aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Tarih Metodu Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Tarih Metodu dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Tarih Metodu Ara Sınav çıkmış sorular

Tarih Metodu 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Hegel-Marx çizgisinde gelişen tarihçilikte, tarihi olaylar aşağıdakilerden hangisi ile izah edilmektedir?
Tarihi yapanların dini inançları
İktisadî etkenler
Sosyal etkenler
Coğrafi etkenler
Tarihi yapanların psikolojileri
Osmanlılar Tanzimattan sonraki resmi yazışmalarında kullandıkları takvimler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Julien-Hicri
Miladi-Hicri
Selefkos-Rumi
Gregoryan-Hicri
Hicri-Rumi
Olayların tahlil ve tenkidi yapılmadan sıralanması geleneği aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
Strabon
Taberi
Herodotos
İbnü’l Esir
Hammer
“Ben ne kralın hayatını ne de saltanat yıllarını yazmak niyetindeyim. İsteğim, insan zihninin tarihini yazmaktır” diyen ve bu yönüyle kendinden önceki tarihçilerden ayrı bir yol benimseyen ve bazı tarihçilere göre, çalışmaları ile modern tarih yazımının başlangıcı olarak kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Voltaire
Herodot
Herbert Spencer
Karl Marx
Engels
Kaynak ve belgelere dayanılarak ortaya konan çalışmalara genel olarak Araştırma denildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun değildir?
Makale
Gezi notları
Ansiklopedi maddesi
Kitap
Akademik tez
Osmanlı Devleti elçisinin gönderildiği ülkede yaptığı seyahatini anlattığı belgeye ne ad verilir?
Otobiyografi
Seyahatnâme
Menakibnâme
Sefaretnâme
Vekayinâme
Mehmed Neşri’ye ait Kitab-i Cihannümânın da kaynağı sayılan Aşikpaşazâde Tarihi hangi kaynak çeşidine girmektedir?
Vakanüvis Tarihi
Vekayinâme
Menâkıbnâme
Birinci elden kaynak
İkinci elden kaynak
Olayların yıllara göre yazımı anlamına gelen Vekâyinâmelerin ilk örneğini aşağıdakilerden hangisi vermiştir?
Kayseri piskoposu Eusebios
Bodrumlu Herodot
Yunanlı tarihçi Thukydises
Arap Tarihçi İbn Haldun
Osmanlı Şeyhulislamı Hoca Saadettin
Osmanlı Devlet düzeninde Şeyhülislamlık makamının kullandığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Siyakat
Ta’lik
Divani
Rık’a
Matbû
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Tarih Metodu Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Max Weber’in toplumsal eylemin yorumlanıp açıklanması sürecinde kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Diyalektik
Materyalizm
İdeal tip
Pozitivizm
Metafizik
Bir eserin özellikle bir yazmanın dış eleştirisinde uygulanması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Yazarının belirlenmesi
Yazılış tarihinin belirlenmesi
Yazıldığı yerin belirlenmesi
Orijinal olup olmadığının belirlenmesi
Kâğıdın cinsinin belirlenmesi
Romalılar’da Latince olarak ilk kez tarih eserini aşağıdakilerden hangisi kaleme almıştır?
Salustius
Cato
Tacitus
Livius
Ammianus Marcellinus
Günümüz Batı dillerinde “Tarih” anlamına gelen kelimenin kökeni nereden gelmektedir?
Almanca
Latince
Helence
İngilizce
Fransızca
Neden ve sonuç ilişkilerini ele alarak siyasi tarih yazımının ilk örneğini veren tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
Homeros
Livius
Cato
Herodotos
Thukydides
Klasik Roma Tarihçiliği aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
Livius
Cicero
Salustius
Caesar
Homeros
İslâm dünyasında önemli kullanım alanı bulan Celâlî takvim aşağıdakilerden hangisinin emri ile hazırlanmıştır?
Sultan Alp-Arslan
Sultan Sencer
Cengiz Han
Sultan Melikşâh
Fatih Sultan Mehmed
Leiden’de basılmış olan Encyclopaedia of Islam esas alınarak Türkiye’de yayınlanan ilk ansiklopedi aşağıdakilerden hangisidir?
Türk Ansiklopedisi
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
Türk Büyükleri Ansiklopedisi
İstanbul Ansiklopedisi
Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi
Türkçe’nin ortaçağ tarihi araştırmaları açısından en eski ve en mühim tarihi sözlüğü aşağıdakilerden hangisidir?
Dîvânu Lugati’t Türk
Codex Cumanicus
İbn Muhennâ Lugati
Senglah
Abuşka Lûgati
Dilbilimin şahıs adlarını inceleyen ve tarih araştırmacılarına yardımcı olan dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Toponomi
Filoloji
Etimoloji
Onomastik
Jeneoloji
Jeneoloji kitapları Ortaçağ tarihi ile ilgili hangi konuda bilgiler vermektedir?
Ortaçağ devletlerinin ağırlık ölçüleri
Ortaçağ devletlerinin nüfus yapısı
Devletler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler
Ortaçağ devletlerinin siyasi yazışmaları
Hükümdarların ve hanedan üyelerinin şecereleri
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Tarih Metodu Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: