aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sosyolojiye Giriş Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sosyolojiye Giriş dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sosyolojiye Giriş Ara Sınav çıkmış sorular

Sosyolojiye Giriş 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Felsefi olarak varoluşçuluğa, nihilizme ve anarşizme ve Hiedegger, Nietzsche, Sartre ve Wittgenstein’ın düşüncelerine dayanan sosyal bilimlerle sanat ya da edebiyat arasında bir fark görmeyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Postmodern yaklaşım
Modern yaklaşım
Pozitivist yaklaşım
Yorumlayıcı yaklaşım
Eleştirel yaklaşım
Pozitivist yaklaşıma göre toplumsal araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal eylemi anlamak ve tanımlamak
İnsanların doğal ortamlarında olguları nasıl anlamlandırdıklarını ortaya koymak için uzun süreli ve derinlemesine bir şekilde incelemek
Geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı ve olayları kontrol altına almayı sağlamak için toplumsal dünyayı yöneten yasaları keşfetmek
Toplumsal ilişkileri eleştirmek ve dönüştürmek
Güçsüz olanlara dünyayı değiştirebilecekleri bir yol ve araç sunmak
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerdeki üç temel yaklaşımın ortak özelliğidir?
Ampirik, sistematik ve teorik olmaları
Ortak bir toplumsal dünya anlayışına sahip olmaları
Aynı araştırma yöntemini benimsemeleri
Aynı kuramcılara dayanmaları
Bilimsel araştırmanın nesnelliği konusunda ortak bir görüşü paylaşmaları
Aşağıdakilerden hangisi bilimin amaçlarından biridir?
Doğru ve yanlış arasındaki farkı ortaya koymak
Geleceğe ilişkin çıkarım ve tahminlerde bulunmak
İyi ve kötü arasındaki farkı ortaya koymak
Toplum tarafından genel olarak kabul edilen doğruları eleştirmek
Bir bilgiyi kullanmak için sınamanın gerekli olmadığını göstermek
Kendimize, kimliğimize ve niteliklerimize ilişkin algı ve düşüncelerimizin bütününe ne ad verilir?
Statü
Rol
Birey
Benlik
Grup
Toplumun aktif, yaratıcı ve yorumlama kabiliyeti olan insan özneler tarafından gündelik yaşamda her gün yeniden inşa edildiğini savunan ve böylece bireyleri toplumsal dünyanın şekillenmesinde daha aktif olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Marksizm
Çatışmacı yaklaşım
Sembolik etkileşimcilik
Pozitivizm
İşlevselcilik
Toplumsal olguların bireylerin dışında bir gerçeklikleri olduğunu ve bireyler üzerinde baskıcı ve sınırlandırıcı bir güçle donatıldıklarını savunan ve onları sosyolojinin çalışma nesnesi olarak tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
M. Weber
E. Durkheim
A. Comte
K. Marx
S. Simon
Özellikle modern toplumda artış eğiliminde olduğunu düşündüğü intihar tipleri ve oranlarıyla ilgilenen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
S. Simon
A. Comte
E. Durkheim
M. Weber
K. Marx
Tarihsel gelişmenin anlaşılmasında üretim ilişkilerinin kritik bir öneme sahip olduğunu savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) S. Simon
A. Comte
M. Weber
E. Durkheim
K. Marx
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyolojiye Giriş Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimciliğin gelişimine katkıda bulunan sosyologlardan biri değildir?
C. H. Cooley
R. Dahrendorf
G. H. Mead
H. Blumer
W. I. Thomas
Evrim sürecini mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçiş olarak açıklayan toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
H. Spencer
M. Weber
A. Comte
E. Durkheim
T. Parsons
Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modern dünyadaki toplumlar arasında yer almaz?
Yeni sanayileşen ülkeler
Dördüncü dünya toplumları
Gelişmiş ülkeler
Gelişmekte olan toplumlar
İkinci dünya toplumları
Toplumsal değişme sürecinde karizmatik otoritenin önemini vurgulayan ve karizmatik otoritenin hem geleneksel hem de modern toplumun yapısını dönüştürdüğünü iddia eden toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
K. Marx
A. Giddens
E. Durkheim
T. Parsons
M. Weber
Metropol ve uydu kavramlarını kullanarak kapitalist üretim biçiminin güçlü merkez ülkeler ve onlara bağımlı oldukları için azgelişmiş olan çevre ülkeler yarattığını iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Azgelişmişlik Okulu
Neo-Marksist Okul
Üçüncü Dünya Okulu
Bağımlılık Okulu
Modernleşme Karşıtı Okul
Karl Marx’ın doğu toplumlarında yaşanan değişimleri açıklayabilmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Asya tipi üretim biçimi
Oryantalist üretim biçimi
Geleneksel üretim biçimi
Gerikalmış üretim biçimi
Sosyalist üretim biçimi
Elit teorisyenleri arasında yer alan ve “İktidar Seçkinleri” adlı eseri yazan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
W. Pareto
G. Mosca
K. Marx
M. Weber
C. W. Mills
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Michel Foucault’nun iktidar olgusuna ilişkin değerlendirmeleri içinde yer almaz?
İktidar yalnızca az gelişmiş ülkelerde ve onun toplum üzerindeki yönetsel iradesi ile sınırlıdır.
İktidar ve bilgi birbirleriyle ilişkilidir.
İktidar her yerdedir.
İktidar yalnızca devletin, toplum üzerindeki yönetsel iradesi ile sınırlı değildir.
İktidar toplum üzerindeki kontrolü artıran farklı bilgi türlerinin ortaya çıkmasına neden olur.
Geleneksel otorite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Gelenek, görenek ve inançlara dayalı otorite tipidir.
İktidar sahibi, otoritesinin meşruiyetini toplumdaki geleneklerden ve inançlardan alır.
Klan ve kabile toplumlarında görülebilen bir otorite tipidir.
Geleneksel otorite yalnızca Doğu toplumlarında görülür.
Toplumsal düzenin zor ya da ağır değiştiği toplumlarda görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi ideoloji kavramının özelliklerden biri değildir?
Her ideolojinin kendi toplumsal ve siyasal gerçekliğini kendi kavram seti içinde açıklaması
Her ideolojinin diğer ideolojiye göre, diğerinin alternatifi olarak üretilmiş olması
Her ideolojinin kendi sistematik düşünce dünyası içerisinde tutarsızlık göstermesi
Aydınlanma filozoflarından Antoine Destutt de Tracy tarafından “düşüncelerin bilimi” olarak geliştirilmiş olması
18. yüz yılda Aydınlanma düşüncesinin ürettiği bir kavram olması
İktidar kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İktidar toplumsal tabakalaşma sistemlerinde de varolan bir olgudur.
İktidar kavramı sosyolojide analitik bir değere sahiptir.
İktidar bir kişinin/grubun diğerlerinin davranışlarını kontrol etmesini ifade eden bir toplumsal ilişkidir.
İktidar toplumsal ilişkilerin tümünde görülebilen bir ilişki biçimidir.
İktidar kavramı yalnızca siyasal alanla sınırlıdır.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyolojiye Giriş Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: