aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Pazarlama Yönetimi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Pazarlama Yönetimi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Pazarlama Yönetimi Ara Sınav çıkmış sorular

Pazarlama Yönetimi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İşletmeler açısından müşteri değeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İşletmeler, “neden müşteriler bizim ürünlerimizi tercih etmezler?” sorusunun cevabını ararken müşterilere odaklanmalıdır.
İşletmelerin müşteriyi cezbetme aşamasındaki kârlılığı yüksektir.
Uzun dönemde, tatmin olmuş müşteriye yapılan hizmetin maliyeti yüksektir.
İşletmenin müşteride algıladığı maliyet o müşteriye yönelik yapacağı pazarlama yatırımı ile ifade edilir.
Müşterinin işletmeye bağlı kaldığı her yıl müşteriye hizmet edebilme maliyeti artarken onun getirdiği kârlılık azalır.
Değer kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Müşteri tarafından algılanan değer müşterinin toplam algıladığı faydayı ifade eder.
Değer, insanların bir ürüne yönelik kendi inanç ve beklentileriyle ilişkili yargılarıdır.
Değer kavramında müşteri tarafından algılanan değer ve işletmeler açısından müşteri değeri olmak üzere iki taraf bulunmaktadır.
İşletmeler için değeri en üst seviyede sunmak, müşterilerle uzun vadeli değişim ilişkilerinin devamlılığı için önemlidir.
Hizmet faydası müşterinin markada algıladığı toplam fayda unsurları arasında yer almaktadır.
Bireylerin ve örgütlerin amaçlarına uygun değişimi sağlamak üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin oluşturulmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve tutundurma çabalarını planlama ve uygulama sürecine ne ad verilir?
Lisanslama
Pazarlama
Patentleme
Markalama
Leasing
Alp-Germen yaklaşımının pazarlamaya bakış açısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Pazarlama bir işletme felsefesi olarak uzun vadeli değişim ilişkileri ağları üzerine odaklanmaktadır.
Pazarlama bir işletme fonksiyonu olarak kısa vadeli değişime odaklanmaktadır.
Pazarlama mümkün olan en kısa vadede maksimum kârı elde etmekten sorumlu bir bölümdür.
Pazarlama satış arttırma çabalarından sorumlu bir işletme fonksiyonunu ifade etmektedir.
Pazarlama tarafları ile iletişime geçerek, işletmeye tek seferlik satış sağlayan bir fonksiyondur.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması elemanlarından biri değildir?
Ürün
Giller analizi
Fiyat
Dağıtım
Pazarlama iletişimi
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin mikro çevresiyle ilgili konular içinde yer alır?
Demografik değişkenler
Teknolojik gelişmeler
Teknolojik gelişmeler
İşletme ve tedarikçiler
Ücretler ve vergiler
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamacılara pazarlama çevresindeki önemli değişiklikleri ve bunların işletme üzerindeki etkilerini tahmin etmek için önerilen dört aşamalı modelde yer almaz?
İzleme (scanning)
Kontrol (monitoring)
İlksel edilgin raporlama (reporting)
Tahmin (forecasting)
Değerlendirme (assesment)
Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi örnekleme yöntemleri arasında yer almaz?
Basit tesadüfi örnekleme
Sistematik örnekleme
Kümelere göre örnekleme
Kota örneklemesi
Zümrelere göre örnekleme
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sistemi unsurlarından biri değildir?
İç raporlama
Pazarlama istihbaratı
Pazarlama karar destek sistemi
Pazarlama araştırması
Dewey araştırması
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Pazarlama Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Pazarlama araştırma sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Örneklemenin yapılması
Verilerin toplanması
Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması
Araştırma probleminin belirlenmesi
Araştırma planının geliştirilmesi
Endüstriyel alıcı kararlarını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Endüstriyel satın almanın bireysel tüketici satın almasından daha rasyonel olması beklenir.
Tüketicilerin ilgilenim düzeyi, satın alma sürecinin biçimsellik ve karmaşıklık düzeyini belirler.
Sosyal etkiler ve etkileyiciler, endüstriyel satın almada rol oynarlar.
İşletme alıcıları diğer potansiyel alıcılarla onların tecrübelerine ilişkin konuşurlar.
Endüstriyel ürünleri satın alanların kararlarında yaş, gelir gibi etkiler önceliklidir.
Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen sosyal ve kültürel faktörlerden biri olan sosyal sınıfın özelliklerinden biri değildir?
Hiyerarşiktir.
Benzer davranış biçimleri görülür.
İstikrarlıdır.
Katı bir yapıda olabilir.
Kısa sürelidir.
13. I. Satın alıcı-tüketici: Satın alma işlemini ve tüketimi birlikte gerçekleştirendir. II. Satın alma kararını verenler: Hangi ürünün ya da hizmetin alınacağını kararlaştırandır. III. Son kullanıcılar: SWOT analizini gerçekleştirenlerdir. IV. Etkileyiciler: Ürün, marka ve mağaza seçiminde etkili olandır. Tüketici pazarında satın alma rolleri göz önüne alındığında yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
I ve II
I, II ve III
I, II ve IV
I, III ve IV
II, III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarının oluşmasında gerekli olan özelliklerden biri değildir?
Erişilebilirlik
İstikrar
Ölçülebilirlik
Kârlılık
Edilginlik
Endüstriyel satın alma yöntemleri ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Tetkik, tek bir kalitedeki üründen çok miktarda satın alındığında yapılır.
Örneklendirme, müşterinin isteğine göre hazırlanmış ürünlerde kullanılır.
Tanımlamada pasif ürün nitelikleri belirtilir.
Tetkik, ürün standart olmadığında kullanılır.
Müzakere edilmiş sözleşmeler durağan ürünler için yapılır.
SWOT matrisine göre, aşağıdakilerden hangisi işletmenin güçlü yönlerinden biridir?
A) Faizlerde yaşanan düşüş
Özellikle orta gelir düzeyindeki pazara yönelik tanıtım çabalarındaki yetersizlikler
Pazarda bilinen ve itibarlı bir markaya sahip olmak
Pazara girme potansiyeli olan güçlü rakipler
İşletmenin lojistik kanallarında yaşanan problemler
Pazardaki potansiyel alıcıları, onların ihtiyaçlarının ortak özellikleri ve pazarlama çabalarına vermiş oldukları tepkilerinin benzerliklerine göre gruplama çabasına ne ad verilir?
Patentleme
Pazar bölümlendirme
Markalama
Lisanslama
Lojistik
Genel olarak, pazar lideri, öncü ya da pazarda güçlü olunan konumlar için aşağıdaki pazarlama stratejilerinden hangisi daha uygundur?
A) Saldırıya yönelik strateji
Savunmaya yönelik strateji
Korumaya yönelik strateji
Gerilemeye yönelik strateji
Çekilmeye yönelik strateji
İşletmenin tüm ürün-pazar bileşimlerini bütün halinde değerlendirerek işletmenin vizyon ve stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere pazarlama çabalarının etkin, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan faaliyetlerine ne ad verilir?
Stratejik pazarlama planlaması
Cruso analizi
Lourge analizi
Lojistik analiz
Stabil operasyonel planlama
Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabasına ne ad verilir?
Geliştirme
Konumlandırma
Çeşitlendirme
Planlama
Fiyatlama
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Pazarlama Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: