aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Osmanlı İktisat Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Osmanlı İktisat Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Osmanlı İktisat Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

Osmanlı İktisat Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
16. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyıl sonlarında da görülen eşkıyalık hareketine ne ad verilir?
Patrona Halil İsyanı
Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı
Celali İsyanları
Sırp İsyanı
31 Mart İsyanı
Aşağıdakilerden hangisi 19.yüzyıl Osmanlı kentinde görülen örgütlenmelerden biri değildir?
Devlet örgütlenmesi
Toplumun dini gruplar-mezhepler arasında örgütlenmesi
Esnaf-ahi örgütlenmesi
Mahalle örgütlenmesi
Tarımsal örgütlenme
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin nüfus ve iskân politikasını uygulama imkânı bulduğu yerler arasında yer almaz?
Yeni fethedilen yerler
Sanayi bölgeleri
Daha verimli olan araziler
Ulaşım yolları
Tımar sisteminin uygulanma imkânının olduğu yerler
Aşağıdakilerden hangisi 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile sonuçlanan Osmanlı-Rus savaşının Osmanlı nüfusuna etkilerinden biridir?
Osmanlı topraklarına geri dönüş başlamıştır.
Osmanlı nüfusunun yerleşim düzeni garanti altına alınmıştır.
Osmanlı Devleti dışarıya göç vermeye başlamıştır.
Osmanlı topraklarına dışarıdan göç yasaklanmıştır.
Osmanlının Balkanlarda yaşayan bütün halkı Rus vatandaşı sayılmıştır.
19. yüzyılda Anadolu ve Rumeli nüfusu beraber ele alındığı zaman gayrimüslimlerin nüfus oranı yüzde kaçtır?
15
20
30
40
45
Osmanlı Devleti’nde çoklu hazine sistemine hangi padişah döneminde geçilmiştir?
II. Mahmut
III. Selim
I. Mahmut
III. Mustafa
II. Abdülhamit
Osmanlı Devleti’nde malikâne satışlarının en fazla olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
1527 – 1554
1617 – 1638
1660 – 1690
1718 – 1767
1798 – 1800
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin klasik dönem gelir kalemlerinden biri değildir?
Muhasebe-i evvel
Cizye muhasebesi
Piyade mukabelesi
Haremeyn mukâtaası
Mukâtaa-i evvel
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan cizyeden muaf olan kişiler arasında yer almaz?
Rahipler
Devlet hizmetinde çalışan aileler
Ergin olmayanlar
Faal erkekler
İş yapamaz durumda olanlar
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı İktisat Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Belli bir yerde ikâmet etmeyen ve belli bir işi olmayan gayrimüslimlerden alınan vergiye ne ad verilir?
Yava cizyesi
Avârız
Öşür
Haraç
Zeâmet
Para vakıfları ilk defa hangi padişah tarafından kurulmuştur?
II. Mahmut
II. Mahmut
I. Süleyman
I. Mustafa
II. Mehmet
Kaybolmuş hayvan ve kölenin bulunması halinde sahibinden alınan vergiye ne ad verilir?
Yava resmi
Bâd-ı hevâ
Resm-i arus
Resm-i ispenç
Resm-i cürüm
Tımar topraklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Mülkiyeti devletindir.
Satılamaz.
Vakfedilemez.
Kiraya verilebilir.
Bağışlanamaz.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde hayvanlar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
Otlak resmi
Resm-i çiftbozan
Yaylak ve kışlak resmi
Resm-i ağnâm
Ağıl resmi
Hasılatı azalan ve kimseye verilmeyen tımarlara ne ad verilir?
Mensuhat tımarı
Hizmet tımarı
Eşkinci tımarı
Muhafız tımarı
Sepet tımarı
Devlet tarafından “Fabrika-i Hümayun” olarak adlandırılan büyük sınaî tesisleri hangi yüzyılda kurulmuştur?
15.yy
16.yy
17.yy
18.yy
19.yy
Temel yapısı gereği lonca teşkilatı dışında aile içinde yapılan üretim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Ayakkabı
Halı-kilim dokumacılığı
Çanak-çömlek
İpekli dokuma
Pamuklu dokuma
Osmanlı Devleti’nde dericiliğin en ileri ve gelişmiş merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Manisa
Tokat
İstanbul
Konya
Amasya
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde hayvancılığın gelişimini sınırlayan etkenlerden biri değildir?
Aşırı vergilendirme
Bakımsız çayır, otlak ve meralar
İthal hayvan türleri
Erken kesim
Hayvan ihracı
19. yüzyılda Osmanlı ziraî yapısında meydana gelen değişmelerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Dış talep
Sulu tarıma geçiş
Traktörün kullanımı
Sanayileşme
Savaşlar
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı İktisat Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: