aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Siyaset Bilimi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Siyaset Bilimi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Siyaset Bilimi Ara Sınav çıkmış sorular

Siyaset Bilimi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun 1948 yılında Paris’te düzenlediği toplantıda belirlenen, siyaset biliminin temel konularından biri değildir?
Siyaset teorisi
Siyasal kurumlar
Savaşlar
Siyasal güçler
Uluslararası ilişkiler
Siyaseti “maddi ve manevi değerlerin otoriteye dayalı olarak dağıtılması süreci” olarak değerlendiren ve sistem teorisi ile siyaset bilimine yeni açılımlar getiren siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
D. Easton
M. Duverger
Montesquieu
Machiavelli
Anaximenes
M. Weber, modern toplumlarda siyasal iktidarın meşruluğunu aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır?
Geleneklere
Siyasi sistemin karizmatik niteliğine
Liderlerin seçilmiş olmalarına
Olağanüstü niteliklere
Hukuki/rasyonel kurallara
Toplumsal ilişkilerin değişimini üretim ilişkilerinin değişimiyle açıklayan; toplumsal gelişmeyi deterministik yaklaşımla ve üretim güçleri arasındaki çatışmayla ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Karl Marx
Max Weber
Vilfredo Pareto
Ferdinand Tönnies
Jürgen Habermas
“Amerika’da Demokrasi” adlı eserin yazarı olan siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Comte
M. Weber
A. De Tocqueville
K. Marx
N. Machiavelli
Toplumların ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal, teknolojik ve ekolojik alanlarda bütünleşmesi ve dayanışmasının artması sürecine ne ad verilir?
Dış egemenlik
Klasik mutlakiyetçi anlayış
Hegemonya
Yabancılaşma
Küreselleşme
Aşağıdakilerden hangisi modern dönem Elitist teorinin en önemli temsilcileri arasında yer almaz?
Robert Mchels
Vilfredo Pareto
Gaetano Mosca
Hugo Grotius
C. Wright Mills
Modern devleti, feodal dönemden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Küreselleşme
İktidarın kendini sürekli meşru göstermek zorunda olması
Toplumun küçük bir azınlık tarafından yönetilmesi
İktidarın tek bir merkezde yoğunlaşması
İktidarın kaynaklarındaki farklılık
Yönetme hakkı veren usullerin var olduğu fikri ve yönetim biçimini haklı kılacak şekilde yöneten ve yönetilenlerin beraberce paylaştığı bazı dayanakların varlığı aşağıdaki kavramlardan hangisini niteler?
A) Siyasal gerçeklik
Politika
Uluslararası hukuk
Meşruluk
Otorite
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Siyaset Bilimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal iktidar biçimlerinden biridir?
Ekonomik iktidar
Otoriter iktidar
Elit iktidar
Meşru iktidar
Liberal iktidar
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi İngiltere’de kralın otoritesini sınırlamaya yönelik ilk girişim olmuş ve yine İngiltere’de anayasal monarşinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir?
Bağımsızlık Bildirisi
İngiliz Devrimi
Magna Carta
Otuz Yıl Savaşları
Avrupa Uyumu
Ürettiği egemenlik kavramı ile merkezi iktidarın pekişmesine güçlü bir teorik destek sağlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Robert Owen
Jean Bodin
Charles Fournier
Adam Smith
Karl Marx
Kapitalist üretim biçiminde, işçilerin aslen kendi emeklerinin ürünü olan hasılanın büyük kısmına sermayedar sınıfın el koyması sonucu kendi ürünlerinden ve üretim sürecinden psikolojik olarak kopmalarına ve uzaklaşmalarına ne ad verilir?
Tasfiye
Negatif özgürlük
Pozitif özgürlük
Kartel
Yabancılaşma
Devleti, sivil toplumun tanrısı olarak gören; devlet öncesi doğa durumunu, bir savaş hâli olarak tasvir eden; devleti ve devletin işlevi konusundaki görüşlerini, devletin yokluğu varsayımı üzerine geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Thomas Hobbes
Jean Jacques Rousseau
Edmund Burke
Sigmund Freud
Faşizm ilk kez aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?
Almanya
Portekiz
İspanya
Japonya
İtalya
Bireylerin tutum ve davranışlarının oluşmasında belli rolleri bulunan her türlü gelir, servet, tecrübe, bilgi, işgal edilen toplumsal pozisyon, hitabet gücü, fiziki görünüş, cinsiyet, yaş, mensubu bulunan aile, belirli bir dinin veya mezhebin üyesi olmak gibi sübjektif ve objektif etkenlere ne ad verilir?
Yabancılaşma
Siyasal kaynaklar
Organik toplum
Siyasal tercih
Siyasal çevre
Bir toplumda bireyleri siyasi iktidarların kendi menfaatleri doğrultusunda karar almaları ve kural koymaları için iktidarı etkilemek amacıyla giriştikleri her türlü davranış ve eylemlere ne ad verilir?
Siyasal katılma
Toplumsallaşma faaliyeti
Uzlaşma
Milli irade
Diyalektik
Aşağıdakilerden hangisi Robert Dahl’ın vurguladığı siyasal katılmanın birbirini izleyen dört ayrı düzeyinden biri değildir?
İlgi
Önemseme
Eğitim
Bilgi
Eylem
Aşağıdakilerden hangisi bireyi siyasete yönelten temel faktörler arasında yer almaz?
Varlığını koruma ve güvenlik içinde yaşama ihtiyacı
İktidar arzusu
Daha iyi yaşama arzusu
Siyasal toplumsallaşma
Zıt duygulara sahip olma
Teknisyenlerin ve uzmanların belirleyici rol oynadıkları ve her türlü teknik ve uzmanlık bilgisine sahip bürokratların, seçilmiş kişilerin önüne geçerek halktan almadıkları bir gücü, sahip oldukları teknik bilgiye dayalı olarak kullandıkları siyasal sisteme ne ad verilir?
Teokrasi
Teknokrasi
Demokrasi
Faşizm
Anarşizm
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Siyaset Bilimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: