aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sosyal Güvenlik Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Güvenlik dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sosyal Güvenlik Ara Sınav çıkmış sorular

Sosyal Güvenlik 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Sosyal politikanın araçları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Devlet müdahalesi ve kendi kendine yardım mekanizması
Sosyal yardım ve sosyal hizmet
Devlet müdahalesi ve sosyal hizmet
Sosyal sigorta ve özel sigorta
Sosyal yardımlaşma ve sosyal dayanışma
Kamu tarafından düzenlenerek uygulanan ve prim esasına göre milli ölçekte bütün çalışanları kapsayan sosyal güvenlik ağına ne ad verilir?
Sosyal güvenlik
Sosyal yardımlaşma
Sosyal dayanışma
Sosyal sigorta
Sosyal yardım
En eski ve en yaygın klasik sosyal yardım yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal yardım
Sosyal hizmet
Sosyal yardımlaşma
Sosyal sigorta
Sosyal güvenlik
Sosyal güvenlik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sosyal güvenlik ile kişiler yarınından emin olmak duygusuna sahip olur.
Sosyal güvenlik kişilere toplum içinde muhtaç olma durumuna karşı koruma sağlar.
Sosyal güvenlik kişilere risklere karşı gelir güvenliği sağlamaktadır.
Sosyal güvenlik bireylerin sadece tek başına yaşamalarından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlar.
Sosyal güvenlik kişilerde emniyet duygusunun sağlanmasına yardımcı olur.
Refah devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Refah devleti, sosyal refahın sağlanmasını üstlenir.
Refah devleti, birey ve ailelere asgari bir gelir garantisi sağlanmasını gaye edinir.
Refah devleti, bir grup vatandaşa en iyi yaşama standardı sağlanmasını amaçlar.
Refah devleti, ekonomik ve sosyal bakımdan güçsüz kesimlere destek sağlamayı hedef alır.
Refah devleti, sosyal güvenliğin sağlanmasını olmazsa olmaz nitelikte görev kabul eder.
İşsizlik yardımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İşsizlik yardımları kendi rızasıyla işsiz kalanlara sağlanmalıdır.
İşsizlik yardımları kişileri iş aramaya teşvik edecek miktarda olmalıdır.
İşsizlik yardımları sürekli olarak yapılmalıdır.
İşsizlik yardımları kişinin istediği miktar üzerinden yapılmalıdır.
İşsizlik yardımları kişinin son aldığı ücretin üzerinde yapılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisinde sosyo- ekonomik riskler doğru olarak verilmiştir?
İşsizlik-evlenme ve çocuk sahibi olma-konut- ölüm
Doğum-ölüm-iş kazası ve meslek hastalığı- yaşlılık
İşsizlik-malullük-yaşlılık-ölüm
Malullük-yaşlılık-ölüm-analık
Evlenme ve çocuk sahibi olma-işsizlik- yaşlılık-ölüm
Dünyada sosyal sigorta programlarının gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ile yaşlılık sigortası bütün ülkelerde oluşturulmuştur.
İşsizlik ve aile ödenekleri sigortası ile iktisadi gelişme seviyesi arasında yakın ilişki vardır.
Çok sayıda ülkede sosyal güvenlik sistemleri II. Dünya Savaşı sonrası dönemde oluşmuştur.
Bağımsızlığını kazanan ülke sayısının artışı ile sosyal güvenlik programına sahip ülkeler arasında doğrudan bir ilişki vardır.
İşsizlik sigortasına sahip ülke sayısında 2000 yılından sonraki dönemde hızlı artış yaşanmıştır.
Edinilmiş sakatlıklar bakımından sosyal sigorta sisteminde yer alan koruma türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ile yaşlılık sigortası
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ile malullük sigortası
Malullük sigortası ile ölüm sigortası
Yaşlılık sigortası ile ölüm sigortası
Hastalık sigortası ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Güvenlik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Kişinin bedeni ve ruhi durumunu bozan ve kişinin çalışma ve kazanma gücünü geçici ya da sürekli olarak kaybetmesine yol açan tehlikelere ne ad verilir?
Sosyal tehlikeler
Ekonomik tehlikeler
Fizyolojik tehlikeler
Siyasi tehlikeler
Doğal tehlikeler
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan sosyal yardımlaşmanın başarısını etkileyen unsurlardan biri değildir?
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun olup olmaması
Sosyal yardımlaşma kültürünün zayıf ya da kuvvetli olması
Toplumun refah düzeyinin yüksek olup olmaması
Yardıma muhtaç olanlarla yardım yapacak olanların karşılaşma şansı
Kişiler arası yardımlaşma tekniği olması
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin başkalarından yardım ve destek almaksızın tek başına kendi sosyal güvenliğini sağlamak amacı ile geliştirdiği tekniklerden biridir?
Sosyal yardımlaşma tekniği
Sosyal sigorta tekniği
Tasarruf tekniği
Sosyal yardım tekniği
Sosyal hizmet tekniği
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların temel ilkelerinden biri değildir?
Zorunlu olması
Primli bir sistem olması
Devletin garantisi altında olması
Ödenen prim ile sağlanan yardım arasında bir bağın olması
Bütün sosyal riskleri kapsaması
Vakıf ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Vakıf bir sosyal güvenlik kurumu olarak doğmamıştır.
Vakıf kurmak sosyal yardım amacıyla yapılan büyük ve yüce bir fedakârlıktır.
Vakıf sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın kurumlaşma ihtiyacını önemli ölçüde karşılamıştır.
Vakıf yardım yapma güç ve isteğinde bulunan kimseler bakımından en kısa ömürlü sosyal yardım imkanı veren araçtır.
Vakıf belli bir malın ya da paranın ayrı bir tüzel kişilik oluşturacak biçimde sosyal yardım için tahsis edilmesiyle ortaya çıkar.
Mala yönelik tehlikelere karşı bir güvenlik tekniği olarak doğmuş, ancak zaman içerisinde bireysel sosyal güvenlik tekniği olarak kullanılmaya başlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Tasarruf tekniği
Sosyal yardımlaşma tekniği
Sosyal sigorta tekniği
Sosyal sigorta tekniği
Özel sigorta tekniği
Aşağıdakilerden hangisi, sosyal sigortaların merkez örgütlerinin görevlerinden biri değildir?
Yasal düzenleme ve değişiklikleri gerçekleştirmek
Sigortalıların kayıtlarını tutmak
Gelir ve aylık bağlanma işlemlerini sonuçlandırmak
İdari işlemlerde ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek
Harcama ve yatırım kararlarını vermek
Sosyal sigorta kurumlarının yönetim yetkisinin karar süreçlerine kamunun yanı sıra sosyal tarafların da katılımı ile paylaşıldığı duruma ne ad verilir?
Mali özerklik
Sosyal özerklik
Kararlarda özerklik
İşlemsel özerklik
İdari özerklik
Sosyal güvenlik programlarının yönetim başarısı için aşağıdakilerden hangisi iyi yönetimin unsurlarından olan stratejik ve makro politika sorunlarının belirlenmesi ile ilgili hususlardan biri değildir?
Ülkenin mali imkanları ile sosyal koruma ihtiyacını dengeleyecek politikaların geliştirilmesi
Amaca uygun kurumsal yapılanmanın gerçekleştirilmesi
Dengeli bir ulusal sosyal güvenlik politikasının belirlenmesi
Arzu edildiği gibi gelirin yeniden dağılımının sağlanması
Sosyal güvenlik politikalarını hayata geçirecek yasal mevzuatın oluşturulması
Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemlerinin yönetim yapılarında değişim ihtiyacı doğuran gelişmelerden biri değildir?
Sosyal güvenlik hizmetlerinin çeşitlenmesi
Sosyal güvenlik kurumlarının finansman kaynaklarının değişmesi
Sosyal güvenlik hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında yöntem değişmesi
Sosyal güvenlik sistemlerinin yönetim yapılarının değişmesi
Sosyal güvenlik kurumlarının tahsilat yöntemlerinin değişmesi
Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin yönetimi konusunu önemli hale getiren faktörlerden e-devlet anlayışının yaygınlaşmasının olumlu sonuçlarından biridir?
Hizmetin tüm kesimlere ulaşmasının sağlanması
Zaman ve maliyet kaybının önlenmesi
Herkesin erişiminin sağlanması
Denetim kolaylığının sağlanması
Yönetim kolaylığının sağlanması
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Güvenlik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: