya Gökalp
Hilmi Ziya Ülken
Mehmet İzzet
Sosyal kurumları tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Sunumlarımızın, etkileşim ve ilişkilerimizin ve bunlar üzerindeki değerlendirmelerin yapısıdır.
Kamusal taleplerin gözetildiği yapılardır.
Kamusal ve özel taleplerin karşılandığı yapılanmalardır.
Önceden belirlenmiş, toplum tarafından onaylanmış ve kendi içinde tutarlılık sergileyen, oldukça sürekli sosyal örüntü, rol ve ilişki yapısıdır.
Sivil toplum örgütleri ve benzeri yapılanmalardır.
Aşağıdakilerden hangisi 1940 - 1950 arası Türk sosyolojisinin genel özelliklerinden biri değildir?
Fransız etkisi yanında Amerikan sosyolojisine de eğilim başlamıştır.
1940’lı yıllarda Comte’a eğilim artmıştır.
Köy ve şehir araştırmaları ivme kazanmıştır.
Toplumsal değişmede kaydedilen ilerlemenin tespiti amaçlanmıştır.
İstanbul sosyoloji ekolü tek olma ayrıcalığını yitirmiştir.
“Millet, müstakil ve siyasi bir bütün halinde, belirli bir vatanda birlikte yaşayan ve aralarında tarih, dil, adet, inanış, menfaat ve ideal olan kültürel bir cemiyettir.” diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Şevket Süreyya Aydemir
Mahmut Esat Bozkurt
Celal Nuri
Peyami Safa
Mehmet Saffet Engin
Türk devrimi sürecini en uygun ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
Kopuş - inşa
Kopuş - süreklilik
Düzen - değişim
Reform - süreklilik
Reform - değişme
Berkes’e göre Türk sosyologlarını köy monografileri yapmaya iten neden aşağıdakilerden hangisidir?
Sanayileşmeyi ölçmek
Türk Devriminin toplum üzerindeki değişimini görmek
Kentleşmeyi ölçmek
Ulaşım ve iletişimin etkisini görmek
Demokratikleşmeyi ölçmek
Recep Peker’e göre yeryüzünün en arı ve “bay” olan Türk Milletini yokluktan varlığa, düşkünlükten üstünlüğe çıkaran evrensel hadise aşağıdakilerden hangisidir?
Fransız Devrimi
Türk Devrimi
Endüstri Devrimi
Rönesans
Avrupa Devrimi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türkiye'de Sosyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: