aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Osmanlı Tarihi (1876-1918) Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Osmanlı Tarihi (1876-1918) dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Osmanlı Tarihi (1876-1918) Ara Sınav çıkmış sorular

Osmanlı Tarihi (1876-1918) 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Yeni Osmanlılar grubunun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı padişahının otoritesini arttırmak
Tanzimat reformlarına muhalefet etmek
Osmanlı Devleti’ne anayasal ve parlamenter sistemi getirmek
Devlet yönetimini ele geçirmek
Eski Osmanlı kurumlarını yeniden canlandırmak
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar grubu içinde yer almaz?
Namık Kemal
İbrahim Şinasi
Ziya Paşa
Ahmet Cevdet Paşa
Ali Suavi
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin, Kanun-i Esasi’yi ilan etmesiyle o tarihte Avrupa’da anayasası olmayan tek ülke durumuna düşmüştür?
Avusturya
Rusya
İtalya
Fransa
İngiltere
23 Aralık 1876’da Kanun-ı Esasi ilan edildiği sırada Osmanlı Sadrazamı kimdir?
Mütercim Rüşdü Paşa
Ethem Paşa
Said Paşa
Midhat Paşa
Mahmut Nedim Paşa
Sultan II. Abdülhamid ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sultan Abdülmecid’in oğludur.
Şehzadeliğinde iyi bir eğitim almıştır.
Yurt dışında vefat etmiştir.
31 Ağustos 1876’da padişah olmuştur.
Osmanlı saltanatının otuz dördüncü padişahı olmuştur.
Slavyonofilizm akımının gittikçe siyasi bir nitelik kazanarak koyu bir milliyetçiliğe dönüşmesi ve “Panislavizm” denen akımın ortaya çıkması aşağıdaki hangi Rus Çarı zamanında gerçekleşmiştir?
I. Nikola
I. Pavel
II. Petro
II. İvan
IV. Aleksandr
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’ne yol açan gelişmelerin başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?
Rusya’nın İsveç kralını takip ederek Osmanlı sınırlarına girmesi
Rus donanmasının Çeşme’de Osmanlı donanmasını yakması
Osmanlı Devleti’nin İstanbul Antlaşması’yla Rusya’ya kaptırdığı toprakları ve hakları geri almak istemesi
Azak kalesinin Ruslar tarafından işgal edilmesi
Rusların Balkanlar’da izlediği Panislavizm politikası
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Cephesi’ndeki aşağıdaki yerlerden hangisinde gerçekleşmemiştir?
Plevne
Sofya
Niğbolu
Bosna-Hersek
Şıpka
Yazdığı Tarih-i Âlem adlı eserde ilk kez İslam’dan önceki Türk tarihine geniş yer veren kişi kimdir?
Süleyman Hüsnü Paşa
Hersekzade Ahmed Paşa
Karamani Mehmed Paşa
Sarıca Paşa
İskender Paşa
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı Tarihi (1876-1918) Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
31 Ocak 1878 tarihinde imzalanan Edirne Ateşkes Antlaşması’yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlıkları tanınacak
Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödeyecek
Rus kuşatmasına karşı direnen Erzurum Ruslara teslim edilecek
Bosna-Hersek’e özerklik verilecek
Rumeli’de Hristiyan halkın bulunduğu vilayetlerde ıslahat yapılacak
Aşağıdakilerden hangisi Ayestefanos Antlaşması’ndan rahatsız olan devletler arasında ilk sırada yer alır?
Fransa
İtalya
İngiltere
Almanya
İspanya
Ayestefanos Antlaşması’na göre aşağıdaki devletlerden hangisi bağımsız ya da özerk olmamıştır?
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Sırbistan
Karadağ
Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın Berlin Kongresi’nde umduğunu bulamamasının önemli bir sebebidir?
ABD’nin kongrede etkin olması
Rusya’nın 1856 Kırım Savaşı’nda yenik çıkması
Balkan ulusları arasında Rusya’ya karşı birlikteliğin oluşması
Rus ordusu içinde siyasi rekabetin başlaması
Almanya’nın Rusya yerine Avusturya’yı desteklemesi
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin Ayestefanos Antlaşması’ndan sonra Kıbrıs’ı bir üs olarak seçmesinde etkili olan nedenlerinden biri değildir?
Osmanlı İmparatorluğu’nu daha yakından takip edebilmek
Rus yayılmasına karşı set çekebilmek
Rusya’yı askeri açıdan kontrol altında tutabilmek
Hint yolunun güvenliğini sağlamak
Reval Konferansı kararlarını uygulamak
Berlin Antlaşması, Ermeni meselesi açısından nasıl bir özelliğe sahiptir?
Ermeni meselesinin sona ermesinde dönüm noktası olmuştur.
Bağımsız Ermeni devletinin kurulmasını sağlamıştır.
Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne bağlılığını sağlamıştır.
Ermeni meselesinin uluslar arası diplomatik bir sorun haline gelmesinde başlangıç noktası olmuştur.
Ermenilerin Almanya’nın nüfuzu altına girmesini sağlamıştır.
Sudan isyanını başlatan ve kendisini Mehdi ilan eden kişi kimdir?
Muhammed Ahmed
Hıdiv İsmail
Ali Nizami Paşa
Derviş Paşa
Mustafa Kâmil
Bosnalı Müslümanların Avusturya ordusunda asker olabileceklerini belirten fetvasıyla Bosnalıların göç etmeyip ülkelerinde kalmalarına destek olan kişi kimdir?
Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi
Müftü Çerkeşî Mehmed
Müftü Abdullah
Şeyhülislam Ebussuud Efendi
Müftü Ömeroviç
Mısır’ın İngilizler tarafından işgali üzerine Osmanlı Devleti tarafından atanan Mısır Yüksek Komiseri kimdir?
Gazi Ahmet Muhtar Paşa
Gazi Osman Paşa
Süleyman Hüsnü Paşa
Hasan Fehmi Paşa
Ahmed Urabi Paşa
11 Haziran 1882 tarihinde İngiltere’nin Mısır’ı işgaline zemin hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Tepedelenli Ali Paşa İsyanı
Sudan Sorunu
Maltız Olayı
Urabî Paşa’nın İsyanı
İtalya’nın Musavva’yı İşgal Etmesi
Aşağıdaki devletlerden hangileri arasında ikinci “Üç İmparatorlar Ligi” kurulmuştur?
İngiltere, Fransa, Osmanlı Devleti
Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan
Rusya, Osmanlı Devleti, Fransa
Rusya, İngiltere, Osmanlı Devleti
İtalya, Fransa, Belçika
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı Tarihi (1876-1918) Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: