aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi Ara Sınav çıkmış sorular

Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi doğa durumlarının gerçekleşme olasılıklarının bilinmediği belirsizlik altında karar verme durumunda kullanılan kriterlerden biri değildir?
İyimserlik kriteri
Hurwicz kriteri
Beklenen değer kriteri
Pişmanlık kriteri
Kötümserlik kriteri
Karar vericinin amacına yönelik en faydalı çözümü veren karar alternatifine ne ad verilir?
Doğa durum
Riskli
Optimal karar
Belirsiz
Oyun
Farklı amaç için çalışan ve kendi kazançlarını mümkün olduğunca yüksek tutmak için karar verme durumunda olunan problemlerde aşağıdaki tekniklerden hangisi çözüm amaçlı kullanılır?
Pişmanlık
Gant
Beklenen değer
Risk
Oyun
Bir karar problemine ilişkin karar alternatifleri, doğa durumları ve elde edilecek kazançlar (x10000 TL) tabloda verilmiştir. 1. Doğa 2. Doğa 3. Doğa 4. Doğa durumu durumu durumu durumu Alternatif 1 25 45 60 35 Alternatif 2 28 42 56 41 Alternatif 3 15 25 64 55 Eşit olasılık kriterine göre karar verici için en iyi karar alternatifi aşağıdakilerden hangisidir?
Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
Alternatif 1ve Alternatif 2
Alternatif 2 ve alternatif 3
İyimserlik ve kötümserlik ölçütlerinde kullanılan adımlardan faydalanarak hesaplanan karar verme kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
Risk ortamı
Hurwicz
Pişmanlık
Oyun
Grafik çözüm alanı hesabı
Dönem Yatak 1 54 2 65 3 57 4 61 5 51 6 55 Yukarıdaki verilere göre, 3 dönemlik hareketli ortalama kullanıldığında ortalama hata karesi (OHK) değeri kaçtır?
37,26
36,27
35,73
32,45
31,53
Doğrusal trend izleyen zaman serilerinde kullanılan ve çift ÜD tekniği olarak da adlandırılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Kuadratik Regresyon Modeli
Doğrusal Regresyon Modeli
Holt Metodu
Holt-Winter Metodu
Üstel Düzleme Metodu
Dönem Yedek Sayısı 1 25 2 12 3 34 4 9 Yukarıdaki verilere göre, üstel düzeltme (ÜD) kullanıldığında 5. dönemdeki malzeme sayısı kaçtır? (α değerini 0,05 alınız.)
25,00
24,83
24,35
24,03
23,30
Çarpımsal mevsimlik yapıda durağan modeldeki α ve β sabitleri hangi değerler arasında yer alır?
-1 ile 0 arasında
0 ile 1 arasında
-0,5 ile 1 arasında
-1 ile 1 arasında
0 ile 2 arasında
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Yt=8-0,20t regresyon denkleminde t=3 için Y3 değeri kaçtır?
8,60
8,20
8,00
7,40
7,20
Doğrusal programlama modelinin üç temel bileşeni aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Karar değişkenleri, amaç fonksiyonu ve kısıtlar
Koruyucu değişkenler, amaç fonksiyonu ve teknoloji katsayıları
Kapasiteler, kısıtlar ve teknoloji katsayıları
Kısıtlar, koruyucu değişkenler ve amaç fonksiyonu
Teknoloji katsayıları, doğrusal fonksiyon ve önlemler
Duyarlılık analizinde çözümde yer almayan bir değişkenin, çözümde pozitif bir değer alması için, o değişkenin amaç fonksiyonu katsayısında yapılması gereken geriletmeye ne ad verilir?
Kısıtın gölge fiyatı
Teknoloji katsayısı
Amaç fonksiyonu katsayısı
İndirgenmiş maliyet
Temel olmayan değişim
Gerçek hayat problemlerinde karar değişkenlerinin tamsayı değerler alması gerekliliğinin kaçınılmaz olması nedeniyle doğrusal programlamanın özel bir durumu şeklinde geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Stokastik Sınır Analizi
Regresyon Analizi
Şebeke Diyagramı
Tamsayılı Doğrusal Programlama
Gantt Şeması
Doğrusal programlamada optimal çözümde yer almayan karar değişkenlerine ne ad verilir?
Temel olmayan değişkenler
Temel değişkenler
Optimal değişkenler
Optimal olmayan değişkenler
Çözücü değişkenler
Bir ilaç firması X ve Y gibi iki tip ilaç üretmektedir. 1 litre X ilacının maliyeti 320.000 TL, 1 litre Y ürününün maliyeti ise 480.000 TL’dir. Talebe göre firma gelecek hafta için en az 12 lt. X ve en az 4 lt. Y ilacı üretmelidir. X ve Y ilaçlarında kullanılan hammaddelerden birisinin sunumu azdır ve sadece 60 gr. sağlanabilmektedir. X ilacının her bir litresinde bu hammaddeden 6 gr. ve Y ilacının litresinde de 10 gr. gerekli olmaktadır. Buna göre hammadde kısıtı aşağıdakilerden hangisidir?
X1 ≤ 60
X2 ≤ 60
X1 ≥ 12
X2 ≥ 4
6X1+10X2 ≤ 60
Uzun ya da kısa zaman dilimlerini kapsayan, önemli maliyetler içeren ve örgütün işleyişi üzerinde önemli etkileri olan, özgün ve tek seferlik çabaların yürütülmesinde başvurulan yaklaşıma ne ad verilir?
Süreç yönetimi
Proje yönetimi
Operasyon yönetimi
Faaliyet yönetimi
İşlem yönetimi
GREAT modeline göre bir proje takımının etkili bir biçimde çalışabilmesi için, ekibin çalışmaya başlamadan önce hangi konularda bilgi sahibi olması gerekir?
Amaçlar, beklentiler, zamanlama, ücretler, yaptırımlar
Roller, beklentiler, yetenekler, zamanlama, tatiller
Amaçlar, iş tanımları, yaptırımlar, ücretler, cezalar
Beklentiler, roller, zamanlama, iş bölümü
Amaçlar, roller, beklentiler, yükümlülükler/yetenekler, zamanlama
Proje beratı, projenin hangi safhasının çıktıları arasında yer alır?
Başlama
Durgunluk
Gelişme
Olgunluk
Kapanış
Aşağıdakilerden hangisi proje ve işlem kavramlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
İnsanlar tarafından gerçekleştirilmeleri
Sınırlı kaynaklarla yürütülmeleri
Süreç veya alt süreçlerle tamamlanabilmeleri
Planlanmaları, yürütülmeleri ve koordine edilmeleri
Tekrarlanmaları
Bir projenin yaşam döngüsünde yer alan aşamalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru verilmiştir?
Projenin doğuşu, planlama, uygulama, kapanış
Planlama, uygulama, kapanış
Planlama, kadrolama, uygulama, kontrol
Planlama, liderlik, uygulama, kapanış
Projenin doğuşu, uygulama, kapanış
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: