aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Osmanlı Tarihi (1300-1566) Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Osmanlı Tarihi (1300-1566) dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Osmanlı Tarihi (1300-1566) Ara Sınav çıkmış sorular

Osmanlı Tarihi (1300-1566) 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Osmanlı kaynaklarında Osmanlıların çıkış noktası olarak ön plana çıkan iki yer aşağıdakilerden hangileridir?
Mahan ve Ahlat
Turfan ve Hoça
Kaşgar ve Kuça
Hami ve Beşbalık
Kırım ve Cend
1298’de İlhanlı hükümdarı Gazan Han’ın II. Mesud’un yerine, III. Alaeddin Keykubad’ı Selçuklu tahtına geçirmesini kabullenmeyerek isyan eden Moğol kumandanı aşağıdakilerden hangisidir?
Timurtaş
Baycu Noyan
Ögeday
Sülemiş
Cebe
Pelekanon Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bizans İmparatoru III. Andronikos savaş sırasında dizinden yaralanmıştır.
Doğu Roma İmparatorluğu’yla Orhan Bey’in doğrudan doğruya karşı karşıya geldiği ilk muharebedir.
Çimpe kalesi alınarak ilk kez Rumeli’ye geçilmiştir.
Osmanlılara İznik ve İzmit yolunu açmıştır.
Orhan Bey’e gerek tebaası gerekse diğer Türkmen beyleri arasında büyük şöhret kazandırmıştır.
Osmanlı Beyliği’nin aşağıdaki hangi savaştan sonra siyasi bir teşekkül haline geldiği genel olarak kabul edilmektedir?
Çaldıran Savaşı
I. Kosova Savaşı
Sazlıdere Savaşı
Niğbolu Savaşı
Bafeus Savaşı
Osmanlı kronikleri/tarihleri hangi yüzyıldan itibaren daha düzenli olarak tutulmaya başlanmıştır?
XIII
XV
XVII
XVIII
XIX
Anadolu ve Balkanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerle Osmanlı Beyliği’ni bir devlet haline dönüştüren aşağıdakilerden hangisidir?
Orhan Bey
Osman Bey
Yıldırım Bayezid
II. Osman
I. Murad
Aşağıdakilerden hangisi Rumeli’deki askeri faaliyetleriyle bilinen Osmanlı kumandanlarından biri değildir?
Evrenos Bey
Gazi Umur Bey
Ece Bey
Süleyman Paşa
Gazi Fazıl Bey
Osmanlıların önemli bir deniz üssü özelliği taşıyan Gelibolu’yu ele geçirmesi ve Trakya’ya yayılmaya başlaması üzerine artan baskılar karşısında Bizans İmparatorluğu’nda 1354 yılında tahtan çekilen imparator kimdir?
VI. İoannis Kantakuzenos
V. İoannes Palaiologos
IV. Romanos Diogenis
II. Teodoros Laskaris
III. Valentinianus
Karamanoğulları’nın Osmanlı hâkimiyetini tanımasını ve beylikler üzerindeki iddialarının sonunu oluşturan 1387 yılındaki savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Çirmen Savaşı
Koyunhisar Savaşı
Frenk Yazısı Savaşı
Palekanon Savaşı
Sazlıdere Savaşı
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı Tarihi (1300-1566) Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Orhan Bey’in deniz gücünden istifade etmek amacıyla 1352 yılında antlaşma yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Venedik
Ceneviz
Prusya
Avusturya
İngiltere
Sırp despotluğunun ihya edilerek Sırbistan topraklarının Georg Brankoviç’e bırakılmasını onaylayan 12 Haziran 1444 tarihli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Zitvatorok Antlaşması
Serav Antlaşması
Buçaş Antlaşması
Edirne-Segedin Antlaşması
Vasvar Antlaşması
Aşağıdaki unsurlardan hangisinin Niğbolu Savaşı'nın (1396) kazanılmasında etkisi olduğu söylenemez?
Fransızların, Orta Avrupalı dindaşlarının tavsiyelerini kabul etmemeleri
Macar Kralı ve Fransız generaller arasındaki derin fikir ayrılıkları
Osmanlı piyadesinin kararlı savunma savaşı
Karamanoğulları’nın savaş esnasında Osmanlıyı desteklemesi
Fransızlar şövalyelik ruhuna yakışır buldukları hücum savaşında ısrar etmeleri
Giyildiği takdirde bir hükümdarın üstün hâkimiyetinin kabul edildiğini simgeleyen aşağıdakilerden hangisidir?
Yarlık
İspence
Hymation
Khiton
Hilat
I. Murad’ın ölümü üzerine yaşanan taht değişikliğinin yarattığı siyasi karmaşadan istifade ederek Beyşehir’i alıp Eskişehir’e kadar ilerleyen beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Karamanoğulları
Germiyanoğulları
Karesioğulları
Hamitoğulları
Aydınoğulları
Düstûr-ı Rûmî muharebe tarzının temellerini atan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
II. Murad
I. Süleyman
III. Selim
II. Süleyman
IV. Murad
İstanbul’un fethi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Napoli okçu birliği, İstanbul’un müdafaasına katılmak üzere kente gelmiştir.
İstanbul kuşatması, 6 Nisan 1453 tarihinde Macar top üstadı Urban tarafından dökülen devasa toptan yapılan atışla başlamıştır.
XI.Konstantin, refakatindeki askerlerle Yedikule civarında öldürülmüştür.
II.Mehmed, askerlerin savaşma azmini artırmak için kentin İslam hukuku gereğince üç gün yağma edilebileceğini duyurmuştur.
Zağanos Paşa, fethin ertesi günü veziriazamlık görevinden azledilerek yerine Çandarlı Halil Paşa getirilmiştir.
Fatih Sultan Mehmed’in, Karadeniz’e kıyısı bulunan devletlere boyun eğdirerek bölgenin en büyük siyasi gücü haline gelmek istemesindeki öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Kırım Hanlığıyla dostluk ilişkileri kurmak
Altın Orda Hanlığıyla dostluk ilişkileri kurmak
Karadeniz’den gelen gıda kaynakları aracılığıyla İstanbul nüfusunu beslemek
Venedik ve Ceneviz kolonilerini ortadan kaldırmak
Avrupa’ya yapılacak seferlerde Ortodoksların desteğini almak
II. Mehmed’in, İstanbul’u fethetmesinin ardından Memlük sarayıyla yürüttüğü diplomatik yazışmalarda öne çıkararak kullandığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Kağan
Han
Hakan
Gazi
Yabgu
II. Mehmed’in himayesinde kurulan İstanbul merkezli Ortodoks patrikliği vasıtasıyla, Vatikan’ın nüfuzuna karşı Rumların Osmanlı payitahtına bağlanmasında aracı olan kişi kimdir?
Henry Elliot
Martin Luther
Georgios Scholarios
John Calvin
Thomas Münzer
Yeniçeri ağaları ve kumandanlarının sekbanlar arasından seçilmeye başlaması hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?
I. Murad
Fatih Sultan Mehmed
Yavuz Sultan Selim
Kanuni Sultan Süleyman
III. Mustafa
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı Tarihi (1300-1566) Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: