aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sosyal Hizmete Giriş Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmete Giriş dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sosyal Hizmete Giriş Ara Sınav çıkmış sorular

Sosyal Hizmete Giriş 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmayı diğer disiplinlerden ayıran noktalardan biridir?
Yardım etme mesleği olması
Belirli değerlere sahip olması
Sosyal bir bilim dalı olması
Yöntem ve tekniklere sahip olması
Uygulama niteliğinin olması
Etik ilkesi “sosyal çalışmacıların birincil amacı muhtaç insanlara yardım etmek ve sosyal sorunlarla uğraşmak" olan maddenin mesleki değeri aşağıdakilerden hangisidir?
İnsan ilişkilerin önemi
Sosyal adalet
Bireyin onuru ve değeri
Yetkinlik
Hizmet
Sosyal refaha ilişkin ilk sosyal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Magna Carta
Yoksullar yasası
İngiliz yurttaş hakları beyannamesi
Torba yasa
İnsan hakları beyannamesi
Sosyal çalışma mesleğinin kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Devlet
Din
Avukatlar
Toplum
Askerler
Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmanın temel sorunsalı olarak kabul edilir?
İnsanların ve toplumun milli gelirinin arttırılması
İnsanların ve toplumun birlik içersinde yaşamaları
İnsanların ve toplumun ekonomik olarak iyi durumda olmaları
İnsanların ve toplumun kaliteli yaşam sürmeleri
İnsanların ve toplumun değişmesi ve gelişmesidir.
Müracaatçılarla yapılan görüşme sonucunda sosyal çalışmacı tarafından yazılan raporun adı aşağıdakilerden hangisidir?
Değerlendirme raporu
Araştırma raporu
Sosyal inceleme raporu
Sosyal vaka raporu
Müracaatçı raporu
Osmanlılar döneminde 19. yüzyıla kadar sosyal hizmetleri gerçekleştiren örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?
Loncalar
Mahalle sandıkları
Vakıf kuruluşları
Sosyal Hizmetler Enstitüsü
Darül Hayr-ı Ali
Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma bilim dallarından biri değildir?
Sosyal sorunlar anabilim dalı
İnsan ve toplum sorunları anabilim dalı
Temel sosyal bilimler anabilim dalı
Sosyal hizmet kuram ve uygulaması anabilim dalı
Sosyal araştırma ve geliştirme anabilim dalı
Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1957 yılında eğitime başlanmıştır.
Ankara-Kızılay’daki Balin Otel’de bir toplantı düzenlemiştir.
ABD’li uzmanların getirdiği bir modeldir.
Marshall yardımının bir uzantısıdır.
Birleşmiş milletlerden müşavir gelmesi ile çalışmalar başlamıştır.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Hizmete Giriş Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Başvuru sahiplerinin özellikleri ve güç koşullara karşı gelebilme konusunda sosyal çalışma uygulamasının etkililiği açısından üzerinde durulan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Yapısal bütüncü yaklaşım
Disiplinler arası yaklaşım
Bütüncül yaklaşım
Güçlendirme yaklaşımı
Sorun alanlarına yönelik yaklaşım
İlkesi “kendine yardım etmeleri için insanlara yardım” olan sosyal çalışma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumla çalışma
Takımla çalışma
Grupla çalışma
Bireyle çalışma
İnsanla çalışma
Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma mesleğinin temel öğeleri arasında yer almaz?
Başvuru sahibi
Kanunlar
Sosyal çalışmacı
Toplum
Hizmet kurumu
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin genel yaklaşımlarından biridir?
Kriz yaklaşımı
Davranışsal yaklaşım
Toplumsallaşma yaklaşımı
Ekolojik yaklaşım
Aile tedavisi yaklaşımı
Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Federasyonunun sosyal çalışma mesleği etik ilke ve sorumlulukları Türkiye’de kaç yılında kabul edilmiştir?
1997
1998
1999
2000
2001
Meslek elemanlarının insanlarla ve toplumla ilişkilerinde mesleklerinin gerekli kıldığı ahlaksal yaklaşımların neler olduğunu ve neler olması gerektiğini anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Meslek sorumluluğu
Meslek bildirgesi
Meslek kuralları
Meslek etiği
Meslek düzenlemeleri
Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının, stres kaynaklı sorunların çözümünde yerine getirdiği rollerden biridir?
Destekleyicilik
Düzenleyicilik
Çözücülük
Yöneticilik
Kolaylaştırıcılık
Bir topluluğu varmak istedikleri amaca varabilmeleri için sosyal çalışmacılar tarafından yürütülen çalışmalara ne ad verilir?
Sosyal hizmet yönetimi
Grupla çalışma
Sosyal eylem
Bireyle çalışma
Toplumla çalışma
Sosyal çalışma mesleğinin temeli olup, bilgi toplama, sosyal inceleme, bilgi verme, teşhis ya da karar verme, tedavi görüşmeleri gibi isimler alabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Mesleki görüşme
Bireyle görüşme
Toplumla çalışma
Sosyal refah araştırması
Sosyal eylem
Sosyal çalışma mesleğinin felsefesinin odağında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Haklar ve özgürlükler
Mesleki etik
İnsan ve toplum
Bireysel refah
Kanunlar
Aşağıdaki tarihlerden hangisinde çıkarılan yasa ile sosyal çalışma modern bir yaklaşımla ele alınmaya başlanmıştır?
1982 yılında 2828 sayılı
1982 yılında 2020 sayılı
1960 yılında 2828 sayılı
1960 yılında 2020 sayılı
1960 yılında 2222 sayılı
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Hizmete Giriş Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: