aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Özel Vergi Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Özel Vergi Hukuku dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Özel Vergi Hukuku Ara Sınav çıkmış sorular

Özel Vergi Hukuku 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi çifte vergilendirmenin önlenmesi konusunda anlaşma modeli ortaya koymamıştır?
OECD
Birleşmiş Milletler
Avrupa Birliği
Amerika Birleşik Devletleri
Türkiye
Gelirin tanımının kaynak teorisine göre belirlendiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Portekiz
Yunanistan
Belçika
Danimarka
Macaristan
Aşağıdakilerden hangisi dar mükellefe özgü vergi kolaylıklarından biri değildir?
İhracat istisnası
Sergi ve panayırlardaki kazanç istisnası
Ulaştırma kurumlarında kazanç tespiti
Biletle girilen yerlerde faaliyet gösteren serbest meslek erbabının safi kazanç tespiti
Eğitim kurumları istisnası
Aşağıdakilerden hangisinden elde edilen kazanç, gelirin bir takvim yılı içinde elde edilmiş olması kuralının istisnasıdır?
Alım satım işleri
Emlak komisyonculuğu
Borç para alınıp verilmesi
At yetiştiriciliği
İnşaat ve onarma işleri
Aşağıdaki durumlardan hangisinde ticari kazanç açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmez?
Taksitli satışlarda vergiyi doğuran olay satışla gerçekleşir.
Devamlı borç para verilmesinde vergiyi doğuran olay borç ödendiğinde meydana gelir.
Bitmiş bir binanın satışında tescil işlemi, satan kişi açısından vergiyi doğuran olay olarak kabul edilir.
Gayrimenkulün satışı tapu dışı sözleşme ile yapılmışsa vergiyi doğuran olay sözleşmenin yapıldığı yılda gerçekleşmiş olur.
Satılarak işletmeden çekilen gayrimenkuller için vergiyi doğuran olay fatura tarihi itibariyle gerçekleşir.
Ticari kazancın bilanço esasına ya da işletme hesabı esasına göre tespitinde, tüccar sınıflarını belirleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Gelir Vergisi Kanunu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kurumlar Vergisi Kanunu
Vergi Usul Kanunu
Ticaret Kanunu
Aşağıdaki meslek ve ticaret erbabından hangisi basit usulden yararlanabilir?
Kuaför salonu işletenler
İlan ve reklam işi ile uğraşanlar
Gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar
Sarraflar
Kollektif şirket ortakları
Dönem başında aktif toplamı 500.000 Türk Lirası, Sermayesi 200.000 Türk Lirası, Borçları 120.000 Türk Lirası olan işletmenin kasasında da 20.000 Türk Lirası olduğuna göre dönem başı öz sermayesi kaç Türk Lirasıdır?
380.000
400.000
560.000
580.000
600.000
Aşağıdakilerden hangisi vergi matrahından indirilebilecek giderlerden biridir?
Gelir vergisi
Kurumlar vergisi
Katma değer vergisi
Özel tüketim vergisi
Bina vergisi
Evde nakış işleri yapan ve esnaf muaflığından yararlanan bir kimseden, söz konusu ürünleri satın alan ve yaptığı ödemelerden vergi kesmek zorunda olan bir kimsenin, kesmekle yükümlü olduğu vergi oranı yüzde kaçtır?
2
5
7
10
15
Devamlılık niteliği göstermeyen, ancak bazı özellikleriyle serbest meslek faaliyeti kabul edilenlerden elde edilen gelir unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Ticari kazançlar
Diğer kazanç ve iratlar
Ücretler
Menkul sermaye iratları
Zirai kazançlar
Aşağıdakilerden hangisi mutlak olarak ücret sayılan ödemelerden biri değildir?
Emekli aylıkları
Gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında sağlanan menfaatler
Belediye Meclisi üyelerine ödenen paralar
Doktor muayene hanelerinde ödenen ücretler
Bilirkişilere ödenen paralar
Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetlerinden biri değildir?
Muhasebecilik
Diş protezciliği
Avukatlık
Veterinerlik
Heykeltıraşlık
Eşi çalışmayan ve üç çocuğu bulunan bir ücretlinin ödeyeceği vergi hesaplanırken, indirilecek asgari geçim indirimi oranı yüzde kaçtır?
80
75
72,5
70
67,5
Safi ücretin tespitinde, 2.000 Türk Lirası brüt ücret gelirinden sosyal güvenlik kurumuna kesilen ve gider olarak indirilebilen tutar kaç Türk Lirasıdır?
300
280
240
200
120
Kiraya verilmiş gayrimenkulün Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilmiş vergi değeri 500.000 Türk Lirası ise, emsal kira bedeline göre yıllık kiralama bedeli en az kaç Türk Lirasıdır?
5.000
10.000
15.000
25.000
50.000
Gerçek gider yöntemini seçen gayrimenkul sermaye iradı sahibi iki yıl önce 400.000 Türk Lirasına satın aldığı ve kiraya verdiği daire için indirebileceği gider tutarı kaç Türk Lirasıdır?
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan konut istisnası koşullarından biri değildir?
Ticari kazancından dolayı gerçek usulde vergiye tabi olmaması
Zirai kazancından dolayı gerçek usulde vergiye tabi olmaması
Mesleki kazancından dolayı gerçek usulde vergiye tabi olmaması
Gayrimenkul sermaye iradının gerçek usulde vergiye tabi olmaması
Binaların konut olarak kiraya verilmesi
Aşağıdakilerden hangisinin kiralanması sahibi veya kanuni mirasçıları dışında kalan kimselerce yapıldığında, elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı sayılır?
Binalar
Voli mahalleri
Taşıtlar
Arama hakkı
Telif hakları
Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradının mükellefi değildir?
Binanın sahibi
Binanın mutasarrıfı
Telif hakkı sahibi
Binanın zilyeti
Arazinin yüklenim hakkı sahibi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: