aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı Ara Sınav çıkmış sorular

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Kul Sistemi’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Osmanlılarda bağlı seçkin devlet adamı ve hassa askeri yetiştirmenin en önemli aracı olmuştur.
Padişahlar otoritelerini sağlamlaştırmak için kul sisteminden gelen devlet adamlarından yararlanmışlardır.
II. Mehmed Devri’nde; üst düzey askerî-idarî makamlar büyük ölçüde kullara verilmiştir.
Siyaseten katl ve müsadere’den en az etkilenen kul kökenli devlet adamları olmuştur.
Yıldırım Bayezid Dönemi’nde yalnızca idarî makamlar değil tımarlar da kullara verilmeye başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Fatih Kanunnamesi’nde yer alan ‘kardeş katli’ uygulamasının benimsenmesinin temel sebeplerinden biri değildir?
Ülüş sisteminin sakıncaları
Fetret devrinde yaşanan gelişmeler
Şehzadeler arası taht kavgaları
Hasan Sabbah’ın önderliğinde Bâtıni Hareketi’nin başlaması
Taht kavgalarının rakip devlet ve hanedanlar tarafından kullanılması
Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Mustafa Âlî’nin evrensel hükümdar olarak nitelendirdiklerinden biridir?
Timur
Şahruh
Yıldırım Bayezid
Nadir Şah
II. Murad
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sultan tarafından sancaktaki şehzadeyi denetlemekle görevlendirilirdi?
Subaşı
Rikabdar
Lala
Çuhadar
Cebecibaşı
Yazıcızade’nin Tevarih-i Âl-i Selçuk’unda Ertuğrul Gazi’nin aşağıdaki boylardan hangisine mensup olduğu ifade edilmektedir?
Kınık
Salur
Çepni
Yıva
Kayı
Aşağıdakilerden hangisi Fatih Kanunnamesi’ne göre başdefterdârın sahip olduğu imtiyaz ve yetkilerden biri değildir?
Hükümdara bildirmeden 250 akçeye kadar zam yapabilmek
Hükümdarın malını muhafaza etmek
Hazineyi ilgilendiren işler için maliyeden hüküm yazmak
Sefere gidilirken hükümdara yanaşıp konuşabilmek
Veziriâzamın sofrasında yemek yemek
Osmanlı Devleti’nde mâlikâne-dîvanî sistemine gerek görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Eyaletlerdeki padişah haslarını tespit etmek
Hazineye daha fazla nakit girişini sağlamak
Devlete ait haslar, tımarlar ve zeametleri belirlemek
Vakıflara ayrılan gelirleri artırmak
Devlete ait imalathaneleri denetlemek
Osmanlı Devleti’nin ilk müderrisi aşağıdakilerden hangisidir?
Behiştî Ahmed Sinan Çelebi
Hasan Kâfî
Hoca Sadeddin Efendi
Ömer Efendi
Şerefüddin Davud-i Kayserî
Fatih Kanunnamesi’ne göre; padişahın malının vekili ve malın nâzırı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Baş Bakıkulu ve Kaptan-ı Derya
Şeyhülislam ve Beylerbeyi
Defterdâr ve Sadrazam
Yeniçeri Ağası ve Kazasker
Nişancı ve Reis’ül Küttap
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
II. Mahmud aşağıdaki hangi olaydan sonra modernleşme çalışmalarına hız vermiş ve bütün devlet teşkilatını Avrupa örneğine göre değiştirmeye başlamıştır?
31 Mart Ayaklanması
Bab-ı Ali Baskını
Patrona Halil İsyanı
Vak’a-i Hayriye
Edirne Vakası
Osmanlı donanmasının ilk komutanı (Deryâ Beyi) kimdir?
Barbaros Hayreddin Paşa
Kemâl Reis
Karamürsel Alp
Baltaoğlu Süleyman Bey
Turgut Reis
Dirlik arazinin yıllık gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Timar – Zeâmet - Has
Zeâmet – Timar - Has
Has – Timar - Zeâmet
Timar – Has - Zeâmet
Zeâmet – Has - Timar
Aşağıdakilerden hangisi akıncıların başlıca görevlerinden biri değildir?
Kale kuşatmalarında tünel kazmak
Devlet ve ordu adına keşif yapmak
Seferler sırasında düşman topraklarında Osmanlı ordusuna yol açmak
Düşmanın pusu kurmasını önlemek
Ordunun geçeceği yerlerdeki ürünleri korumak
Osmanlı devşirme sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sadece bir oğlu bulunan ailelerin çocuğu alınmazdı.
8 ile 18 yaş arasındaki gençlerden uygun olanlar seçilirdi.
Devşirilen çocuğun iyi bir aileye mensup olmasına dikkat edilirdi.
Çoğunlukla Yahudi ailelerin çocukları devşirilirdi.
Kısa boylu, köse ve sanat erbabı olanlarla şehir hayatı yaşayanlar tercih edilmezdi.
III. Selim aşağıdaki hangi olay sonucunda tahtan indirilmiştir?
Patrona Halil İsyanı
Patrona Halil İsyanı
31 Mart Ayaklanması
Bab-ı Ali Baskını
Çınar Vakası
Elinde kâfi miktarda toprağı olduğu halde, bu toprağı terk edip başka bir sipahinin timarında çalışan veya başka bir geçim yolu seçmiş bulunan reayayı, timar sahibi mahkeme kararıyla “göçürüp” işinin başına dönmeye mecbur edebilirdi. Ancak bunu yapabilmek için reayanın ayrılış tarihinden itibaren kaç senenin geçmemiş olması gerekirdi?
3
5
7
9
10
Timarlı sipahi sınıfının bir soy ve toprak asaleti haline gelememesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
İdari ve mali bakımından imtiyazlar sağlanması
Sipahi sınıfının mevcudunun az olması
Sipahi timarının küçük bir senyörlük gibi yönetilmesi
Siyasî ve malî bakımdan dışa kapalı bir bütün teşkil edilmesi
Timar üzerinde sıkı merkeziyetçi kontrol uygulanması
Sipahinin timarına mensup kadınların evlenmeleri vesilesiyle alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Bac
İspenç
Arûs
Cerime
Ağnam
Aşağıdakilerden hangisi idari bakımdan Sâlyâneli Eyaletler’den biri değildir?
Mısır
Şam
Yemen
Cezayir
Tunus
Beylerbeyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Osmanlı devletinin ilk dönemlerinde bir tane beylerbeyi vardı.
Lala Şahin Paşa Osmanlı’nın ilk beylerbeyi idi.
Klasik dönemde beylerbeyiler umumiyetle kul kökenli, Enderun’da yetişmiş kişilerden oluşuyordu.
Beylerbeyi, eyaletin merkez sancağında otururdu.
Beylerbeyi, kadı ve defterdarı kanun ve usûle aykırı bir iş yaptırmaya zorlayamazdı.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: