aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918) Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918) dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918) Ara Sınav çıkmış sorular

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918) 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
1748 yılında yayınladığı ünlü eseri Kanunların Ruhu’nda parlamenter liberalizmi ve kuvvetler ayrılığını savunan düşünür kimdir?
John Locke
Voltaire
Thomas More
Bodin
Montesquieu
Sultan Abdülmecid’in saltanatının başında ilan ettiği Kanun-i Esasi’ye gidişteki ikinci aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Sened-i İttifak
Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı
Teşkilat-ı Esasiye
Kanunname-i Ali Osman
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra anayasada yapılan ilk değişiklikte tamamen kaldırılan 113. madde aşağıdakilerden hangisiyle ilgidir?
Padişahın bağlılık yemini etmesi
Padişahın suçluları affetme yetkisi
İki dereceli seçim yöntemi
Milletvekili seçilme yaş sınırı
Padişahın sürgün yetkisi
Avrupalı temsilcilerin etkilenmesi hedeflenerek I. Meşrutiyet’in ilanı aşağıdakilerden hangisinin başlangıç gününe denk getirilmiştir?
Paris Antlaşması
Londra Boğazlar Sözleşmesi
İstanbul Konferansı
Reval Konferansı
Hünkar İskelesi Antlaşması
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin anayasal / parlamenter sisteme geçmesi gerektiğine inanan ve bu doğrultuda Yeni Osmanlılar denilen yenilikçi aydın grupta faaliyet gösteren kişilerinden biri değildir?
Namık Kemal
İbrahim Şinasi
Midhat Paşa
Şehabeddin Şahin Paşa
Damad Mahmud Paşa
Eski nazır veya sadrazamların ‘mecalis-i aliyye memuriyeti’ adı altında “sandalyesiz nazır” olarak hükümette görev alma uygulamasına son veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
III. Selim
II. Mahmud
Abdülmecid
Abdülaziz
II. Abdülhamid
Osmanlı taşrasında görev yapan beylerbeyi, sancakbeyi ve valilerin, İstanbul’da hükümet nezdindeki işlerini takip etmeye yetkili kişiler için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
Kapıkethüdası
Şehremini
Subaşı
Cebecibaşı
Muhtesip
1876 Anayasasına göre hükümet üyeleri hakkında soru önergesinin kabulü için kaç oy gerekmektedir?
Meclis-i Mebusan üyelerinin üçte birinin kabul oyu vermesi
Meclis-i Mebusan üyelerinin üçte ikisinin kabul oyu vermesi
Meclis-i Mebusan üyelerinin dörtte birinin kabul oyu vermesi
Meclis-i Mebusan üyelerinin beşte ikisinin kabul oyu vermesi
Meclis-i Mebusan üyelerinin beşte üçünün kabul oyu vermesi
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’de bulunan eksikliği tamamlamak amacıyla 25 Ekim 1917 tarihinde çıkarılan aşağıdakilerden hangisidir?
Hukuk-i Aile Kararnamesi
Cemaat Nizamnamesi
Memurin Muhakematı Kanunu
Memurin-i Mülkiyye Terakki Kararnamesi
Mukavelât Muharrirliği Nizamnamesi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918) Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid’in sarayla yazışabilme imkân ve yetkisini verdikleri arasında yer almaz?
Serasker
Yiğitbaşı
Tophane müşiri
Bahriye nazırı
Hazine-i hassa nazırı
Almanya’dan silah ithaline hangi Osmanlı padişahı döneminde başlanmıştır?
III. Ahmed
I. Mahmud
Abdülmecid
Abdülaziz
II. Abdülhamid
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın yenilgiyle sonuçlanması üzerine Avrupalı büyük devletler ile 1878’de Berlin Antlaşması imzalanmıştır. II. Abdülhamid bu antlaşma sonrasında devleti içine düştüğü kötü durumdan kurtarmak için aşağıdaki alanlardan hangisinde ilk olarak düzenleme yapmıştır?
Ekonomi
Hukuk
Askerî
Toplumsal
Siyasi
1882 yılında Prusya’dan 4 Alman subayı üç sene için sözleşmeli olarak Osmanlı ordusunda çalışmaya başlar. Prusya’dan gönderilen bu askerî misyonun başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?
Albay Kaehler
Yüzbaşı Kamphövener
Yüzbaşı Ristow
Yüzbaşı Von Hobe
Albay Serno
II. Abdülhamid Dönemi’nde oluşturulan Hamidiye Süvari Alayları’nın, ismi 1910’da değiştirilerek aşağıdakilerden hangisine dönüştürülmüştür?
Aşiret Hafif Süvari Alayları
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
Şark Ordusu
Boğazlar Umum Kumandanlığı
Asâkir-i Zabtiyye
II. Meşrutiyet’in ilânı sonrasında askeri ataşe olarak Fransa’ya gönderilen ve bu ülkede gözlemlediği askerî uçuşları İstanbul’a rapor ederek bu kabiliyetin Osmanlı ordusuna da kazandırılmasını tavsiye eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Rauf (Orbay) Bey
Fesa Bey
Fethi (Okyar) Bey
Yusuf Kenan Bey
Süreyya Bey
Rehnümâ-yı Muallimîn (Öğretmenlere Rehber) adlı eserinde öğretmenlere etkili öğretim ilke ve yöntemlerini tanıtan kişi kimdir?
Kemal Efendi
Selim Sabit Efendi
İsmail Hakkı Efendi
Emrullah Efendi
İsmail Mahir Efendi
II. Meşrutiyet Dönemi’nde yükseköğretim alanındaki en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
Karma eğitime geçilmesi
İnâs Darülfünu’nu adıyla bir kız üniversitesinin açılması
İlköğretimin süre ve kapsamının belirlenmesi
Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi
Tanzimat’ın ilk yıllarında şahsi kaygılarla dini ve geleneği istismar edenlerin muhalefetinden zarar görmemesi için Sultan Abdülmecid’in bir süreliğine Avrupa’ya gönderdiği modern eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?
Hüsrev Efendi
Âli Paşa
Midhat Paşa
Kemal Efendi
Emrullah Efendi
Osmanlı Devleti’nde idadi okullar asıl gelişimini hangi padişah döneminde göstermiştir?
III. Selim
II. Mahmud
Abdülmecid
Abdülaziz
II. Abdülhamid
Seküler eğitim ilk kez hangi ülkenin ulusal sistemi haline gelmiştir?
Rusya
İngiltere
Almanya
Fransa
İtalya
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918) Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: