aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel Sürü Sağlığı Yönetimi dersi 2014 - 2015 yılı Dönem Sonu Sınavı sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Dönem Sonu Sınavı çıkmış sorular

Temel Sürü Sağlığı Yönetimi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi koyun-keçi yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olan sebeplerden biri değildir?
İkiz doğum oranındaki düşüklük
Doğan yavruların sütten kesime kadarki dönemde ölüm oranlarındaki düşüklük
Gebelik oranındaki düşüklük
Bir batındaki yavru sayısındaki düşüklük
Doğum oranındaki düşüklük
Süt, ineği yetiştiriciliğinde aşağıdaki hastalıklardan hangisinin karşılaşılma sıklığı diğerlerinden daha azdır?
Klinik mastitis
Kistik ovaryum
Laminitis
Abomasum deplasmanı
Milk fever
Doğumdan tekrar gebe kalıncaya kadar geçen süreye ne ad verilir?
Buzağılama aralığı
Östrus süresi
İlk tohumlama gebelik oranı
Kızgınlık
Açık periyod
Aşağıdaki beslenme hastalıklarından hangisinde inekler verilen konsantre yemi tamamen reddeder?
laminitis
Ketozis
Asidozis
Hipokalsemi
Son atmama
Çiftlik hayvanlarında, her hayvan türünün üreme döngüsü sürecinde üretilebilmesi ve mümkün olan sayıda yavrunun en kısa sürede elde edilebilmesine ne ad verilir?
Fertilite
İnfertilite
Sterilite
Erken doğum
Normal doğum
Damızlık bir inekten ömür boyu yararlanma süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İnekler ortalama 13 yaşa kadar fertilitelerini sürdürürler.
Ömür boyu yararlanma süresi kısaldıkça reforme maliyeti düşer.
Yüksek verimli sürülerde buzağılama ve laktasyon sayısı ortalama 2-3 olabilmektedir.
Ömür boyu yararlanma süresi kısaldıkça genetik ilerleme hızı artar.
Dengeli beslenme, iyi bakım yüksek konforun sağlanması inekten yararlanma süresini uzatır.
Herhangi bir hastalığı belirlenemediği halde dişi damızlıkların en az üç defa tekrarlayan tohumlamalara karşın gebe kalmaması durumuna ne ad verilir?
Theriogenoloji
Sterilite
Reprodüksiyon
Kastrasyon
Repeat breeder
Bir işletmede dölverimi bozukluklarının derecesini ve yaygınlığını objektif olarak belirlemek için sürüdeki kayıtlara dayalı bir takım ölçülebilir kıstasların olması ve bunların hesaplamalara dahil edilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçülebilir kıstaslardan biri değildir?
Ortalama doğum gebe kalma aralığı
İlk tohumlama sonrası gebelik oranları
Dölverimini etkileyen hastalıklara karşı aşılamalar
Ortalama kısır kalma süresi
Gebelik başına tohumlama sayısı
Aşağıdakilerden hangisi memede sütün çok ince kanal sistemi boyunca meme başına doğru ilerleyebilmesi yani sütün indirilmesi için salgılanan hormondur?
Östrojen
Progesteron
Folikül stimüle edici hormon (FSH)
Lüteinleştirici hormon (LH)
Oksitosin
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi ineklerde ve özellikle ilk doğumunu yapan düvelerde, çanak memeli, memesi yüksek olarak selekte edilmiş (ayıklanmış), yüksek verimli hayvanlarda şiddetli ödeme bağlı olarak meme ve bacakların iç yüzünde şiddetli basınç ve sürtünme sonucu oluşan hastalıktır?
İmpetigo
Şap
İntertrigo
Akne
Frunkulozis
Aşağıdakilerden hangisi memede şekillenen, süt sığırı işletmelerinde büyük ekonomik kayıplara yol açarak süt sığırı işletmelerinin zarar etmesine sebep olan, işletmenin geleceğini olumsuz yönde etkileyebilen ve hatta işletmelerin kapatılmasına yol açan hastalıktır?
Metritis
Thelitis
Sistitis
Rumenitis
Mastitis
Aşağıdakilerden hangisi meme sağlığının bozulması sonucu ortaya çıkan ekonomik zararda en fazla maliyet oluşturmaktadır?
İlaç giderleri
Satış değerinin düşmesi
İşletmede damızlıkların yenilenmesinin maliyeti
Azalmış süt üretimi
Artan iş gücü maliyeti
İyi nitelikteki kolostrum fiziksel görünümü nasıl olmalıdır?
Şeffaf
Koyu ve yapışkan kıvamda
Açık beyaz renkte ve oldukça akışkan
Pıhtılı
Kırmızıya yakın renkte
Kolostrum -20 C’de ne kadar süre saklanabilir?
1 yıl
6 ay
3 ay
60 gün
45 gün
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir kolostrum yapımını ve yeni doğanlarda alınımını engelleyen faktörlerden biri değildir?
Erken veya deformasyonlu buzağı doğumları
Doğum öncesi meme sekresyonun başlaması
Annenin çok genç veya çok yaşlı olması
İlk ağız sütünün biberonla verilmesi
Mevsimsel değişimler
Selenyum eksikliği kuzu ve oğlaklarda aşağıdaki hastalıklardan hangisine neden olur?
Beyaz kas hastalığı
Şap hastalığı
Gebelik toksemisi
Enzootik ataksi
Raşitizm
Aşağıdakilerden hangisi Kuduzun en önemli tipik bulgusudur?
Hayvanın beden ısınını çok yüksek olması
Şiddetli öksürük ve solunum güçlüğü
Şiddetli ishal
Saldırganlık ve takiben felç
Şiddetli topallık
Yüksek beden ısısı ve ani ölüme takiben doğal deliklerden pıhtılaşmayan katran renginde kan gelmesi aşağıdaki hastalıklardan hangisinin belirtilerindendir?
Antraks
Botulismus
Şap
Tüberküloz
Paratüberküloz
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde sokucu sinekler bulaşmada öncül rol oynar?
Listeriozis
Koyun keçi vebası
Mavi Dil
Aktinobasillozis
Şap
Neonatal dönem ishalleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Pasif transfer yetmezliği neonatal ishallerin oluşumuna zemin hazırlar.
En önemli protozon etken Cryptosporidium spp’dir.
En önemli viral etken E.coli’dir.
İshal olgularında neden ne olursa olsun defekasyon sıklığı ve artışı, dışkının su kapsamında ve hacminde artış gözlenir.
Neonatal dönem ishallerinde ölüm oranının yüksek olması, maddi-manevi kayıplara yol açması nedeni ile önemlidir.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: