aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Tıbbi Belgeleme Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Belgeleme dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Tıbbi Belgeleme Ara Sınav çıkmış sorular

Tıbbi Belgeleme 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyalarının, hasta açısından önem arz ettiği durumlar arasında yer almaz?
Adli tıp açısından en önemli bilgi kaynağı oluşu
Kesin tanıya ulaşmada yol göstermesi
En sonunda uygulanacak doğru ve etkili tedavinin planlanması açısından önemli olması
Gereksiz harcamaların önüne geçmesi
Hastaya zaman kazandırması
Tıbbi kayıtların aşağıdakilerden hangisi açısından bir önemi yoktur?
Halk sağlığı
Finansal yönetim
Adli tıp
Siyaset
Tıbbı araştırmalar
Aşağıdakilerden hangisi İbni Sina’nın hastalık ve sağlık düzenekleri ile ilgili Kanun isimli eserindeki kısımlardan biri değildir?
Baştan ayağa doğru lokal hastalıklar
Bileşik sihirler
Bileşik ilaçlar
Basit ilaçlar
Genel hastalıklar
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümanların özelliklerinden biri değildir?
Verilen sağlık hizmetinin değerlendirilmesinde kullanılma
Dileyen herkesin ulaşabileceği şekilde saklanmasını sağlama
Maliyet ve finansal yönetim politikasının belirlenmesinde kullanılma
Sağlık çalışanlarının eğitiminde kullanılma
Halk sağlığı için önemli bir veri kaynağı olma
Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyalarının mahkemeler tarafından kullanıldığı durumlardan biri değildir?
İşçilerin tazminat davaları
Haciz davaları
Sigorta davaları
Vekâlet davaları
Yanlış tedavi davaları
Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları dışında tıbbı dokümanlar içinde yer alan belgelerden biri değildir?
Tıp dergileri
Patentler
Gelir tablosu
Tıbbı bezler
Bildiriler
Eski Yunan medeniyetinde hastaların tedavi edildikleri mabetlere ne ad verilir?
Aesculapia
Mısır papirüsleri
Yunan mabetleri
Havi
Razi
Tıbbi dökümanların bilimsel standartlarda uygun olarak toplanması, düzenlenmesi ve saklanması işlemine ne ad verilir?
Tıbbı dökümantasyon
Tıbbi döküman
Akreditasyon
Tıbbi araştırma
Halk sağlığı çalışmaları
Bireye sağlık kurumlarınca verilen hizmetlerin kalitesinin değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
Tıbbi doküman
Bireysel sağlık kayıtları
Tıbbi dökümantasyon
Doktor gözlem formu
Hasta kabul kâğıdı
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Tıbbi Belgeleme Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi merkezi tıbbi arşiv bölümlerinden biri değildir?
Tıbbi istatistik ve kodlama bölümü
Eksik dosyalar bölümü
Tıbbi sekreterlik bölümü
Hasta endeksi bölümü
Adli tıp bölümü
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümantasyonun hasta açısından önem arz ettiği durumlardan biri değildir?
Hastanın hastalığıyla ilgili tıbbi seyrini göstermesi
Hastanın aynı işlemleri tekrarlamasıyla oluşacak gereksiz harcamaları önlemesi
Hastaya kısa zamanda doğru tanı konulmasını engellemesi
Hastaya etkili tedavi fırsatı sunması
Hastaya geçmiş işlemleri hatırlatarak gelecek için zaman kazandırması
Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyasını oluşturan formlardan biri değildir?
Hasta kabul kâğıdı
Hasta tabelası
Röntgen istek kâğıdı
Bilanço
Çıkış özeti-epikriz
Oluşturulan hasta dosyaları içinde bulunması gereken Form 61'in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Derece kâğıdı
Röntgen istek fişi
Ameliyat kâğıdı
Tıbbi müşahede ve muayene kâğıdı
Laboratuvar istek fişi
Standart bir hasta dosyasının kapağında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Protokol numarası
Hastanın adı, soyadı
Kan grubu
Epikrizi
ICD-10 tanı kodu
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat ve direktife ne ad verilir?
Tüzük
Genelge
Yönerge
Yönetmelik
Yasa
Hastanın tedavisi ile ilgilenen hekim tarafından, tıbbi ilkelere bağlı kalarak düzenlediği form veya kayıtlara ne ad verilir?
Onam formları
İzlem notları
Anamnez kayıtları
Hekim orderları
Epikriz
Hasta dosyalarının bilimsel kural ve standartlara uygun olarak toplandığı, düzenlendiği ve hizmete sunulduğu birimlere ne ad verilir?
Sağlık müdürlüğü
Tıbbi dokümantasyon
Adli tıp
Hasta dosyaları arşivi
Hastane başmüdürlüğü
Aşağıdakilerden hangisi Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre merkezi tıbbi arşivin bölümlerinden biri değildir?
Tıbbi istatistik bölümü
Dosyalama bölümü
Hasta endeks bölümü
Eksik dosyalama bölümü
Doktor gözlem bölümü
Hasta dosyaları için yapılan niceliksel analiz aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
Doktor
Hemşire
Tıbbi sekreter
Başhekimlik
Arşiv elemanı
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümanın türlerinden biri değildir?
Hastane giriş kâğıdı
Doktor gözlem formu
Hasta yatırma kâğıdı
Röntgen istek kâğıdı
Hemşire giriş kâğıdı
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Tıbbi Belgeleme Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: