aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Osmanlı Diplomasisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Osmanlı Diplomasisi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Osmanlı Diplomasisi Ara Sınav çıkmış sorular

Osmanlı Diplomasisi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulmasının ardından oluşan yeni ‘örgütlü sistem’ çerçevesinde milletlerarası sorunların bazı uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla görüşülmesine ne ad verilir?
Konferans Diplomasi
Çok Taraflı Diplomasi
Tek Yanlı Diplomasi
Parlamenter Diplomasi
Zirve Diplomasi
Dış ilişkilerde istihdam edeceği diplomatlarını eğitimden geçiren ilk devlet / imparatorluk aşağıdakilerden hangisidir?
Büyük Selçuklu Devleti
Anadolu Selçuklu Devleti
Doğu Roma İmparatorluğu
Asya Hun İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu
Yabancı elçilerin Çin İmparatoru’nun huzuruna çıktıklarında giydikleri ve imparatorun kendisine gelenleri aşağılaması anlamına gelen bir tür kıyafet aşağıdakilerden hangisidir?
Kaoche
Kuros
Kore
Katakomb
Kotow
Diplomasi tarihinin bilinen ilk antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
Hudeybiye Antlaşması
Pai-Teng Antlaşması
Kallias Antlaşması
Kadeş Antlaşması
Nikias Barış Antlaşması
Elçilerin özellikleri ve görevleri hakkında meşhur eseri ‘Siyâsetnâme’de önemli tespitlerde bulunan Selçuklu veziri kimdir?
Şemseddin Tuğraî
Nizâmülmülk
Ahmed Lakuşî
Sâhip Ata Fahreddîn Ali
İhtiyareddin Hasan
Osmanlı Devleti’nde nispeten basit bir memuriyetle veya özellikle bir mektup götürmek göreviyle yollananlara ne ad verilir?
Amarna
Ruznâme
Nameres
Münşî
Zeyl
Kalemiye sınıftan yetişen Nişancılar protokolde aşağıdakilerden hangisine eşittirler?
Defterdar
Beylerbeyi
Kadıasker
Şeyhülislam
Kaptan-ı Derya
Ahmed Vasıf Efendi, 1787 yılında Osmanlı elçisi olarak aşağıdaki ülkelerden hangisine gönderilmiştir?
İtalya
İran
İspanya
İngiltere
Fransa
Reisülküttabın azlinden hemen sonra yeni bir tayin yapılmadığı, hastalık veya uzun süreli görevlendirmeler gibi reisülküttabın görevinde bulunmadığı zamanlarda reisülküttaba vekâlet eden kişi kimdir?
Amedci
Tahvilci
Rüûscu
Nişancı
Beylikçi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı Diplomasisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Fevkalade elçilerin İstanbul’da işlerini tamamlayıp dönmeleri çok farklı süreler içinde olurken daimi elçiler genellikle kaç yıl ikamet ederlerdi?
3
5
7
9
11
Hükümdarın emriyle bazı devlet, zümre ve kişilere özel haklar tanımak üzere düzenlenen hukukî belge aşağıdakilerden hangisidir?
Gazavatnâme
Sefernâme
Beşâretnâme
Ahidname
Menâkıbnâme
Osmanlıların kuruluş devrinde komşularla ilişkilerde kullandıkları müdârâ teriminin anlamı nedir?
Düşman edinmek
Görünüşte de olsa dost görünmek
Muhtaç olmak
Törelerde değişiklik yapmak
Kalpleri kazanmak
Osmanlıların, III. Selim devrine kadar yabancı ülkelerde daimî elçilik açmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Beşik Ulemalığı’nın yaygınlaşması
Anadolu’da meydana gelen Celali İsyanları’nın sayısının artması
İslâm devlet geleneğinde böyle bir uygulamanın olmaması
Devletin ekonomisinin iyi durumda olmaması
Devşirme sisteminin bozulması
Osmanlıların kuruluş devrinde en yoğun ilişkilerde bulunduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?
İran
Rusya
Avusturya
Venedik
Bizans
Galebe Divanı hangi vesile ile gerçekleşirdi?
Elçilerin kabul edilmesi
Yabancı hükümdarların ziyaret edilmesi
Bağlı prenslerin yargılanması
Zafer sonrası barış görüşmeleri
Savaş açılmasına karar verilmesi
Karlofça’dan sonra 1700 yılında Ruslarla imzalanan İstanbul Antlaşması neticesinde Ruslar aşağıdaki hangi yeri zapt ederek Karadeniz’e ulaşmışlardır?
Azak
Mora
Dalmaçya
Kamaniçe
Temeşvar
Buçaş Antlaşması’nda (1672) Osmanlı heyetinin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?
Tabanıyassı Mehmed Paşa
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Köprülü Mehmed Paşa
Hüsrev Paşa
Fazıl Ahmed Paşa
Aşağıdakilerden hangisinin Karlofça’ya kadar Osmanlı diplomasisinin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?
Meşruiyetlerini sürekli olarak kâfirlerden toprak kazanmak üzerinde temellendirmesi
Darülharbe karşı savaş ilkesinin benimsenmesi
Rusya, Lehistan gibi ülkelerin denk kabul edilmemesi
Barış görüşmelerine genellikle Osmanlı elçilerinin yerine dost ülke elçilerinin katılması
Barış için genellikle Osmanlı taleplerinin dikte ettirilmesi
XVII. yüzyıl sonlarından itibaren Babıâli’nin elçiliklerle bağlantısını tesis etmek görevini üstlenerek dış politikadaki önemi artan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Reisülküttab
Subaşı
Muhtesip
Beylerbeyi
Sancakbeyi
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ortalarından itibaren kurumsal alamdaki önemli değişikliklerden biridir?
Müsadere Sistemi’nin yasallaşması
İlk Osmanlı medresesinin açılması
İlk Divan Teşkilatı’nın oluşturulması
Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
Devlet işlerinin Paşakapısı’nda halledilmeye başlanması
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı Diplomasisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: