aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Türk Dili I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Türk Dili I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Türk Dili I Ara Sınav çıkmış sorular

Türk Dili I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
“Yapay dil” oluşturma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Konuşulan dile resmî statü kazandırılması
Yok olmak üzere olan dillerin canlandırılması
İletişim engelinin ortadan kaldırılması
Konuşur sayısı azalan dillerin tespit edilmesi
Belirli bir bölgede konuşulan dillerin koruma altına alınması
Budizm için kutsal kabul edilen dil aşağıdakilerden hangisidir?
Sanskrit
Prakrit
Sümerce
Baskça
Gilyak
İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Ünlem Kuramı
Etkileşim Kuramı
Güneş Kuramı
Değişke Kuramı
Yansıma Kuramı
Bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Ana dili
Ana dil
Ulusal dil
Yerli dil
Resmî dil
Aşağıdakilerden hangisi hem coğrafî hem de dil bilimsel bakımdan izole dil olarak kabul edilir?
Baskça
Sümerce
Toharca
Gilyak
Prakrit
Aşağıdakilerden hangisinde “yalınlayan diller”in en tipik örnekleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Fince – Macarca – Japonca
İngilizce – Farsça – Hintçe
Gagauzca – Azerice – Türkmence
Kazakça – Karakalpakça – Nogayca
Çince – Tibetçe – Vietnamca
Orta İran’da konuşulan ve Divanü Lugâti’t Türk’te Arguca olarak anılan dilin devamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boşnakça
Çuvaşça
Tuvaca
Halaçça
Nogayca
Aşağıdakilerden hangisi “argo”nun özelliklerinden biri değildir?
Belirli meslek gruplarına ya da toplumsal gruplara özgü olması
Saygınlığının ölçünlü dile göre daha düşük olması
Bir ülkenin çoğunluğu tarafından konuşulması
Düşük statülü bir dil olması
Özellikle gençler tarafından kullanılması
Aşağıdakilerden hangisi manevî kültür ögeleri arasında yer almaz?
Geleneksel kıyafetler
Ahlâk anlayışı
Dünya görüşü
İnançlar
Davranış kalıpları
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk Dili I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu sahasında, Türkçeye tercüme edilen ilk didaktik içerikli edebî eserler arasında yer almaz?
Kelile ve Dimne
Süheyl ü Nevbahar
Marzubanname
Kutadgu Bilig
Kısas-ı Enbiya
Türkçenin yazımı için çok yetersiz olan, dar bir çevrede 8. – 9. yüzyıllarda kısa süre kullanılan ve din yoluyla gelen ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
Mani
Soğut
Brahmi
İbrani
Grek
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yazılan dil bilgisi kitaplarından biri değildir?
Kavaid-i Osmaniye
Revzen-i Mahlû
Mikyasü’l-Lisan
Medhal-i Kavaid
Sarf-ı Türkî
Aşağıdakilerden hangisi Harezm döneminden kalan eserlerden biri değildir?
Muhabbetname
Nehcü’l-Feradis
Nesayimü’l-Mahabbe
Muinü’l-Mürid
Mukaddimetü’l-Edeb
Oğuz Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Kutadgu Bilig
Divan-ı Hikmet
Müyessiretü’l-Ulum
Muinü’l-Mürid
Nesayimü’l-Mahabbe
Eski Türkçe dil özelliklerini gösteren, falla ilgili yazma eser aşağıdakilerden hangisidir?
Irk Bitig
Altun Yaruk
Sekiz Yükmek
Maitrsimit
Prens Kalyanamkara Papamkara
Ali Şir Nevayi’nin Farsça ile Türkçeyi karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna ulaştığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Divanü Lügati’t-Türk
Mecalisü’n-Nefayis
Muinü’l-Mürid
Muhakemetü’l-Lügateyn
Muhabbetname
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgunun yerinin değişmesi sözcüğün anlamını da değiştirir?
yapıt
meydan
yeşil
temel
bölme
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?
Burada kalmayı tercih etti.
Bu yolda çok emek harcadı.
Daha nereye gideceğini bilmiyor.
Ailesine karşı çok ilgisizdi.
Yıllarca yalnız yaşadı.
“el” ve “gel” sözcüklerindeki (e) seslerinin söylenişi farklı olmasına rağmen anlam farkı yaratmaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Sese
Alt ses birime
Ses birime
Foneme
Göstergeye
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yabancı kökenli değildir?
hesap
şükür
ziyaret
şimdi
can
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk Dili I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: