aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Tıbbi İstatistik Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Tıbbi İstatistik dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Tıbbi İstatistik Ara Sınav çıkmış sorular

Tıbbi İstatistik 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi kesikli sayısal değişkendir?
Hastane geliri
Bebeğin boy uzunluğu
Bebeğin ağırlığı
Doğum sayısı
Hastane maliyeti
Aşağıdaki değişkenlerden hangisi sayısal değişkendir?
Cinsiyet
Ağırlık
Hastalık türü
Meslek
İntihar türü
Aşağıdaki değişkenlerden hangisi aralıklı ölçekle ölçülebilir?
Doğum türü
Hastane türü
Vücut ısısı
Doğum şekli
Medeni durum
Aşağıdakilerden hangisi maddi birimdir?
Hastalık
Hemşire
Doğum
Ölüm
Ameliyat
Örneklemeye başvurularak hesaplanan özetleyici değerlere ne ad verilir?
Birim
Parametre
Değişken
Düzey
İstatistik
Kütleyi oluşturan gözlem birimlerinin belirli bir zaman aralığındaki durumlarının belirlenmesi için yapılan derlemeye ne ad verilir?
Tam sayım
Devamlı Derleme
Ani Derleme
Tam Derleme
Kısmi Derleme
Hastanede tedavi Hastanede tedavi süresi (gün) gören hasta sayısı 1-4'den az 10 4-7'den az 20 7-10'dan az 30 10-13'den az 15 13-16'den az 5 Bir hastanede tedavi gören hastalara ilişkin gruplandırılmış frekans dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, hastanede tedavi gören hastalardan 4 ve 4 günden fazla hastanede tedavi görenlerin sayısı kaçtır?
70
50
30
20
5
Bir olayın birim olabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir?
Yazma kurallarına uygun olarak grafik çizimine uygun olması
Sayılmaya ve işaretlenmeye uygun olması
Ölçülmeye ve işaretlenmeye uygun olması
İşaretlenmeye ve yazma kurallarına uygun olması
Ölçülmeye ve sayılmaya uygun olması
Bir hastanede 100 çalışandan 20’si ilköğretim mezunu, 30’u ortaöğretim mezunu ve diğerleri ise yükseköğretim mezunudur. Bu bilgilere göre daire grafiği çizilse yükseköğretim mezunlar grubunun açı değeri kaçtır?
180
130
108
90
50
Hastaneden tekrar hizmet alma Hastanede yatarak Tekrar hizmet Tekrar h. tedavi görme süresi alacağım almayacağım En fazla bir hafta 260 20 Bir haftadan fazla 80 140 Bir hastanede yatarak tedavi görüp taburcu olan 500 hastaya, hastanede kalış süreleri ve bu hastaneden tekrar hizmet alıp almayacakları sorulmuş ve sonuçlar yukarıdaki tabloda verilmiştir. Hastaneden tekrar hizmet almayacaklarını belirtenlerin yüzde kaçı ilgili hastaneden en fazla bir hafta yatarak tedavi görmüştür?
87,5
72,5
22,5
12,5
7,5
Bir istatistik serisi için örneklem ortalaması 150 ve standart sapması 15 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, değişim katsayısı kaçtır?
0,035
0,02
0,10
4,8
10
Seri terimlerinin büyüklüğünü temsil etmeye ve özetlemeye yarayan tek bir rakama ne ad verilir?
Değişim katsayısı
Standart sapma
Varyans
Ortalama
Ana kütle
Bir istatistik serisi için hesaplanan standart sapma değerinin 3 olmasının yorumu aşağıdakilerden hangisidir?
Terimler 1,73 birimlik bir sapma gösterir.
Terimler ortalama değerinden, ortalama olarak 9 birimlik bir sapma gösterir.
Terimler ortalama değerinden, ortalama olarak 3 birimlik bir sapma gösterir.
Terimler 3 birimlik bir sapma gösterir.
Terimler ortalama değerinden, ortalama olarak 1,73 birimlik bir sapma gösterir.
Altı gün içinde A hastanesi acil servisine başvuran hasta sayıları 13, 16, 18, 20, 23, 26 olarak elde edilmiştir. Bu veriler için medyan değeri kaçtır?
19
20
21
22
24
Gruplar nİ 3-5 6 5-7 7 7-9 13 9-11 9 11-13 5 Yukarıdaki istatistik serisinin aritmetik ortalaması kaçtır?
8
9
10
11
12
T ülkesinin 2013 yılındaki canlı doğan bebek sayısı 765.000 olarak belirlenmiştir. Bu ülkenin aynı yıla ait yıl ortası nüfusu ise 15.000.000’dur. Buna göre ülkenin 2013 yılı kaba doğum hızı binde kaçtır?
15
51
100
750
765
Yaş grupları Ölümler 0-4 5.450 5-49 11.550 50+ 83.000 Bir ülkede 2013 yılı verilerine göre ölümler, yaş gruplarına göre yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, ülkenin 2013 yılı 0-4 yaşa göre orantılı ölüm hızı yüzde kaçtır?
%5,45
%11,55
%17,00
%83,00
%94,55
2013 yılı içinde Özel Umut Hastanesi, yatan hastalara toplam 16.500 gün bakım hizmeti vermiştir. Hastanenin toplam yatak sayısı 50 olduğuna göre, 2013 yılına ait yatak doluluk oranı yüzde kaçtır?
50,00
60,12
70,52
80,23
90,41
Bir bölgede 2013 yılı içerisindeki canlı doğum sayısı 612, ölenlerin sayısı ise 112 olarak saptanmıştır. Bölgenin o yıla ait yıl ortası nüfusu 25.000 olduğuna göre nüfus artış hızı binde kaçtır?
500
25
20
7,24
5
Geç Neonatal dönem bebek ölümleri kaç günlük bebekleri kapsar?
0-6 günlük
7-27 günlük
7-364 günlük
28-364 günlük
365 gün ve daha büyük
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: