aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sosyal Politika Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Politika dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sosyal Politika Ara Sınav çıkmış sorular

Sosyal Politika 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İlk ve en genel hedefi refah seviyesinin yükseltilmesi ve refahın toplumsallaştırılması olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
İktisat Politikası
Hukuk
Kamu Maliyesi
Sosyal Hizmet
Sosyal Politika
Kamunun sosyal sorunları gidermede kullandığı en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?
Kurumsal düzenlemeler
Kamu ekonomik girişimciliği
Yasal düzenlemeler
Sendikalar
Kooperatifler
Aşağıdakilerden hangisi, “ekonomik yönden güçsüz bir kesim” olarak nitelenerek sosyal politikaların çerçevesi içinde yer alır?
İşçiler
İşsizler
Sözleşmeli çalışanlar
Memurlar
Özürlüler
Türkiye’de hangi tarihten itibaren planlı kalkınma anlayışı benimsenmiştir?
2000 yılından itibaren
1982 Anayasası’ndan itibaren
1961 Anayasası’ndan itibaren
1930 yılından itibaren
1924 Anayasası’ndan itibaren
Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın araçlarından biri değildir?
Sendikalar
Kooperatifler
Şirketler
Vakıflar
Dernekler
Bilimsel sosyalizmin topyekûn kamulaştırma düşüncesine karşın, daha sınırlı ve özel mülkiyeti reddetmeyen bir kamulaştırma yaklaşımını benimseyen düşünce sahipleri aşağıdakilerden hangisidir?
Marksistler
Sosyal reformcu sosyalistler
Liberaller
Komünistler
Anarşistler
Dünyada üretim sürecinin, ilk kez yeterli, düzenli ve sürekli bir güç kaynağına kavuştuğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Sanayi Devrimi
1929 Ekonomik Bunalımı sonrası
Coğrafi Keşifler sonrası
Rönesans sonrası
Reform Hareketleri sonrası
Ülkemizde iş ilişkilerini, kendi döneminin anlayışına uygun olarak “insan kirası” şeklinde ele alan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Takrir-i Sükun
Dilaver Paşa Nizamnamesi
Tatil-i Eşgal Kanunu
3008 sayılı İş Kanunu
Mecelle
Burjuvazinin, ekonomik gücünü siyasal güce dönüştürme yollarını ararken yararlandığı prensip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğal haklar
Yasal haklar
Temel haklar
Anayasal haklar
Kolektif haklar
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Politika Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
. Fakirlere yapılacak yardımları reddederek, toplumsal yaşama uyum sağlayamayanların yok olması gerektiğini savunan düşünürler aşağıdakilerden hangileridir?
Smith – Malthus
Malthus - Mill
Ricardo - Spencer
Spencer - Malthus
Smith – Keynes
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün işsizliği tanımlarken yola çıktığı unsurlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
İş sahibi olmama, işe başlamaya hazır olma, uygun yaş aralığında bulunma
İş sahibi olmama, iş arama, işe başlamaya hazır olma
İş arama, işsiz olma, kendi işi bulunmama, uygun yaş aralığında bulunma
İş arama, işe başlamaya hazır olma, herhangi bir engeli bulunmama
İş sahibi olmama, bir işi bulunmama, ücretli bir işe sahip olmama
Cari ücret düzeyi ve mevcut çalışma koşullarında çalışmak isteyen herkesin iş bulduğu istihdam düzeyine ne ad verilir?
Aşırı istihdam
Eğreti istihdam
Sosyal istihdam
Tam istihdam
Kapsamlı istihdam
Ölüm, aşağıdaki risklerden hangisinin kapsamında yer alır?
Hem fizyolojik hem de sosyo-ekonomik risk
Fizyolojik risk
Mesleki risk
Sosyo- ekonomik risk
Hem sosyo-ekonomik hem de mesleki risk
Emek arzı ve talebi açısından işsizliğin sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışan ve genellikle belirli grupların hedeflendiği politikalar aşağıdakilerden hangisidir?
Aktif istihdam politikaları
Pasif istihdam politikaları
Yapısal istihdam politikaları
Kamusal istihdam politikaları
Tam istihdam politikaları
Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasının özelliklerinden biri değildir?
Finansmanının devletçe karşılanması
Finansmanının genellikle devlet, işçi ve işveren tarafından ödenen primlerden karşılanması
Sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren bir sigorta dalı ve sosyal politika aracı olması
Pasif istihdam politikası araçlarından biri olması
Kendi iradesi dışında işsiz kalan kişilerin gelir kayıplarını geçici bir süre veya yeni bir iş buluncaya kadar gidermeyi amaçlaması
. Alınması gereken günlük kalori miktarı ya da yapılan tüketim harcamaları gibi tespit edilebilir ve doğruluğu kanıtlanabilir bir standardın ya da standartlar setinin aşağısında kalma durumuna ne ad verilir?
Kanıtlanabilir yoksulluk
Kalori yoksulluğu
Gerçek yoksulluk
Objektif yoksulluk
Mutlak doğru yoksulluk
Ülkemizde Sosyal Riski Azaltma Projesi’ni yürüten kurum ya da kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
YÖK
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
Üretim sürecine katılan üretim faktörleri tarafından yaratılan gelirin serbest piyasa ekonomisine hiçbir müdahale olmaksızın dağılımına ne ad verilir?
Yapısal gelir dağılımı
Kronik gelir dağılımı
Yeniden gelir dağılımı
Birincil gelir dağılımı
İkincil gelir dağılımı
Kişisel gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçülmesinde kullanılan başlıca yöntemler aşağıdakilerden hangisidir?
Lorenz Eğrisi ve Pi Sayısı
İnsani Yoksulluk Endeksi ve Mutlak Eşitlik Doğrusu
Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı
Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi ve Pi Katsayısı
İnsani Kalkınma Endeksi ve Lorenz Eğrisi
Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmak için sosyal politika kapsamında izlenmesi gereken politikalardan biri değildir?
İşgücü piyasası ve ücret politikaları
Eğitim politikaları
Sosyal güvenlik politikaları
Servet politikaları
Ekonomik gelişme politikaları
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Politika Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: