aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Siyaset Sosyolojisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Siyaset Sosyolojisi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Siyaset Sosyolojisi Ara Sınav çıkmış sorular

Siyaset Sosyolojisi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Michel Foucault’un iktidar analizinde merkez olan iktidar türü aşağıdakilerden hangisidir?
Makro iktidar
Merkezi iktidar
Siyasal iktidar
Mikro iktidar
Devlet iktidarı
Siyaset sosyolojisi disiplininin yükselişe geçmesinde dönüm noktası olan Siyasal İnsan Kitabının yazarı kimdir?
Seymour Martin Lipset
Maurice Duverger
Max Weber
Carl Schmitt
Karl Marx
Aşağıdaki kanunlardan hangisi 1982 Anayasası ile sivil toplumun hareket alanını belirlememiştir?
Siyasi Partiler Kanunu
Sendikalar Kanunu
Dernekler Kanunu
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
Kabahatler Kanunu
Antik Yunan’da siteyi “koinonia politike” yani siyasal toplum olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Çiçero
Aristo
Platon
Sokrates
Epikür
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sivil toplum-devlet ilişkisinin demokratikleşmesi için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Devlet, siyasete toplumu dizayn etmeye yarayan bir araç olarak bakmalıdır.
Devletin ve toplumun siyasete bakış açısının değişmesi gerekmektedir.
Devlet, siyasete toplumsal sorunların çözüm alanı olarak bakmalıdır.
Demokrasinin muhalefete tahammül etmek olduğu içselleştirilmelidir.
Siyasete katılım kanalları sivil toplumu da içine alacak şekilde genişletilmelidir.
Politeia, siyaset kavramının etimolojik açıklamaları çerçevesinde aşağıdaki anlamlardan hangisini içermez?
Siyasal yapı
Siyasal rejim
Parlamento
Cumhuriyet
Vatandaşların hakkı
Liberal siyaset felsefesi üzerine çalışmış, aynı zamanda Bir Adalet Teorisi kitabının yazarı olan düşünür kimdir?
Jürgen Habermas
Thomas Hobbes
John Locke
Jean Jacques Rousseau
John Rawls
Aşağıdakilerden hangisi sosyal iktidarın özelliklerinden biridir?
Fiziksel güç kullanma tekelini elinde bulundurması
Birlikte yaşamın söz konusu olduğu her yerde mevcut olması
Hiyerarşide en üstte bulunması
Diğer iktidarları bağlayıcı kararlar alması
Toplumsal yaşamın bütünü üzerinde belirleyici güce sahip olması
Antonio Gramsci’nin tarihin belirli bir evresine denk düşen altyapı−üstyapı bütünlüğünü ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Hegemonya
Ekonomizm
Toplumsal yapı
Tarihsel blok
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Siyaset Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Paradigma kavramını sosyal bilimler alanına kazandıran bilim tarihçisi ve felsefecisi kimdir?
Anthony Smith
Edmund Burke
Thomas S. Kuhn
Karl Max
John Locke
Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisi alanında uzmanlık konularının belirlenmesi için 1968’te oluşturulan Siyaset Sosyolojisi Komitesi tarafından oluşturulan grupların belirlediği karşılaştırmalı çalışma konuları içinde yer almaz?
Seçmen davranışı
Öğrenci siyaseti
Ulus kurma süreci
Topluluk incelemeleri
Yeni toplumsal hareketler
Aşağıdakilerden hangisi Weber’in karizmatik otorite tipinin özelliklerinden biri değildir?
Siyasal iktidar, meşruluğunu insanların kendisine atfetmiş olduğu olağanüstü niteliklere bağlı olarak kazanır.
Karizmatik liderlerin en önemli özelliği, kitleleri peşlerinden sürükleyebilme güçlerine bağlı olarak, yeni bir düzen getirmeleridir.
Karizmatik otoritede önemli olan, siyasal iktidarı elinde bulunduran kişinin gerçekten olağanüstü meziyetlerinin olmasıdır.
Karizmatik lider, hayatın olağan akışını bozan ve ona yeni bir yön veren kişidir.
Karizmatik otorite, liderin kişisel özelliklerine bağlıdır.
Carl Schmitt’in siyasal birlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?
Siyasal birlik diğer sosyal birlikleri kapsar.
Siyasal birlik hiyerarşik olarak diğer sosyal birliklerin üstündedir.
Siyasal birlik insanın fiziksel yaşamı üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip değildir.
Siyasal birliğin düşmanın kim olduğunu belirleme gücü bulunmaktadır.
En üstün ve yetkili birlik olması durumunda bir birlik siyasal birlik olabilir.
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi Anayasa Hukuku ve Siyasi Bilimler açısından 1965 Seçimlerinin Tahlili başlıklı çalışmanın sahibidir?
Nermin Abadan-Unat
Mübeccel Belik Kıray
Behice Boran
Muzaffer Şerif
Şerif Mardin
Liberal siyasal teori ve toplum sözleşmesi modeline göre devletin, sözleşmenin bir tarafı olması nedeniyle doğal hakları korumakla yükümlü ve sınırlandırılmış bir güce sahip olduğunu savunan düşünür kimdir?
Thomas Hobbes
Carl Schmitt
Karl Marx
John Locke
Max Weber
Aşağıdakilerden hangisi Althusser’in devletin baskı aygıtları içerisinde gördüğü unsurlardan biri değildir?
Hükümet
Ordu
Polis
Kültür
Hapishane
Sivil toplum düşünce geleneği içerisinde insanların rasyonel varlıklar olduklarını, kendi kaderlerini belirleyebileceklerini ve bu nedenle üzerlerinde onları kontrol edecek mutlak bir otoriteye ihtiyaç duymayacaklarını savunan filozoflara ne ad verilir?
İlkçağ filozofları
Aydınlanma filozofları
Ortaçağ filozofları
Yakınçağ filozofları
Kıta Avrupası filozofları
Siyaseti yalnızca etimolojik yaklaşımla anlamaya çalışmanın doğurabileceği soruna ne ad verilir?
Meşruluk sorunu
Nihilizm sorunu
Rölativizm sorunu
Anakronizm sorunu
Siyasal istikrar sorunu
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Karl Marx’ın sivil toplum-devlet ilişkisi çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler arasında yer almaz?
Kapitalizm içerisinde devlet ve sivil toplum birbirleriyle aynıdır.
Sivil toplum ve devlet bir bütün olarak görülmelidir.
Kapitalizm aşılarak komünizme geçildiğinde, devlet, sivil toplum içerisinde kendiliğinden sönümlenecektir.
Kapitalist üretim ilişkileri altında sivil toplum, çıkar çatışmalarının ve tahakküm ilişkilerinin yaşandığı bir alandır.
Burjuva sınıfının işçi sınıfı üzerinde hakimiyet tesis etmesine hizmet eden devlet, sivil toplumdaki çıkar çatışmalarının hem sonucu hem de sebebidir.
Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisinin ABD’deki gelişiminde, siyasetin anlaşılmasında davranışçılığa karşı eleştirel tutum takınan, siyasetin çözümlenmesinde sosyolojiden daha fazla yararlanılması gerektiğini savunan düşünürler arasında yer almaz?
Reinhard Bendix
Ernest Gellner
Paul Lazarsfeld
Hans Gerth
Sigmund Neumann
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Siyaset Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: