aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Veteriner Genetik Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Temel Veteriner Genetik dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Veteriner Genetik Ara Sınav çıkmış sorular

Temel Veteriner Genetik 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Bir canlıya aktarılan kalıtım materyalinde yer alan ve belirli bir karakter yönünden genleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Fenotip
Nükleik asit
Genetik
Genotip
Lokus
Mendel’in çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Çalışmalarını bezelye üzerine yoğunlaştırmıştır.
Bu birimlerin ebeveynlerden döllere geçerken birbirlerinden etkilenmeden bir araya geldiklerini iddia etmiştir.
Bezelyeleri çaprazlayarak renk, şekil gibi karakterlerin kalıtımını incelemiştir.
Kalıtsal maddenin bağımsız birimlerden oluştuğunu ortaya koymuştur.
Bu birimlerin içinde organ kopyalarının olduğunu iddia etmiştir.
Hereford ve Holştayn sığırları arasında söz konusu olan görünüş farklılıkları veya bunların sütçü ya da etçi ırklar olarak farklılaşmalarının altında yatan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
Holştayn ineklerin düzenli olarak sağılması
Çevre etkisi
Yetiştirildikleri coğrafya
DNA’larındaki farklılıklar
Kalıtsal kusurlar
DNA modelinin ortaya konulması çalışmaları ile Nobel ödülü de alan meşhur ikili aşağıdakilerden hangisidir?
De Vries ve Darwin
Hardy ve Weinberg
Watson ve Crick
Galton ve Johannsen
Mendel ve Darwin
Lamarck’ın "Yüksekteki bitkileri yiyen zürafanın boynunun uzaması ve sonraki nesillere bu özelliği aktarması" teorisini aşağıdakilerden hangisi açıklar?
Çevre faktörleri
Deformasyon teorisi
Preformasyon teorisi
Kazanılmış karakterlerin yavruya aktarılması
Genlerin ebeveynlerden döllere geçerken birbirlerinden etkilenmeden bir araya gelmesi
Aşağıdaki organellerden hangisi kendine özgü DNA’ya sahiptir?
Peroksizom
Mitokondri
Endoplazmik Retikulum
Lizozom
Golgi Aygıtı
Nükleus zarı ile nükleolus arasında kalan boşluğu dolduran sıvıya ne ad verilir?
Kromonema
Nükleozom
Kromatin
Matriks
Nükleoplasma
Sentromerlerinden birbirine bağlı olan kardeş kromozomların ayrılarak iğ iplikleri ile hücrenin kutuplarına doğru çekilmeye başladıkları evre aşağıdakilerden hangisidir?
interfaz
Profaz
Anafaz
Metafaz
Telofaz
Hücre içerisinde lipit ve karbonhidratları, oksidatif fosforilasyon ile yıkımlayarak enerji-ATP oluşturan organel aşağıdakilerden hangisidir?
Ribozom
Mitokondri
Golgi Aygıtı
Lizozom
Nükleus
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Genetik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Mayoz bölünmede Profaz I evrelerinden hangisinde kromozomlar kiyazma noktalarından bağlı 4 adet kromatid şeklinde görülür?
Zigoten
Diyakinez
Leptoten
Pakiten
Diploten
Dominantlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Allel genlerden baskın olanın meydana getirdiği karakter fenotipte gözlenir.
Dominant gen sadece homozigot olduğunda etkisini fenotipte gösterir.
Kendini fenotipte gösteren gene resesif gen denir.
Karakteri kontrol eden allel genlerin birbirinden farklı olma durumudur.
Dominantlık heterozigotluğun karşıtıdır.
Homozigot pembe çiçekli bir bezelye (PP) ile homozigot beyaz çiçekli bir bezelyeye (pp) monohibrit birleştirme yapıldığında F1 melezlerinde görülecek genotip-fenotip yapı aşağıdakilerden hangisidir?
PpP (%25 pembe, %75 beyaz çiçekli)
PPp (%75 pembe, %25 beyaz çiçekli)
Pp(%50 pembe, %50 beyaz çiçekli)
Pp (Tümü pembe çiçekli)
PP (Tümü pembe çiçekli)
Yapılan bir trihibrit birleştirmede F2 kuşağında meydana gelen yavru sayısını hesaplamak için kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?
3n x 2n
2n x 2n
2n
3n x 3n
3n
“Meydana gelen fenotip biri anneden diğeri babadan olmak üzere iki kalıtım faktörünün etkisiyle (dominant ya da resesif) meydana gelmektedir. Yavru (F1) genotipinde bu iki faktörü de taşımakta ve kendi yavrularına da (F2) rastgele sadece birini geçirmektedir. Yukarıdaki açıklama Mendel Kanunlarından hangisini ifade etmektedir?
Bağımsız Dağılım İlkesi
Ayrışma-Segregasyon İlkesi
Bağımlı Düzenlenme İlkesi
Bağımlı Dağılım İlkesi
Geriye Melezleme İlkesi
Bir canlının fenotipinin meydana gelmesini sağlayan genetik yapıya ne ad verilir?
Dominant Gen
Allel Gen
Gen
Genotip
Fenotip
Canlılarda renk, şekil gibi daha çok gözle görülebilir olan ve popülasyondaki bireyler arasında çok faklı sınıflar oluşturmayan özelliklere ne ad verilir?
Polimeri
Multiple genler
Nitel karakterler
Nicel karakterler
Additif etki
Genotipinde bir karakter için heterozigot olup, iki gen çifti taşıyan ve bu genler arasında gen bağlılığı bulunan bir canlıda, bu genlerin dominant olanlarının bir kromozomda, resesif olanlarında diğer kromozom üzerinde bulunması durumuna ne ad verilir?
Coupling genler
Polimerik genler
Trans genler
Heterozigot genler
Bağlı genler
Bir canlının sadece üreme hücrelerinde oluşan mutasyona ne ad verilir?
Cinsiyet kromozomları mutasyonu
Otozomal mutasyon
Germline mutasyon
Sessiz mutasyon
Somatik mutasyon
''Krossing-over'' da kromotitler arasında eşleşme ve kapanma sağlayarak kromotitleri bir arada tutan protein yapıya ne ad verilir?
Sinaptonemal kompleks
eRF1 proteini
Spo11 proteini
Küçük nüklear proteinler
RF2 proteini
Vücutlarında genetik olarak farklı hücrelere sahip canlılara ne ad verilir?
Mozaik
Melez
Dizomik
Heterozigot
Heterojen
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Genetik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: