aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ara Sınav çıkmış sorular

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
“Hane halkı” kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“Aynı kazandan yemek” olarak da tarif edilir.
Aynı evi paylaşan öğrenciler hane halkına örnek gösterilebilir.
Paylaşılan ortak bir mekândan ziyade, ilişkilere gönderme yapar.
Mekânsal birlikteliğe dayanır.
Üyeleri arasında akrabalık bağı olmasına gerek yoktur.
Tarihteki en erken sosyolojik metinler arasında yer alan Mukaddime adlı eserin sahibi olan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
İbn Rüşd
İmam Gazali
İbn Haldun
Farabi
İbn-i Sina
Feminist yaklaşımın aile kurumuna bakışına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aile, toplumsal işlevi açısından ele alınmaz.
Aile, toplumsal sürekliliği sağlayan bir kurum olarak ele alınır.
Aile içindeki eşitsizliklere vurgu yapılır.
Yoksulluk ve tek ebeveynlilik arasındaki ilişkiler analiz edilir.
Aileyi bir bütün olarak ele almaz.
Her kültürün kendi tarihi ve bağlamı içerisinde ele alınması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Kültürel görecelilik
Etnosantrizm
İşlevselci yaklaşım
Etnik merkezcilik
Yayılmacılık (Difüzyonizm)
Tarihi doğrusal bir ilerleme mantığı ile açıkladığı üç hal kanununa göre, dini teolojik olarak tanımladığı birinci aşamaya ait gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Emile Durkheim
Karl Marx
Ludwig Feuerbach
Auguste Comte
David Hume
Aşağıdakilerden hangisi Fordizmin krize girmesine neden olan gelişmelerden biri değildir?
Esnekliği olmayan büyük firmalar
Firmaların büyük stoklarla çalışması
Talepleri kısa sürede gelişen “nazlı” tüketiciler
Piyasalarda görülen istikrarsızlık
Tüketiciler için ürün seçeneğinin azalması
Yapısalcılığın kültür olgusuna yaklaşımını açıklamada aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz?
Kültür ve dil birbirine benzeyen kavramlar olarak ele alınır.
Yapısalcı yaklaşım, kültürün dil ile yaşadığını ve geliştiğini vurgular.
Yapısalcı yaklaşım temel olarak kültür sistemi çalışmalarına odaklanır.
Kültür, yönetici sınıfın çıkarlarına hizmet eden bir yapı olarak ele alınır.
Kültür olgusu, yapısalcı yaklaşımla bütünlükçü bir bakış açısıyla okunabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi Emile Durkheim’ın dine ilişkin yaklaşımını açıklamada kullanılabilecek ifadelerden biri değildir?
Din, egemen sınıfların çıkarlarına hizmet eder.
Bütün dinlerin kökeni birdir.
Mekanik toplumdan organik topluma evrildikçe dinler de karmaşıklaşıp gelişmiştir.
Organik yapıdaki toplumlarda din, toplumsal bütünlüğü sürdürme işlevini yerine getiremez olmuştur.
Din, insan zihninin bir ürünüdür.
Aydınlanma Dönemi’nde antropoloji biliminin gelişmesiyle birlikte kültür kavramının kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
İnsan zihninin etkin olarak geliştirilmesi
Toprağı ıslah etme, ürün yetiştirme
Entelektüel, tinsel ve estetik gelişim süreci
Bir halkın bütün yaşam biçimi
Entelektüel ve sanatsal etkinlik pratikleri
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi esnek ya da yalın üretimin özelliklerinden biridir?
Gerektiğinde kaliteden taviz verilebilmesi
Stok fazlalığına önem verilmesi
Statü engellerinin azaltılması
Çalışanların becerisine değil, sayıca fazlalığına önem verilmesi
Eğitime daha az önem verilmesi
Gelecekte, iş gücünün “üçte ikisi” iş bulurken, “üçte birinin” çalışma hayatının dışında kalacağını savunan “üçte iki” kuramı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
Henry Ford
Ralf Dahrendorf
Frederick W. Taylor
John D. Rockefeller
Robert Bosch
Kültür ve kültürün bileşenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kültür, öncelikle inançlar üzerine kuruludur.
Kültürün bileşenlerinden biri simgelerdir.
Kültürün bileşenlerinden biri olan değerler, toplum içerisinde tek başına baskı unsuru olabilirler.
Normlar, yaptırımı olan toplumsal kurallardır.
Dil, bir kültürün devamını sağlayan en önemli simge sistemlerinden biridir.
Aşağıdakilerden hangisi Taylorist bilimsel yönetim anlayışının temel karakteristiklerinden biridir?
Babadan kalma yönetim anlayışı
Bilimsel yönetimin tesisi
Bireycilik
Sınırlı üretim
İnsan etkinliği ve refahının en alt düzeyde tutulması
İnsan ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla doğaüstü varlıkların olağanüstü eylemlerini efsane biçiminde anlatan ve kuşaktan kuşağa geçen anlatıya ne ad verilir?
Destan
Efsane
Ritüel
Masal
Mit
Çatışmacı yaklaşımı savunanların ekonomik düzene bakışını açıklamada aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz?
Ekonomik düzenin istikrarsızlığını vurgularlar.
Kapitalist sistemin, malların ve hizmetlerin dağıtımını yeterince iyi sağladığına inanırlar.
Serbest piyasanın sınıf çatışmasına yol açtığına inanırlar.
Kapitalizmin ürettiği ekonomik eşitsizliğe vurgu yaparlar.
Toplumdaki mevcut eşitsizliğin gelecek kuşaklara da yansıyacağına inanırlar.
Topluluğun değerlerini ve normlarını öğrenme sürecinin, ailede ve diğer yüz yüze ilişkiler içerisinde gerçekleşmesine ne ad verilir?
İçselleştirme
İkincil toplumsallaşma
Değer kazanımı
Kendini gerçekleştirme
Birincil toplumsallaşma
Kadınlarla erkeklerin eşit hak ve sorumluluklara sahip olmasına ne ad verilir?
Cinsiyet eşitliği
Modernlik
Cinsiyet rolleri
Toplumsal cinsiyet
Patriarka
Klasik ataerkillikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Baba otoritesi tartışılmazdır.
Siyasal olarak “patriark” modelinde karşılığını bulur.
Klasik ataerkillik, toplumsal değişme sürecinde varlığını olduğu gibi koruyamamış, değişime uğramıştır.
Soy, çoğunlukla anne tarafından takip edilir.
Toplumsal düzeyde aile reisliğinde karşılığını bulur.
Din sosyolojisi alanında önemli çalışmalar yapmış ve “Dini Hayatın İlk Biçimleri” adlı eserin sahibi olan Fransız sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Emile Durkheim
Pierre Bourdieu
Auguste Comte
Karl Marx
Max Weber
Günlük hayatın veya siyasi düzenin dinin etkisinden arınmasına ne ad verilir?
Pozitivim
Teokrasi
Modernleşme
Aydınlanma
Sekülerleşme
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: