aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Türk Anayasa Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Türk Anayasa Hukuku dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Türk Anayasa Hukuku Ara Sınav çıkmış sorular

Türk Anayasa Hukuku 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
1876 Kanun-u Esasiye göre Meclis-i Vükelanın aldığı kararların uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin onayı gerekmektedir?
Sadrazam
Padişah
Şeyhülislam
Kaptan-ı Derya
Serasker
Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nda düzenlenmemiştir?
Egemenlik yetkisi
Kişi hak ve özgürlükleri
Yasama organı
Yönetim usulü
Vilayetler
Osmanlı – Türk anayasacılık hareketleri içinde eşitlik ilkesine ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer verilmiştir?
1839 Tanzimat Fermanı
1856 Islahat Fermanı
1876 Kanun-u Esasi
1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu
1924 Anayasası
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın kabulünden kısa bir süre önce kaldırılmıştır?
1876 Kanun-u Esasi
1921 Anayasası
Hilafet
Danıştay
Anayasa Mahkemesi
Aşağıdaki haklardan hangisi 1924 Anayasası’nda düzenlenmemiştir?
Kişi dokunulmazlığı
Düşünce özgürlüğü
Konut dokunulmazlığı
Din ve vicdan özgürlüğü
Grev hakkı
Aşağıdakilerden hangisi kurucu meclisler için söylenemez?
Kurucu meclislerin temsil düzeyinin olağan meclislerden daha yüksek olduğu
Bu yöntemin tercih edilmesinin anayasanın meşruiyetini arttırdığı
Kurucu meclis seçimlerinde istikrarı sağlamak için mutlaka seçim barajının uygulandığı
Yeterince temsil edilmeyen toplumsal ve siyasal grupların kurucu mecliste yer almalarına özen gösterildiği
Kurucu meclisin toplumun bir izdüşümü olduğu
Aşağıdaki anayasalardan hangisi var olan anayasalı düzenin bir devrim ya da darbe sonucu ortadan kalkmasıyla kabul edilmiştir?
1917 Rusya Anayasası
1946 Fransa Anayasası
1947 İtalya Anayasası
1975 Yunanistan Anayasası
1978 İspanya Anayasası
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın hazırlanışı sürecinde oluşturulan Danışma Meclisi’ne üye belirlenmesi çalışmalarına katılmıştır?
Belediye başkanları
Köy muhtarları
Milletvekilleri
Valiler
Elçiler
Aşağıdakilerden hangisi demokratik asli kurucu iktidarda anayasa metnini kaleme alacak ve ona son biçimini verecek olan organdır?
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Devlet Başkanı
Meclis
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk Anayasa Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi ferman biçiminde yapılmış bir anayasadır?
1974 Tayland Anayasası
1978 İspanya Anayasası
1982 Türkiye Anayasası
1997 Polonya Anayasası
1999 Venezuela Anayasası
Aşağıdakilerden hangisi anayasa değişikliğinde süre sınırı konmasındaki amacı ifade etmektedir?
Siyasal istikrarsızlığı arttırmak
Yargının bağımsızlaşmasını sağlamak
Yeni anayasal düzenin yerleşmesine zaman tanımak
Yargıçlara ek güvenceler getirmek
Başbakanı zayıflatmak
Anayasa değişiklik tekliflerine ilişkin oylamanın gizli yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cumhurbaşkanını siyasal sistem içinde daha etkili kılmak
Bakanlar Kurulunu güçlendirmek
Yargı organının bağımsızlığını sağlamak
Yasama sürecini yavaşlatmak
Milletvekillerinin vicdani kanaatleri doğrultusunda oy vermelerini sağlamak
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Anayasasında devlet biçiminin Cumhuriyet olduğunu belirten hükmün değiştirilmesi yasaklamıştır?
İngiltere
Yunanistan
İspanya
Belçika
Hollanda
1982 Anayasası’na göre anayasa değişikliklerindeki ikinci tur görüşmeleri en az kaç saat geçmedikçe başlayamaz?
48
56
60
72
96
Aşağıdakilerden hangisi türev kurucu iktidara yönelik sınırlama konularından biridir?
Yaş sınırlaması
Cinsiyet sınırlaması
Yurttaşlık sınırlaması
Yöntem sınırlaması
Servet sınırlaması
Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan biridir?
Sağlık hakkı
Sosyal güvenlik hakkı
İfade özgürlüğü
Seçme hakkı
Kamu hizmetine girme
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası gereğince devlet tarafından korunacak toplumsal kesimlerden biri değildir?
Gençlik
Tüketiciler
Esnaf ve sanatkârlar
Sanayiciler
Orman köylüsü
Aşağıdakilerden hangisi genel oy ilkesini zedelemeyen bir sınırlama konusudur?
Servet
Cinsiyet
Irk
Eğitim
Yaş
Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Bakanlar Kurulu
Başbakan
Cumhurbaşkanı
Milli Güvenlik Kurulu
TBMM
1982 Anayasası’nda idare içinde bazı kurum ve kuruluşlara özerklik tanınması ile ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Kuvvetlerin birliğini sağlamak
İktidarın tek elde birleşmesini engellemek
Cumhurbaşkanlığı makamını güçlendirmek
Bakanlar Kurulunu güçlendirmek
Yasama organını etkisizleştirmek
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk Anayasa Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: