aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Türk Vergi Sistemi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Türk Vergi Sistemi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Türk Vergi Sistemi Ara Sınav çıkmış sorular

Türk Vergi Sistemi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Gelir vergisinin konusuna giren kaç tür kazanç tipi vardır?
7
6
5
4
3
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Türkiye’de hangi yılda kabul edilmiştir?
1992
1997
2002
2007
2012
Adi komandit şirkette komandite ortakların payı aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi kapsamında gelir vergisine tabi tutulmaktadır?
Zirai kazanç
Ücret
Ticari kazanç
Menkul sermaye iradı
Serbest meslek kazancı
Gelir Vergisi Kanunu aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi için tahakkuk esasını benimsemiştir?
A) Ücret
Gayrimenkul sermaye iradı
Menkul sermaye iradı
Ticari kazanç
Serbest meslek kazancı
Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef olarak gelir vergisine tabidir?
Belli ve geçici bir iş için Türkiye’de bulunanlar
İkametgâhı Türkiye’de olanlar
Türkiye’de beş ay oturanlar
Hastalık nedeniyle Türkiye’de bulunan yabancılar
İstirahat için Türkiye’ye gelenler
İşletme hesabı esasına göre defter tutan ticari kazanç sahipleri aşağıdaki defterlerden hangisini tutmakla yükümlüdür?
Yevmiye defteri
Büyük defter
Envanter defteri
İmalât defteri
İşletme defteri
Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından yararlanamaz?
Simitçi
İşportacı
Kasap
At arabacısı
Hamal
Bir dükkânı olmaksızın gezici olarak çalışan ve çilingirlik yapan Ahmet Bey, her açtığı kapı için 20 lira kazanıyorsa, stopaj yükümlülüğü olan kişilere ait 5 kapı açtığı takdirde kendisinden yapılacak stopaj tutarı kaç lira olacaktır?
25
20
15
10
5
Zirai faaliyetin yapıldığı işletmeyi işleten kişiye ne ad verilir?
Esnaf
Tüccar
İşletmeci
Çiftçi
Irgat
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk Vergi Sistemi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğe göre, zirai kazanç sahiplerinin normal ödeme zamanı yerine, Kasım ve Aralık aylarında ödeme yapabilmeleri için zirai kazançlarının toplam gelirlerine oranı en az yüzde kaç olmalıdır?
75
60
50
25
10
Gelir Vergisi Kanunu’nda “işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler” şeklinde tanımlanan kavrama ne ad verilir?
Ticari kazanç
Zirai kazanç
Ücret
Serbest meslek kazancı
Değer artış kazancı
Bir fabrikada asgari ücretle çalışan Fikret Bey bekâr olup, bakmakla yükümlü kimsesi yok ise, yararlanacağı asgari geçim indirim oranı yüzde kaç olacaktır?
50
60
65
70
75
Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancı hesaplanırken, gelirin elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen indirilebilecek giderler kategorisinde yer almaz?
Aydınlatma giderleri
Seyahat giderleri
Kırtasiye giderleri
Isınma giderleri
Çalışanların ücretleri
Avukat Hakan Bey’in, indirilebilecek giderler çıkartıldıktan sonra ödemesi gereken gelir vergisi tutarı 100.000 lira olarak hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra Hakan Bey’in yıl içinde ödemiş olduğu 30.000 lira stopaj mevcuttur. Bu halde Hakan Bey’in ödeyeceği nihai toplam vergi tutarı kaç liradır?
30.000
70.000
94.000
100.000
130.000
Aşağıdaki mal ve hakların hangisinin kiralanmasından elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmez?
Madenler
İşletme ruhsatları
Ticaret Kervanı
Markalar
Hisse Senetleri
Vergi alacağının, kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak, bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme ne ad verilir?
Tebliğ
Tarh
Tahakkuk
Tahsil
Takdir
Stopaj yoluyla alınan vergilerin ödendiği beyanname türü aşağıdakilerden hangisidir?
Münferit beyanname
Yıllık beyanname
Geçici beyanname
Gelir beyannamesi
Muhtasar beyanname
Aşağıdakilerden hangisi mutlak anlamda beyanname dışında kalan gelirlerden biri değildir?
Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar
Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları
Tek işverenden sağlanan ücret gelirleri
Emekli, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan bazı ödemeler
Bilgi ve beceri ön planda elde edilen serbest meslek kazançları
Gelir vergisinde 2014 yılı gelirleri için beyanname verme sınırı kaç liradır?
27.000
25.000
23.000
21.000
19.000
Sıtkı Bey’in doğum yeri Ankara, ikametgâhı Eskişehir olmakla birlikte işyerinin Kütahya, Bilecik ve Afyon’da da şubeleri varsa kural olarak Sıtkı Bey yıllık gelir vergisi beyannamesini aşağıdaki illerden hangisindeki vergi dairesine vermelidir?
Ankara
Bilecik
Kütahya
Eskişehir
Afyon
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk Vergi Sistemi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: