aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sağlık Kurumları Yönetimi I Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi I dersi 2014 - 2015 yılı Dönem Sonu Sınavı sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi I Dönem Sonu Sınavı çıkmış sorular

Sağlık Kurumları Yönetimi I 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Sağlığın resmi ve resmi olmayan tanımları şeklindeki sınıflandırmayı benimseyen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Illich
Blum
Weber
Mayo
Aggleton
Hastanelerde hastalara hangi birimlerde yataklı tedavi hizmeti sunulur?
Polikliniklerde
Laboratuvarlarda
Eczanede
Servislerde
Kan Merkezlerinde
Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin fonksiyonlarından biri değildir?
Tedavi hizmetleri
Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri
Eğitim
Sağlık güvencesi
Tıbbi ve teknolojik araştırmalar
Bir üste kaç astın bağlanacağını açıklamaya çalışan ve organizasyon yapısını belirleyen temel özelliklerden biri olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Amaç
Kontrol alanı
Formalleşme Derecesi
İşbölümü ve Uzmanlık Derecesi
Bölüm Sayısı
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarını değişime zorlayan nüfus ve demografik çevredeki değişimlerden biri değildir?
Değişen teknoloji ve klinik bilgi
Doğumlar
Artan nüfus
Yaşlanan nüfus
Eğitim ve bilgi seviyesi
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sağlık sigortası kurumunun fonksiyonlarından biri değildir?
Finansal riskin paylaşılması
Üye kaydı
Pazarlama
Ödeme
Sağlık insan gücü sayısının artırımı
Sağlık hizmetlerinin, sağlık hizmeti kullanıcıları tarafından değerlendirilmeyen unsurlarını belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Değişim
Kalite
Teknik kalite
Algılanan kalite
Çevre
Sağlık hizmeti sunucusu ile sağlık hizmeti kullanıcısının aynı bilgi düzeyine sahip olmamasına ne ad verilir?
Teknik kalite
Çevre
Değişim
Paydaş
Bilgi asimetrisi
Aşağıdakilerden hangisi hastane yönetim kurulundan normatif olarak beklenen ana rollerden biri değildir?
Hastanenin misyonunu belirlemek
Hastanenin stratejisini belirlemek
Performans değerlendirmek
Güvenliği sağlamak
Dış ilişkiler yönetimi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sağlık Kurumları Yönetimi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunca oluşturulan komitelerden biri değildir?
Disiplin komitesi
Tıp komitesi
Personel komitesi
Koordinasyon komitesi
Enfeksiyon komitesi
Türkiye Kamu Hastaneleri kurumunda sağlık hizmet sunumunu nitelik açısından değerlendirmek, hangi başkan yardımcılığının görevidir?
Destek hizmetleri
Hastane hizmetleri
İnsan kaynakları
Finans hizmetleri
İzleme, ölçme, değerlendirme
Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerde bulunan mütevelli heyetinin finansal sorumluluklarından biri değildir?
Finansal hedefleri belirlemek
İnsan kaynakları hakkında karar almak
Kredi değerlerini artırmak
Finansal tabloları doğrulamak
Sermayenin tahsisini sağlamak
Aşağıdakilerden hangisi “belli bir işin yapılabilmesi için gerekli özel bilgi, araç ve teknikleri kullanabilme” becerisidir?
Teknik beceri
İnsan ilişkileri becerisi
Analitik beceri
Kavramsal beceri
İletişim becerisi
Aşağıdakilerden hangisi hiç bir meslekte kabul edilemeyecek etik dışı davranışlardan biridir?
Dürüstlük
Sır saklama
Dedikodu
Adil olma
Özel hayata saygı
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kamu hastanelerinde başhekim olabilme zorunlu koşullarından biridir?
Hastane yönetimi konusunda eğitim almak
Cerrahi alanlarda uzmanlık derecesi olmak
Daha önce başhekimlik yapmış olmak
Hekim olmak
Belirli bir yaşa gelmiş olmak
“Astları yönlendirme, motive etme, eğitme, danışmanlık yapma ve etkili iletişim kurma faaliyetleri” yöneticinin hangi rolünü ifade eder?
Girişimci
Örgütü temsil etme
Lider
Sözcülük
Bağlantı kurma
İşgören seçme sürecinde, başvuran adaylar ile kurumda yetkili kılınan kişi arasında karşılıklı konuşma yoluyla kısa bilgi alışverişinin yapılması şeklinde gerçekleşen aşama hangisidir?
Bilgi sınavları
İş görüşmesi
İşe yerleştirme
Test sınavları
Ön görüşme
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, belirli bir dönemde kaydedilen işgücü saatleri toplamının, planlanan toplam işgücü saatlerine oranlanması ile elde edilir?
İzin kullanma oranı
İşe gelmeme oranı
Devamsızlık oranı
Tatil kullanma oranı
İşgücü oranı
Bir kurumdaki işgören seçme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Süreç çeşitli aşamalardan oluşmaktadır.
Sağlık kurumları için geliştirilmiş tek tip bir model uygulanır.
Başvuran adayların sayısı ve nitelikleri, kurumun büyüklüğü ve izlediği İK politikasına göre bu aşamalar farklılaşabilir.
Süreçteki aşamaların yeri ve sayısı değişebilir.
Her kurum kendi dinamiklerine göre bir sistem oluşturmaktadır.
Bir sağlık kurumunda mevcut pozisyonlarda halihazırda çalışan ve gelecekte bu pozisyonlarda çalışmaya aday personelin bir listesinin ya da şemasının çıkartılması ile oluşan şemalara ne ad verilir?
Yeniden yerleştirme şemaları
Örgüt şemaları
İş akış şemaları
Personel devir şemaları
Personel listesi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sağlık Kurumları Yönetimi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: