aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Veteriner Fizyoloji Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel Veteriner Fizyoloji dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Veteriner Fizyoloji Ara Sınav çıkmış sorular

Temel Veteriner Fizyoloji 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Yarı geçirgen zardan geçemeyen kolloid maddelerin meydana getirdiği basınç aşağıdakilerden hangisidir?
Kolloidal basınç
Hemodiyaliz
Difüzyon
Onkotik basınç
Hidrostatik basınç
Hücre içinde sudan sonra en fazla bulunan, bir kısmının hücrenin yapısında rol alıp hücrenin kimyasal reaksiyonlarını hızlandırdığı madde aşağıdakilerden hangisidir?
Lipid
Karbonhidrat
Protein
Sodyum
Bikarbonat
İçerisinde kırktan fazla enzim barındıran ve hücre içi sindirim sistemini oluşturan organel aşağıdakilerden hangisidir?
Lizozom
Mitokondrion
Ribozom
Golgi aygıtı
Endoplazmik retikulum
I. Hücre zarı sınırında bir molekül, hücre dışında bir taşıyıcı proteine bağlanır. II. Molekül-taşıyıcı protein kompleksi zar boyunca hareket eder. III. Sonunda bir enzim aracılığıyla ve ATP'den gelen enerji ile molekül ve taşıyıcı protein ayrılır. Molekül serbest bırakılır. IV.Taşıyıcı protein tekrar eski durumuna dönemez. Aktif taşımayla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I ve III
II ve III
I, II ve III
I, III ve IV
II, III ve IV
Vücuttaki tampon sistemler içerisinde en çok etkinlik gösteren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Bikarbonat Tampon Sistemi
Protein Tampon Sistemi
Hemoglobin Tampon Sistemi
Fosfot Tampon Sistemi
Potasyum Tampon Sistemi
I. Troid bezi II. Böbrek üstü bezleri III. Hipofiz IV. Epifiz Yukarıdakilerden hangilerinin vücuttan tamamen çıkarılması anemiye neden olur?
Yalnız I
Yalnız II
I, II ve III
I, III ve IV
II, III ve IV
Kemik iliğinde megakaryositlerin sitoplazmalarının parçalanmasıyla oluşan hücreler aşağıdakilerden hangisidir?
Monosit
Akyuvarlar
Nötrofil
Kan pulcukları (trombositler)
Lenfosit
Alyuvarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Her iki yüzeyi çukur (içbükey), disk şeklindedir.
Kanatlı, sürüngen, balık ve kurbağalarda çekirdeklidir.
Alyuvar yüzeyi pozitif elektrik yüklü olduğu için kan damarlarının endotelyum yüzeyine yapışmaz.
Memeli hayvanlarda alyuvarlar çekirdeksizdir ve hemoglobin içerir.
Çevik olan hayvanlarda (keçi, geyik, ceylan) çapları küçük, buna karşın sayıları fazladır.
Trombüs ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Kanın damar içinde dolaşımı sırasında normalde pıhtılaşma olmaz.
Trombüs arterlere oranla venalarda daha az görülür.
Operasyonlardan sonra dokuların hasara uğraması sonucu trombüs meydana gelebilir.
Trombüsün parçalanmasına trombolizis denir.
Trombolizis plasmin yoluyla meydana gelir.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Fizyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Antikor salgılayan plazma hücrelerine dönüşebilen akyuvar tipi aşağıdakilerden hangisidir?
B lenfositler
Monositler
Nötrofiller
Bazofiller
Makrofajlar
Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında bulunan kalp kapakçığı aşağıdakilerden hangisidir?
Triküspidal kapak
Mitral kapak
Aortik semilunar kapak
Pulmoner semilunar kapak
Vena kava semilunar kapak
Aşağıdakilerden hangisi kanın venöz dönüşüne etkili faktörlerden biri değildir?
Ekstremite venlerinin refleks olarak daralması
İskelet kaslarının pompalayıcı etkisi
Venöz kapakçıklar
Solunum pompası
Venaların lümenlerinin geniş olması
Kalbin ileti sistemi içerisinde yer alan, kalbin hareketini başlatan ve hızını tayin eden (peysmaker) bölge aşağıdakilerden hangisidir?
His demetleri
Purkinje lifleri
Nervus vagus
Atrioventriküler düğüm
inoatriyal düğüm
Çeşitli alerjilere neden olan maddelerin oluşturduğu aşırı alerjik reaksiyon sonucunda vücutta büyük oranda histamin salgılanması ile ortaya çıkan şok çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Travmatik şok
Anaflaktik şok
Hipovolemik şok
Septik şok
Kardiyojenik şok
Kalbin en dış kısmını saran zar aşağıdakilerden hangisidir?
Endokard
Epikard
Endotel
Miyokard
Perikard
Distal tubulün duvarında tam Jugstaglomerular hücrelere deği sağlayacak şekilde bulunan ve Na iyonuna karşı duyarlı olan hücreler aşağıdakilerden hangisidir?
Tubul hücreleri
T hücreleri
Lacis hücreleri
Makula Densa hücreleri
Endotel hücreleri
Solunumun sinirsel kontrolünde sürekli olarak inspirasyon merkezini uyarma eğiliminde olan yapı aşağıdaki hangisidir?
Pneumotaksik merkez
İnspirasyon merkezi
Ekspirasyon merkezi
Apneustik merkez
Pons
Akciğerlerin delinmesi veya göğüs duvarının yaralanması ile plöyral boşluğa hava girmesine ne ad verilir?
Hipoksi
İntratorakal basınç
Pnömotoraks
İntrapulmonik basınç
Vital kapasite
Bir takım maddelerin kandan alınarak tubul sıvısına (idrar sıvısına) aktarılması olayına ne ad verilir?
Maksimal transport
Klirens
Angiotensin
Vasopressin
Tubuler sekresyon
Solunumun geçici bir süre durma haline ne ad verilir?
Eupnea
Apnea
Dsypnea
Hyperpnea
Polipnea
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Fizyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: