aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Tarih Felsefesi I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Tarih Felsefesi I dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Tarih Felsefesi I Ara Sınav çıkmış sorular

Tarih Felsefesi I 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Tarihin insana kendini görmeyi, değerlendirmeyi öğrettiğini ve onu kendi çağına bağnazca ve bilinçsizce bağlanmaktan kurtardığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Voltaire
Augustinus
Kartacalı Tertullianus
G.Vico
K. Jaspers
Alman Tarih Okulu’nun en çok bağlı kaldığı öne sürülen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Kant
Herder
Dilthey
von Homboldt
Fichte
Mengüşoğlu’ya göre bir kültürel verinin tarihsel varlık alanının oluşumunu sağlayabilmesi için en temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Düşünceyi temel alması
lkelere dayalı olması
İnsan varoluşuna dayanak oluşturması
Geleneklerden kopuk olmaması
Kurumların kültüre katkılarını yansıtması
Tarihi felsefesini, tarihte anlam, bütünlük, yasa amaç gibi sorunları inceleyen “tarih metafiziği” ve tarih çalışmalarında ortaya çıkan sorunların, tarih araştırma yöntemi / yöntemleri, bilginin güvenilirliği, açıklama, kanıtlama gibi sorunları konu edinen “analitik tarih felsefesi” olmak üzere kendi içinde ikiye ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Atkinson
Gasset
Braudel
Walsh
Jaspers
Varlığı tek tek nitelikleriyle değil de bir bütün olarak kavramayı ve anlamlandırmayı amaçlayan felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
Fenomenoloji
Epistemoloji
Metafizik
Gnoseoloji
Theoria
Tarihin insan topluluklarının ve onların kurumlarının tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Rousseau
Voltaire
Hume
Vico
Herder
Tarih, sistemli, düzenli ve güvenilir bilgi veren bir çalışma alanı, ya da bilim olarak tanımlandığında, tarihin aşağıdaki anlamlarından hangisine işaret edilmiş olunur?
Res gestae
Geçmişin bütünü
Zaman
Annales
Historia rerum gestarum
Herodotos ve Thukydides'in "historein" kelimesi ile kastettiklerini historiografya olarak adlandıran ve Historiografya'yı ise bir edebiyat türü olarak şiirin altında sınıflandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aristoteles
Sokrates
Platon
Herakleios
Homeros
Tarihin çeşitli aşamalarında bozulmuş olsa da insanın gerçekte mükemmel olduğuna inanan, tarih ile ilgili savunduğu fikirlerde gittikçe geçmişi, insanlığın kendini gerçekleştirdiği bir alan, anlamlı bir bütünlük olarak değerlendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Platon
Aristoteles
K. Popper
N. Macchiavelli
F. Bacon
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Tarih Felsefesi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi Hesiodos’a ait bireserdir?
İşler ve Günler
İlyada
Olympian Odes
Timaios
Kritas
I. Teorik II. Pratik III. Poietik IV. Metafizik Yukarıdakilerin hangileri Aristoteles'e göre temel bir bilgi alanı değildir?
Yalnız I
Yalnız III
Yalnız IV
I ve II
II ve III
Yunan tarihçiliğinin Thukydides ile birlikte hemen hemen tüm özelliklerini kazandığı düşüncesini savunan tarih felsefecisi aşağıdakilerden hangisidir?
Eliade
Gilson
Collingwood
Diltey
Wartenburg
İnsanı bütünlüklü bir yapı olarak ele alıp tarih bağlamında ortaya koyan düşünce tarzıdır. Evreni kavramada ve açıklamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmeyi ya da yeni bir evren kavrayışı geliştirmeyi hedefleyen düşünce ürünleri olarak, evren kavrayışında içerilen tüm soruları da yanıtlama çabasındadır. Yukarıdaki paragrafta açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Tarih epistemolojisi
Evren kavrayışı
Tarih kuramı
Tarih ontolojisi
Tarih metafiziği
Günümüze ulaşan ve bilinen tek eseri Peloponnesos Savaşı olan ve tarihi olayları incelerken akılcı bir tutum takınan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
Aristoteles
Heredotos
Pindaros
Thukydides
Hesiodos
Augustinus’a göre güdülerinin ve gururunun peşinden giden insanların üyesi oldukları devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Civitas Dei
Civitas Urbis
Civitas Iustitiae
Civitas Diaboli
Civitas Regis
Augustinus’a göre Iustus Dei 'nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
İnsanı yaptıklarından dolayı ödüllendirecek veya cezalandıracak en yüksek ölçüttür.
İnsanın günahkârlıktan kurtulması için sığınacağı tek çaresidir.
Tanrı’nın İsa aracılığıyla insanlığa gösterdiği yoldur.
Tarih sürecinin başlangıcını belirleyen olaydır.
Günahlardan arınma ve kurtulma sürecine verilen addır.
Barbar sözcüğünün, “henüz Hıristiyanlığı benimsememiş, dolayısıyla medeniyetten ve kültürden nasibini almamış” anlamındaki kullanımı, aşağıdakilerden hangisi tarafından yaygınlaştırılmıştır?
Kardinaller Heyeti
Katolik Kilisesi
Platon
Yeni-Platoncular
Aristotelesçiler
Hıristiyan tarih anlayışının getirdiği çizgisel zaman kavrayışının temelinde, ereklilik düşüncesi bulunduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Wartenburg
Gilson
Vico
Eliade
Collingwood
Ortaçağ’da “bilgi”, “Tanrı’yı duygu ile bilmek” gibi anlamlarda kullanılan Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
Theoria
Doxa
Episteme
Logos
Gnosis
Augustinus’a göre İsa Peygamber, “seçilmiş” insanlara yani Hıristiyanlar’a kurtuluşu müjdelemek ve kurtuluşun yolunu göstermek için yeryüzünde beden olarak görünmüştür. Bu görünme, sonu aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılan tarih sürecinin de başlangıcıdır?
Gnostisizm
Eskaton
Apologia
Akademia
Gratia
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Tarih Felsefesi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: