aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Stratejik Yönetim Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Stratejik Yönetim dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Stratejik Yönetim Ara Sınav çıkmış sorular

Stratejik Yönetim 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İşletmelerin kuvvetli ve zayıf yönleri ile karşılaşabilecekleri fırsat ve tehlikelerin belirlenmesinde kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Q Sort analizi
SWOT analizi
Delfi tekniği
Arama konferansı
Fayda maliyet analizi
Örgütün var oluş nedenini ve temel görevini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Misyon
Vizyon
Amaç
Strateji
Bütçe
Çalışanların davranışlarını stratejiye uygun hale getiren rehber setine ne ad verilir?
Plan
Misyon
Politika
Talimat
Prosedür
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin aşamalarından biri değildir?
Misyon ve vizyon analizi
Stratejik amaçların belirlenmesi
Stratejik değerlendirme ve kontrol
Stratejilerin uygulanması
Plan ve bütçe görüşmeleri
Uzmanları bir araya getirerek yazılı olarak görüşlerinin alındığı ve öncelikler için oylama yapıldığı stratejik yönetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Delfi tekniği
Nominal grup tekniği
Senaryo analizi
SWOT analizi
Çoklu oylama
Aşağıdakilerden hangisi tam monopol piyasasının özelliklerinden biridir?
Çok sayıda işletme birbirleriyle kalite, maliyet ve hızda yarışırlar.
Olağanüstü bir kâr vardır.
Tüketicilerin avantajı çoktur ve rahatlıkla seçim yaparlar.
Giriş engeli yoktur.
Birden fazla işletme ürünleri müşterilere sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi bir kaynağın becerilerle yetkinliğe ve oradan da rekabet avantajına dönüşmesi için gerekli kriterlerden biri değildir?
Bulunmazlık
Kopya edilmezlik
Sürenin uzunluğu
Pahalılık
İkame edilememe
Dış çevreyi analiz etme sürecinde sadece bir sektörün bir alt grubunun analiz edilmesine ne ad verilir?
Çevreyi tarama
Senaryo planlama
İç çevre analizi
Değer zinciri
Stratejik grup analizi
Aşağıdakilerden hangisi dış çevre kategorilerinden genel dış çevrenin boyutları arasında yer almaz?
Rekabetçi Boyut
Demografik Boyut
Politik / Yasal Boyut
Sosyo–Kültürel Boyut
Makro–Ekonomik Boyut
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Stratejik Yönetim Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Bir işletmenin kısa vadeli finansal yükümlülüklerini karşılama kapasitesini ölçen finansal sayısal analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Kârlılık oranları
Kaldıraç oranları
Faaliyet oranları
Operasyonel oranlar
Likidite oranları
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir vizyonun düzenlenmesi ve tasarımında göz önünde bulundurulması gerekli ölçütlerden biri değildir?
Çok ayrıntılı ve çalışan odaklı olması
Vizyonun enerjik, heyecanlandırıcı ve yön çizici olması gerekliliği
Örgütün stratejisi ile uyumlu olması
Çalışma grubunun geleceğine yönelik pozitif bir resim çizmesi
Uzun süreli olması
Davranış biçimleri, inançlar, hedefler, ilişkileri kontrol teknikleri, dünya görüşü, tarz ve karakter kavramları aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
Değerler
İmaj
Amaçlar
Hedefler
Misyon
Kişilerin, yöneticilerin, girişimcilerin yaptıkları, yapacakları işlere sektör ve yönetime yükledikleri özel anlam ya da yüklenilmiş anlamların benimsenmesine ne ad verilir?
İmaj
Amaçlar
Yönetim felsefesi
Hedefler
Stratejiler
Aşağıdakilerden hangisi stratejik niyet hiyerarşisi içerisinde yer almaz?
Plan ve bütçe
Amaç
Yönetim ekibi
Hedef
Vizyon
Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan ölçütlere ne ad verilir?
Bütçe
Plan
Hedef
Geri bildirim
Performans göstergeleri
Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırma stratejisinin uygulanmasında kullanılabilecek yollardan biri değildir?
Rakiplere nazaran daha üstün tekniğe ve teknolojiye dayanılarak yapılan farklılaştırma
Üretim maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı sağlama yolu ile farklılaştırma
Kalite iyileştirme çabalarını güçlendirerek yapılan farklılaştırma
Müşterilere sağlanan destek hizmetlerini daha kaliteli yaparak gerçekleştirilen farklılaştırma
Rakipleri ile en az kalite ve nitelikteki ürün ve hizmetleri daha düşük fiyata vermeye dayanan farklılaştırma
Ürünü geliştirmiş ve pazarlamakta olan firmaların tecrübelerinden faydalanma imkanı sağlayarak, ürün ve pazar geliştirme risklerini ortadan kaldıran uluslararasılaşma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
İhracat
Birleşme ve satınalma
Franchising
Lisans verme
Ortak girişim
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ilişkili çeşitlendirme stratejisini seçme ve uygulama nedenlerinden biri değildir?
İş birimlerinin mevcut faaliyetlerinden ortak olarak yararlanmak
Maliyet tasarrufu sağlamak ve yüksek getiri elde etmek
Teşviklerden yararlanmak
Şirketi ileride satmaya hazır hale getirmek
Riskleri azaltmak veya dağıtmak
Tüm işletme birimlerinin ihtiyaçlarını ve potansiyellerini dikkate alarak ana şirketin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan stratejilere ne ad verilir?
Uluslararası stratejiler
İşletme stratejileri
Şirket Stratejileri (Kurumsal stratejiler)
Operasyonel stratejiler
Farklılaştırma stratejileri
Çokuluslu bir işletme ile yerel bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere kaynaklarını biraraya getirerek oluşturdukları mülkiyeti, faaliyetleri, sorumlulukları, finansal riskleri ana firmalardan ayrı olan üçüncü bir firmaya ne ad verilir?
Şirket evliliği
Doğrudan yatırım
Lisans verme
Ortak girişim
Franchising
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Stratejik Yönetim Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: