aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sosyal Birimlerde Araştırma Yöntemleri Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Birimlerde Araştırma Yöntemleri dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sosyal Birimlerde Araştırma Yöntemleri Ara Sınav çıkmış sorular

Sosyal Birimlerde Araştırma Yöntemleri 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Karşılaşılan bir sorunun çözümü için daha önceki bilgi ve deneyimlere dayalı olarak önerilmiş ancak doğruluğu henüz sınanmamış önerme aşağıdakilerden hangisidir?
Denence
Varsayım
Veri
Yargı
Dogma
Aşağıdakilerden hangisi bilimin sayıltılarından biri değildir?
Her olay gözlemlenebilir nedenlere sahiptir.
Doğadaki düzeni anlamak olanaksızdır.
Tüm karmaşıklığın altında bir basitlik yatar.
Olaylar birbiriyle yakından ilişkilidir.
Gerçeklik var olan bilgiye göre değişir.
Bilimsel araştırmada ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
Amaçları yazma
Sorunu belirleme
Örneklemi seçme
Verileri toplama
Önerileri geliştirme
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel bilim anlayışının önemli gördüğü kavramlardan biridir?
Politik ve ideolojik ilgiler
Genelleme
Dışarıdan yönetilen araştırma
Pratik ilgi
Araştırmacının katılımı
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biridir?
Mutlak ve değişmez olması
Dinsel görüşlerle tutarlı olması
Yanılma payı içermemesi
Doğruluğunun kanıtlanmış olması
Gelenek ve görenekleri dikkate alması
Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?
Bitirilen üniversite
Doğum yeri
Bilinen yabancı dil
Desteklenen futbol takımı
Seyir halindeki otomobilin hızı
Aşağıdakilerden hangisi birincil kaynaklardan biridir?
Doktora tezi
Ders kitabı
Günlük gazete
Ansiklopedi
Dizinler
Araştırma sorununun tanımlanmasında uygun sıra aşağıdakilerden hangisidir?
Sınırlandırma - Tanımlama - Bütünleştirme
Bütünleştirme - Sınırlandırma - Tanımlama
Tanımlama - Bütünleştirme - Sınırlandırma
Sınırlandırma - Bütünleştirme - Tanımlama
Bütünleştirme - Tanımlama - Sınırlandırma
Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorununu seçerken kullanılan genel ölçütlerden biri değildir?
Çözülebilirlik
Önemlilik
Yenilik
Değerlerden bağımsızlık
Etik kurallara uygunluk
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Birimlerde Araştırma Yöntemleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Bağımlı değişkeni ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aracı değişken
Kontrol değişkeni
Süreç değişkeni
Etkilenen değişken
Etkileyen değişken
Başarılı bir alanyazın taramasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Var olan araştırmaları özetler.
Eleştirel değerlendirmeler yapar.
Alandaki boşlukları saptar.
Eklektik bir metindir.
Yeni araştırmalara gerekçe oluşturur.
Alanyazın kavramının en uygun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Konu hakkında üretilmiş tüm kaynaklar
Araştırmacının yararlandığı görsel-işitsel materyaller
Konu hakkında yayımlanmış kitap ve makaleler
Araştırmacının saptayabildiği kaynaklar
Genel kullanıma ve çevrimiçi erişime açık kaynaklar
Derin alanyazın durumunun yansıması aşağıdakilerden hangisidir?
Kaynakların çoğu dolaylı kaynaklardır.
Yararlanılabilecek kaynakların sayısı çok azdır.
Konu hakkında çok sayıda kaynak vardır.
Kaynaklar konuyla ilgili genel bilgiler verir.
Konu hakkında çok az araştırma yapılmıştır.
Alanyazın tarama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Anahtar sözcükleri listeleme
Konuyu seçme
İlgili kaynakları toplama
Alanyazın raporunu yazma
Kaynakçayı hazırlama
Meta analizlerde hesaplanan son değer aşağıdakilerden hangisidir?
Ortalama
Standart sapma
Faktör yükü
Korelasyon katsayısı
Etki büyüklüğü
Önceden oluşmuş bir değişkene göre, önemsenen ve ölçülen özellikler bakımından gruplar arasında karşılaştırmalar yapmada kullanılan model aşağıdakilerden hangisidir?
İlişkisel tarama modeli
Yarı deneme modeli
Nedensel karşılaştırmalı model
Örnekolay tarama modeli
Gerçek deneysel model
Algılar, duygular gibi olgulara odaklanarak özü görmek, sezmek amacıyla yapılan araştırmalarda kullanılan nitel araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Tarihsel araştırma
Kültür incelemesi
Fenomenolojik çözümleme
Eylem araştırması
Kuram oluşturma yaklaşımı
Bilginin elde edilme yolu, doğası, biçimleri, kaynağı, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Mantık
Olgubilim
Epistemoloji
Etik
Etimoloji
Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?
Genellemeler yapılır.
Nesneldir.
Sayısal veriler toplanır.
Başta belirlenen yönteme bağlı kalınır.
Araştırmacı gerçeğin bir parçasıdır.
Araştırma modellerinde, en geniş olan kavramdan en dar olan kavrama doğru olan sıralama aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Desen-model-paradigma
Model-desen-paradigma
Paradigma-desen-model
Model-paradigma-desen
Paradigma-model-desen
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Birimlerde Araştırma Yöntemleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: