aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sağlık Sigortacılığı Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Sigortacılığı dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sağlık Sigortacılığı Ara Sınav çıkmış sorular

Sağlık Sigortacılığı 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Antlaşması’na göre “işsizlik halinde” ortaya çıkan sosyal riske karşı alınması gereken tedbir aşağıdakilerden hangisidir?
Maddi destek veya yardım
Sağlık yardımı
Tazminat
Maddi güvence
Aile yardımı
Aşağıdakilerden hangisi “sosyo-ekonomik riskler” sınıflaması içinde yer alır?
Hastalık
İşsizlik
Malullük
Meslek hastalıkları
Yaşlılık
Aşağıdaki sosyal güvenlik sistemlerinden hangisi “primli sistemler” grubu içinde yer alır?
Sosyal yardımlar
Sosyal yardımlar
Sosyal hizmetler
Sosyal sigortalar
Devletçe bakılma
Primli sosyal güvenlik sistemi olan sosyal sigortalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Riziko katılımıdır
Genel olarak zorunludur.
Bir bakıma sosyal hizmet fonksiyonunu görür.
Kapsamına giren bütün şahıslara uygulanır.
Amacı sosyal güvenliğin teminini sağlamaktır.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların ilk ve başlıca koludur?
Sağlık
Yaşlılık
Malullük
İşsizlik
Aile yardımı
Tüketicilerin kendi sağlık statüleri ve sağlık hizmetlerini kullanma eğilimleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmaları sonucunda ortaya çıkan duruma ne ad verilir?
Vekâlet
Arzın talep yaratması
Eksik seçim
Uygun seçim
Ters seçim
Toplumda kimlerin hangi mal ve hizmetleri satın alacağını, toplumun ne istediğini, ne kadar istediğini ve bu isteklerin kaynak ve alternatif maliyetleri açısından değerinin ne olduğu konusunda bilgi veren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Harcanabilir gelir
Fiyatlar
Gelir düzeyi
Maliyetler
Satın alma gücü
Aşağıdakilerden hangisi sigorta sektörünün gelişmesini olumsuz etkileyen faktörlerden biridir?
Piyasa şeffaflığı
Tam rekabet
Kesinlik varsayımı
Eksik rekabet
Rekabet piyasası
Piyasa başarısızlıklarının yol açabileceği problemleri önlemek için genelde sağlık hizmetleri, özelde ise sağlık sigortacılığı piyasasına yönelik, aşağıdaki önlemlerden hangisi uygulanır?
Düzenlemeler
Bilgi eksikliğini giderme
Devlet müdahalesi
Rekabet
Pazara giriş çıkış serbestisi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sağlık Sigortacılığı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Piyasa tarafları değişime konu olan mal ve hizmetler ile ilgili aynı bilgiye sahip olmadıklarında veya bir kısmı diğerine nazaran bilgi üstünlüğüne sahip olduğunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
Bilgi asimetrisi
Bilgisizlik
Bilgi dengesizliği
Bilgi kirliliği
Yanılsama
Aşağıdakilerden hangisi sağlık harcamalarındaki artışın yaklaşık yarısı ile üçte ikisinden sorumlu bir faktördür?
Teknolojik gelişme
Ulusal gelir
Ekonomik gelişme
Harcanabilir gelir
Fiziki kaynaklar
Aşağıdakilerden hangisi sağlığın ekonomiye yaptığı katkılardan biri değildir?
Yatırım
Tasarruf
İş gücü arzı güvenliği
Yüksek üretkenlik
Faiz
Aşağıdakilerden hangisi sağlık harcamaları düzeyini belirleme yaklaşımlarından biri değildir?
Politik ekonomi yaklaşımı
Bütçe yaklaşımı
Durumsallık yaklaşımı
Sağlık üretimi fonksiyonu yaklaşımı
Emsal ülke yaklaşımı
Sağlık işletmelerinde sağlık hizmetlerinin üretimi ve pazarlaması için ihtiyaç duyulan fonların sağlanması, yatırımlara yönlendirilmesi ve oluşan gelir ve karların dağıtımı ile ilgili karar ve işlemi içeren fonksiyona ne ad verilir?
Finansman
Mikro düzeyde finansman
Finansman planlama
Makro düzeyde finansman
Ekonomi düzeyinde finansman
Aşağıdaki sağlık harcamaları düzeyini belirlemede kullanılan yöntemlerden hangisi belirli bir nüfus için belirli bir teminat paketinin maliyetini ortaya koyan yaklaşımdır?
Politik ekonomi yaklaşımı
Emsal ülke yaklaşımı
Sağlık üretimi fonksiyonu yaklaşımı
Sosyo-ekonomik yaklaşım
Bütçe yaklaşımı
Bir özel sağlık sigorta şirketinin risk primi 350 Türk lirası ve şirketin yük yüzdesi %50 olarak kabul edilmiştir. Buna göre şirketin prim miktarı ne kadardır?
750
700
650
600
550
Sigorta sözleşmesinde yer alan risklerin gerçekleşmesi durumunda, sigortalının menfaatlerinde ortaya çıkan zararların karşılanması için sigortalıya ödeme yapılması, aşağıdaki sigortacılık genel prensiplerinden hangisinin kapsamına girer?
Sigortalanabilir menfaat prensibi
Azami iyi niyet prensibi
Yakın neden prensibi
Tazminat prensibi
Hasara katılım prensibi
Sigortacılıkta riski satın alan tarafa ne ad verilir?
Sigortalı
Sigorta ettiren
Sigortacı
Lehdar
Kamu otoritesi
Özellikle sigorta bedelinin sigorta şirketlerinin mali yapısını ve kapasitesini aşması gibi durumlarda sigorta şirketlerinin bu riski tek başlarına almaktansa başka sigorta şirketleri ile teminat verme yöntemini tercih ederek riski aralarında paylaşmalarına ne ad verilir?
Reasürans
Rücu
Devir
Koasürans
Tam sigorta
Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi elementer sigorta olarak kabul edilir?
Ölüme bağlı sigortalar
Birikim
Süreye bağlı sigortalar
Yaşam boyu sigortalar
Yangın
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sağlık Sigortacılığı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: