aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ara Sınav çıkmış sorular

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?
Olgusal ve mantıksal olması
Araştırmacının öznel değer yargılarından mümkün olduğunca arındırılmış olması
Eleştirel olması
Doğal ve toplumsal dünyanın sistematik bir şekilde incelenmesi sonucunda elde edilmesi
Karmaşık ve muğlak olması
Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin özelliklerinden biri değildir?
Ampirist doğa bilimleri açıklamasını benimsemesi
Bilimi yegâne gerçek bilgi biçimi olarak görmesi
Aydınlanma düşüncesine karşı çıkması
Bilimsel yöntemin insanın zihinsel ve toplumsal hayatını araştıracak biçimde genişletilmesi gerektiğini savunması
Güvenilir bilimsel bilgiler oluşturulduğunda bu bilgilerin insan davranışını kontrol etmek için kullanılabileceğini savunması
Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma düşüncesinin özelliklerinden biridir?
Geleneksel otoriteleri reddedip dinsel düşünme biçimini reddetmemesi
İnsanlığın yaşadığı sefaletin kaynağını cehaletin özellikle de batıl inançların oluşturduğunu ifade eden öğretileri içermesi
Dünyanın bilimsel bilgi dışındaki bilgi türleriyle de anlaşılabileceğini savunması
İnsanlığın ilerleyebilmesinin ilahi kadere bağlı olduğunu savunması
19. Yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkması
Bilincimizle kavrasak da kavramasak da var olan dışsal, somut ve nesnel varlıkların tümünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru
Bilgi
Gerçek
Bilim
Yöntem
Toplumsal araştırmanın aşamalarında, araştırma problemine yönelik olarak en uygun araştırma evreninin belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Araştırma probleminin belirlenmesi
Veri toplama
Veri analizi
Örneklem seçimi
Araştırma bulgularının mevcut çalışmalarla bütünleştirilmesi
1689-1755 yılları arasında yaşayan, toplum yapısı ve politik sistemler arasındaki ilişkiyi inceleyen, toplum yapısının ağırlıklı olarak iklim ve coğrafya tarafından etkilendiğini ileri süren ve “coğrafi determinizmin temsilcisi” olarak anılan Aydınlanma düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Voltaire
Montesquieu
Rousseau
Hume
Ferguson
Aşağıdakilerden hangisi yorumlayıcı sosyal bilim yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?
Bilimsel bilginin diğer bilgi biçimlerinden farklı ve daha üstün olduğunu savunması
Gerçekliğin toplumsal olarak yaratıldığına dair inşacı görüşünün olması
İnsan eylemlerine dönük olarak iradeci bir tutum benimsemesi
Sosyal bilimin değer konumlarına karşı göreci-izafi olması gerektiğini ifade etmesi
Sosyal bilimsel kanıtların olumsal olduğunu söylemesi
Durkheim’ın toplumda yaygın olarak değil, istisnai olarak görülen toplumsal olguları ifade etmek için kullandığı kavrama ne ad verilir?
Karmaşık olgular
Heterojen olgular
Patolojik olgular
Nedensel olgular
Kolektif olgular
Bilimsel devrimlerin yapısı üzerinde çalışarak paradigma kavramını geliştiren ve bilimsel yasa ve yaklaşımların mutlak ve evrensel olmadığı fikrinin gelişmesine yardımcı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
K.R. Popper
M. Weber
S. Simon
K. Marx
T.S. Kuhn
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel sosyal bilim yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?
Toplumsal gerçekliğin ve onun incelenmesinin zorunlu olarak ahlaki ve politik bir boyut içerdiğini kabul etmesi
Bilimsel bilginin mükemmel bilgi olduğunu ve yanlış bilince karşı savaşabileceğini savunması
Tüm kanıtların kurama bağlı olduğunu kabul etmesi
Toplumsal gerçekliğin birden fazla katmanı olduğunu söylemesi
Sosyal bilimin amacının insanı özgürleştirmek olduğunu söylemesi
Durkheim’a göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olgunun özelliklerinden biri değildir?
Kolektif niteliğe sahip olmaları
Toplumun temel dokusunu meydana getirmeleri
Bireyler üzerinde baskı uygulamaları
Ahlaki bir nitelik taşımaları
Bireysel bilinç temelinde ortaya çıkmaları
Aşağıdakilerden hangisi Weber’in geliştirdiği ideal tiplerden biridir?
Çatışmacı ideal tipler
Ahlakçı ideal tipler
Eylem tipleri
Konjonktürel ideal tipler
Bireysel ideal tipler
Doğa bilimlerinde kullanılan yöntemin toplumu incelemek için de kullanılması gerektiğini ancak bunun için “doğa bilimlerinde deney, gözlem ve karşılaştırmaya dayanan pozitivist yönteme aynı zamanda tarihsel bir içerik kazandırılması” gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
E. Durkheim
M. Weber
S. Simon
A. Comte
K.R. Popper
Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda kullanılan araştırma tekniklerinden biri değildir?
Örnek olay incelemesi
Deney
Yarı-deney
Anket
Survey( tarama)
Aşağıdakilerden hangisi deney tekniğinin zayıf yönlerinden biri değildir?
Sonuçların laboratuvar dışına genellenmesinin zor olması
Gözlemlendiğinin farkında olduğu için deneklerin yapmacık davranma olasılığı
İnsanların davranışlarını etkileyen sosyal kurumların laboratuvar ortamında yaratılmasının imkânsızlığı
Dış koşulları kontrol altında tuttuğu için sonuçların genelleşmesinin zorlaşması
Neden sonuç ilişkilerinin varlığını ve yönünü ortaya koyamaması
Aşağıdakilerden hangisi yöntemsel çoğulculuğun kullanımına verilecek bir örnek değildir?
Nitel yöntemle hipotez oluşturmaya yönelik bir araştırma yapıp, sonra bu hipotezi sınamak için nicel yöntemle açıklayıcı bir araştırma yapmak.
Aynı anda konunun genel yönlerini incelemek için nicel, özgül yönlerini incelemek için nitel birer araştırma yürütmek.
Nicel bir araştırmanın sonucunda ilişkili olduğu ortaya çıkan değişkenlerin arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik nitel bir araştırma tasarlamak.
Bir araştırmada hem nicel hem de nitel veri toplama tekniklerini aynı anda kullanmak.
Nitel yöntemde yapılacak bir araştırmada örneklemin kimlerden oluşması gerektiğini belirlemek için öncesinde nicel bir araştırma yapıp araştırma evrenini tanımaya çalışmak.
Metindeki baskın temaları yakalayacak bir kodlama şemasının hazırlandığı ve metnin bu şemaya göre incelendiği içerik analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Tematik içerik analizi
Sözcük sayma
Referanssal içerik analizi
Öykü gramerleri
Nitel metin analizi
Grup içindeki bireylerin birbirlerinden nasıl etkilendiklerinin gözlenmesini mümkün kılan, grup normlarının ve dinamiklerinin incelendiği, araştırmacı tarafından seçilen katılımcıların önceden belirlenmiş bir konuda konuşmasının sağlandığı veri toplama aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Odak grup görüşmesi
Sözlü tarih görüşmesi
Etkileşimli görüşme
Sistematik görüşme
Etnografik görüşme
Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma yöntemine getirilen eleştirilerden biridir?
Veri toplama sürecinin çok uzun sürmesi ve çok emek gerektirmesi
Bireylerin dışında var olan yapılara fazla odaklanarak sosyal olgularda bireylerin etkileşimi sonucunda meydana gelen değişimleri görememesi
İnsan davranışını, içinde meydana geldiği toplumsal ve kültürel bağlam içinde ele alması
Standartlaşmamış veri toplama araçları kullandığı için nesnellik koşulunu yerine getirememesi
Fazla öznel ve göreceli olması
Gözlem çizelgesi gibi standart bir veri toplama aracının kullanılmadığı ve gözlemcinin gözlemlediği davranışlara olduğu kadar davranışın içinde gerçekleştiği bağlama da odaklandığı gözlem tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Yapılandırılmış
Denetimli
Sistematik
Yapılandırılmamış
Basit
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: