aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Türk İdare Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Türk İdare Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Türk İdare Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

Türk İdare Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Eski Türklerin yaşamlarına dair bilgilerin çoğu aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanmıştır?
Çin arşivleri
Rusya arşivleri
Japonya arşivleri
Almanya arşivleri
Fransa arşivleri
Eski Türklerde toy (kurultay-meclis) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
En büyük toy, devletin kuruluş yasasının belirlendiği ilk toydur.
İlkbahar toyuna katılım isteğe bağlıdır.
Toyun töre koyma yetkisi vardır.
Toy, gerektiğinde ülke içindeki anarşiye son vermek için olağanüstü olarak toplanabilirdi.
Son toyda insan ve hayvan sayımı yapılırdı.
Türklerin ilk siyasi örgütlenmelerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Kabileye sadakatin en önemli değer olması
Boya sadakatin en önemli değer olması
Başına buyruk bir yapıya sahip olması
Eşitlikçi bir yapıya sahip olması
Yüksek bir disipline ve tamamen askeri bir yapıya sahip olması
Tiginlerin idare sanatında tecrübe kazandıkları mevki aşağıdakilerden hangisidir?
Yargucılık
Bitikçilik
Tilmaçlık
Emçilik
Başbuğluk
Türklerin ilk yazılı ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
Karabalgasun Yazıtları
Yenisey Yazıtları
Orhun Yazıtları
Şine-Usu Yazıtları
Uluş Yazıtları
I. Karahanlılar II. Gazneliler III. Selçuklular IV. Uygurlar Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk-İslam devletleri arasında yer alır?
I ve II
III ve IV
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV
Gazne Devleti’nde sultan adına tüm dış temasları yürüten ve devletin tüm şifreli yazışmalarını yerine getiren ofis aşağıdakilerden hangisidir?
Divân-ı Risâlet
Divân-ı Arz
Divân-ı Şugul İşrâf-ı Memleket
Divân-ı Berîd
Divân-ı Vekâlet
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nde müstevfinin kesin denetiminde olan vergilerden biri değildir?
Aşar
Arızu’l-ceyş
Cizye
Harac
Savaş ganimetleri
Selçukluların, bağlı oldukları Gaznelileri mağlup ederek devletlerinin temelini attığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Pasinler Savaşı
Talas Savaşı
Dandanakan Savaşı
Yassıçemen Savaşı
Malazgirt Savaşı
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk İdare Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Gazne Devleti’ne altın çağını yaşatan sultan kimdir?
Mahmud
Hüsrevmelik
Hüsrevşah
Şirzad
Farukzad
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında yönetim anlayışını kültürel bakımdan etkileyen kişilerden biri değildir?
Yunus Emre
Hoca Ahmet Yesevî
Hacı Bektaş-ı Velî
İstemi Yabgu
Mevlânâ Celaleddin-i Rumî
Osmanlı Devleti’nde senelik geliri yirmi bin akçadan yüz bin akçaya kadar olan dirliklere ne ad verilir?
Has
Tımar
Bennâk
Zeamet
İspenç
Osmanlı Devleti’nde yeniçerilere ok, yay, kalkan, kılıç, tüfek, kazma, kürek ve barut gibi savaş aletlerini tedarik etmekle görevli olan ocağa ne ad verilir?
Cebeci Ocağı
Topçu Ocağı
Acemi Ocağı
Azab Ocağı
Kapıkulu Ocağı
Yeniçeri ordusu aşağıdaki hangi padişah döneminde kurulmuştur?
I. Beyazıd
III. Selim
I. Murad
II. Mahmud
II. Mehmet
Osmanlı Devleti’nin ilk vezir-i azamı kimdir?
Sokullu Mehmet Paşa
Çandarlı Halil Hayreddin Paşa
Hacı İvaz Paşa
Süleyman Hüsnü Paşa
Osman Paşa
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun’da birinci derecede yardımcı üyelerden biridir?
Nişancı
Defterdar
Yeniçeri ağası
Vezir-i azam
Reisülküttap
I. Köylünün güvenliğini sağlamak II. Köylünün vergisini en kolay şekilde ödemesini sağlamak III. Köylünün tohum, gübre gibi ihtiyaçlarını temin etmek Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde tımarlı sipahinin köylüye karşı olan görevleri arasında yer alır?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III
Osmanlı Devleti’nde padişah örfünü uygulayan, yönetim ve askerlik görevlerini yerine getiren sınıfa ne ad verilir?
İlmiye Sınıfı
Seyfiye Sınıfı
Kalemiye Sınıfı
Hasoda Sınıfı
Seferli Sınıfı
Osmanlı Devleti’nde sancak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sancak, ülke idaresinde eyaletin bir alt birimidir.
Sancaklarda asayişi subaşılar ve yasakçılar sağlar.
Sancaklarda kalenin korunması görevini kale dizdarları üstlenir.
Sancaktaki en üst dereceli yönetici kazaskerdir.
Sancak, askeri-idari bir birimdir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde defterdara bağlı görevlilerden biri değildir?
Başbaki kulu
Cizye başbaki kulu
Veznedarbaşı
Çavuşbaşı
Sergi nazırı
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk İdare Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: