aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Toplumsal Değişme Kurumları Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Toplumsal Değişme Kurumları dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Toplumsal Değişme Kurumları Ara Sınav çıkmış sorular

Toplumsal Değişme Kurumları 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmi tanımlayan ifadelerden biridir?
Merkezinde özel mülkiyete dayalı sermaye ve ücretli emek yer alır.
Şiddet araçlarının kontrolünü sağlayan unsurlardan biridir.
Geleneksel toplumların modern toplumlara dönüştükleri aşamaları ifade eder.
Dünyanın evrensel kuramlarla açıklanmasına karşı çıkan bir düşüncedir.
Geleneğe ve dini sistemlere dayalı dünya görüşüne karşı gelişir.
Modernitenin temel özelliği olarak sürekli değişme, akış ve hayatın sonsuz kaygısı üzerindeki vurgusundan dolayı modernitenin ilk sosyoloğu olarak görülen kuramcı kimdir?
G. Simmel
M. Weber
E. Durkheim
K. Marx
A. Comte
İnsan faaliyetini, makineleri, hammadde ve ürünleri birlikte ele alan üretimin, belirli kurallara göre toplumsal olarak örgütlenmesine ne ad verilir?
Modernizm
Aydınlanma
Postmodernite
Azgelişmişlik
Endüstrileşme
Ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel bakımdan endüstrileşmiş ülkelerin oluşturduğu bir modele yönelik olarak diğer ülkelerin de değişme göstermelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Azgelişmişlik
Küreselleşme
Geleneksellik
Feodalizm
Modernleşme
Evrensel insan kurtuluşuna olan adanmışlığı görülmeyen aydınlanmanın yıkıcı sonuçlarının, modernite projesinden değil, kapitalizme ait olan bugünkü toplumsal ve kültürel durumdan kaynaklandığını ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
J. Habermas
A. Giddens
D. Harvey
E. Wood
G. Marshall
Aşağıdakilerden hangisi K. Marx’ın savunduğu tarihsel değişme mekanizmalarına bağlı olan kutuplaşmalardan biri değildir?
Üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasında yapısal çelişkiler gelişir.
Toplum sömürenler ve sömürülenler olmak üzere ikiye ayrılır.
Sınıflı toplumlara özgü sınıf mücadelesi ortaya çıkar.
Sınıf mücadelesinin sonuçları önceden belirlidir.
Sınıf mücadelesi sistematik bir krizin gelişme anında toplumsal bir devrime dönüşür.
Aşağıdakilerden hangisi M. Weber’e göre ideal tip olan bürokrasiyi tanımlayıcı özelliklerden biri değildir?
Her zaman işleyişin genel kurallarına yönelim vardır.
Dosyalarda saklanan yazılı belgelere dayalı bir sistemdir.
Memurlar kendi içlerinde bir krallık gibidir.
Memurların belirlenmiş yargı alanları vardır.
Memurların uzmanlaşmış bir eğitimleri vardır.
M. Weber’e göre mutlak değerin elde edilmesine yönelik ya da mutlak bir değer için yapılan eylem türü aşağıdakilerden hangisidir?
Amaca yönelik rasyonel eylem
Değere yönelik rasyonel eylem
Duygusal eylem
Geleneksel eylem
İrrasyonel eylem
Feurbach’a göre yabancılaşmanın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Din
Siyaset
Sanayileşme
Kültürel yozlaşma
Kapitalizm
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Toplumsal Değişme Kurumları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi K. Marx’ın kapitalizmin çöküşüne yönelik düşüncelerini açıklayan ifadelerden biri değildir?
İşçi sınıfı toplumun kontrolünü ele alabilecek kontrole sahip olur.
İşçi sınıfı kapitalizmin kurumları aracılığıyla bir sınıf olur.
İşçi sınıfı politik bir özneye dönüşür.
İşçi sınıfının kurtuluşu kendisi tarafından başarılmalıdır.
İşçi sınıfı sınıfsal eylem adına örgütlenirse bir sınıf olur.
Darwin’in doğal seleksiyon tezinden etkilenen sosyal bilimci kimdir?
A. Comte
E. Durkheim
M. Weber
H. Spencer
K. Marx
Süreçlerin hızındaki değişimin uygulanan ya da uygulamadan kalkan motivasyon güçlerinin ağırlığıyla doğru orantılı olması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Inertia ilkesi
Çaba ilkesi
Eylem ilkesi
Karşı eylem ilkesi
Sistem-bütünleşme ilkesi
Yapısal-İşlevselci modernleşme kuramının tarih anlayışı ve etnosentrik yaklaşımına eleştiri getiren sosyal bilimci kimdir?
T. Parsons
N. Smelser
A. G. Frank
W. W. Rostow
M. Levy
İnsan toplulukları için toplumsal değişmede kaçınılmaz en son evre olarak nitelenen “pozitif aşama” tanımlamasını yapan sosyal bilimci kimdir?
E. Durkheim
H. Spencer
K. Marx
F. Engels
A. Comte
Erken dönem işlevselci/evrimci kuramların varsayımlarından olan “Değişme içseldir ve değişmekte olan birimin içinde gizlidir” temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?
Gizil Güç
Gerekircilik
Yönleme
İndirgeme
Bütünlük
A. G. Frank’ın kapitalist sistem yayılmaya devam ettikçe çevre ülkelerin ürettiği artığa el koymanın yeni yollarının bulunacağını ve yapısal azgelişmişliğin varlığını sürdüreceğini açıkladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Ultra azgelişmişlik
Eşdeğer olmayan değişim
Azgelişmişliğin gelişmesi
Eşitsiz gelişme
Bileşik gelişme
Latin Amerika’nın azgelişmişliğini açıklamaya çalışan A. G. Frank’ı kolonilerin kapitalist dünya pazarıyla bütünleşmeleriyle, Latin Amerika’da kapitalist üretim ilişkilerinin yaratılmasını birbirine karıştırdığı için eleştiren kuramcı kimdir?
B. Warren
G. Palma
I. Wallerstein
R. Brenner
E. Laclau
Sermayenin yoğunlaşması süreci ve tekellerin ortaya çıkışının emperyalizm ile bağlantısını ilk defa kuran liberal iktisatçı kimdir?
A. Smith
M. Keynes
J. Schumpeter
J. A. Hobson
K. Polanyi
Wallerstein’a göre kapitalist dünya ekonomisi merkez, yarı çevre ve çevre olmak üzere üç gruba ayrılır ve bunlar arasında bir işbölümü vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işbölümünün özellikleri arasında yer almaz?
Merkez-çevre
İşgücünün dolaşımı
Meta zinciri
Eşit olmayan değişim
Sermaye birikimi
Çevre sistemlerin, üretilen ekonomik artığa merkez sistemler tarafından el konulduğu için merkez sistemler arasına girebilmelerinin zor olması nedeniyle çarpık ve bozuk gelişme görüleceğini iddia eden kuramcı kimdir?
F. Cardoso
E. Laclau
S. Amin
T. Dos Santos
A. G. Frank
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Toplumsal Değişme Kurumları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: