aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Ara Sınav çıkmış sorular

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
“Toplumsal süreçler, standartlar ve fırsatlar, sistematik bir biçimde kadınlar ve erkekler için nasıl ve neden farklıdır?” sorusunu sorduran kavramsal araç aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal cinsiyet merceği
Toplumsal cinsiyet süreçleri
BM Kadınlara Karşı her türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
Ataerkillik
Cinsiyet
Kadınların ezilmişliği ile sınıfsal sömürü arasındaki ilişkinin inşa edilme biçimlerini inceleyen feminist kimdir?
Juliett Mitchell
Michelle Barrett
Karl Marks
Betty Friedan
Harriett Taylor
Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl liberal feminist düşüncesinin en bilinen isimlerinden biridir?
J. Stuart Mill
Harriet Taylor
Betty Friedan
Mary Wollstonecraft
J. Jacques Rousseau
Aşağıdakilerden hangisi radikal feministlerin en çok eleştiri aldıkları görüşlerinden biridir?
Bilinç yükseltme grupları
Kişisel olanın siyasal olması
Evrensel kız kardeşlik düşüncesi
Ataerkillik
Tüm kadınların farklılıklardan bağımsız olarak ezilmesi
Radikal feminist düşünceye göre kadınların ezilmişliğinin sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?
Erkekler
Kadınlar
Kapitalizm
Liberalizm
Ataerkillik
Feminist felsefe aşağıdaki konulardan hangisinin politik ve etik açılardan eleştirilmesine odaklanmamıştır?
Beden ile kadının özdeşleştirilmesi
Kadınların dışlanması
Ailenin vazgeçilmezliği
Anneliğin önemi
Erkeksi yanlılık
Aşağıdakilerden hangisi aktivist araştırmaların özelliklerinden biri değildir?
Kadınların öznelliklerini gizleyen ilişkileri açığa çıkarması
Söylemsel inşaları kullanması
Enformel süreçleri kullanması
Kurumsal güç ilişkilerini kullanması
Araştıran ve araştırılan arasındaki güç dengesini gizlemesi
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel pozitivist yöntembilimin üzerine inşa edildiği kavramlardan biri değildir?
Geçerlilik
Nesnellik
Öznellik
Ampirisizm
Rasyonalizm
Aşağıdakilerden hangisi feministlerin yöneldiği analizlerden biri değildir?
Araştırmada betimsel ve yüzeysel soruların sorulması
Araştırılanların öznelliğinin bilgi üretim sürecine yansıması
Araştırma sürecinde sıradüzene bağlı ilişkilerin kaldırılması
Kadınların gündelik yaşam deneyimlerinin görünür kılınması
Bilen ile araştırılan arasında işbirliğinin sağlanması
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi feministlerin postmodern yaklaşıma getirdikleri eleştirilerden biri değildir?
Feminizmi politikanın dışına çıkarır.
Deneyim ile maddi gerçeklik arasındaki ilişkiyi netleştirmez.
Bütünsel bir özgürleşme idealini marjinalleştirir.
Toplumsal gerçekliğin güç ve iktidar içeriği ön plana çıkar.
Gündelik hayata odaklanarak feminist siyaseti yavaşlatır.
Aşağıdakilerden hangisi cinsiyet kotalarını savunan görüşlerden biri değildir?
Kadın kotaları adaletsiz temsilin sonuçlarını düzeltir.
Kotalar kadınların yeteneklerini değersizleştirir.
Kotalar liyakat ilkesine aykırı değildir.
Kadınlar vatandaş olarak eşit temsil hakkına sahiptir.
Erkekler kadınların çıkarlarını temsil edemezler.
R.Salibury’e göre siyasi katılım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sistemi meşrulaştırır.
Siyasi gücün bireysel kullanımına imkan tanır.
Siyasi gücü elde etme imkanı verir.
Siyasi güce ortak olma imkanı verir.
Siyasi uzlaşmazlıkları çözer.
“Kişisel (özel) olan politiktir.” ilkesini öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Birinci dalga feminizm
İkinci dalga feminizm
Nispi temsil sistemi
Olumlu eylem stratejileri
Kadın kotaları
Kadınların parlamentoda yer almasını sağladığı halde kadın çıkarlarının temsili için yeterli olmayan temsil anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Formel temsil anlayışı
Nitelikli temsil anlayışı
Feminist temsil anlayışı
Liberal temsil anlayışı
Tanımlayıcı temsil anlayışı
Aşağıdakilerden hangisi Fransız devrimi sırasında kadın haklarının kendini temellendirdiği felsefi altyapının ögelerinden biri değildir?
Akıl
İlerleme
Bireyselleşme
Eğitim
Ataerkillik
Aşağıdakilerden hangisi eğitimin toplumsal cinsiyet içerikli iletiler taşıdığını göstermez?
Kadınlar hakkındaki sınırlandırmaları kaldırır.
Bireylere belli bir zamanda kabul gören kültürü aktarır.
Bireylere belli bir zamanda kabul gören bilgiyi aktarır.
İşgücüne katılmak için gerekli önkoşulları hazırlar.
Okullar kadınlar ve erkekler hakkında toplumda var olan kalıp yargıların taşıyıcısıdır.
Aşağıdakilerden hangisi kadın öğretmenlerin cins ayrımcılığını pekiştirmesiyle ilgili katkılarından biri değildir?
Çalışmayı geçici görmeleri
Kendilerine zaman ayırmamaları
Kariyer yapma sıkıntıları
Sendikal etkinliklere katılmaları
Meslek alanında ilerleme sıkıntıları
Aşağıdakilerden hangisi feminist yeniden üretim kuramının eğitim konusundaki iddialarından biridir?
Hukuki değişiklik gereklidir.
Erkek egemenliği hiyerarşiyi doğurur.
Kadın erkek kutuplaşması gereklidir.
Okul, toplumsal cinsiyet ilişkilerini yeniden üretir.
Okul, kadının ezilmesinin kaynağıdır.
Aşağıdakilerden hangisi siyah feministlerin eğitimle ilgili görüşlerinden biridir?
Otorite derslikte gelişigüzel kullanılmalıdır.
Derslik bir baskı ortamı olmalıdır.
Eğitim etik ve sivil bir mücadele aracıdır.
Öğretmenin tahakkümü gereklidir.
Öğrenciler nesnelleştirilerek eşitlik sağlanır.
Kültürel sermayenin birikiminde annelerin oynadıkları rolü aşağıdaki ifadelerden hangisi anlatmaz?
Annelerin sahip olduğu kullanılabilir zaman önemlidir.
Toplumsal sınıfları yeniden üretirler.
Orta sınıf anneler çocukların eğitimi ile ilgilenmezler.
İşçi sınıfı anneleri eğitim sistemini çocuklarının yararına kullanamazlar.
İşçi sınıfı anneleri öğretmenlere sözlerini ve şikayetlerini dinletemezler.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: