aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Danişmendliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Danişmendliler’de kendi adına ilk para bastıran Danişmend Gazi’dir.
Türkiye Selçuklularıyla birlikte Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
Beyliğin kurucusu Mehmed Bey’dir.
Emir Gazi’nin ölümüyle Danişmendliler’de duraklama dönemi başlamıştır.
Yağı-Basan Danişmendliler’in son kudretli hükümdarı olmuştur.
Tercan’daki Mama Hatun Kervansarayı hangi beylik dönemine aittir?
Mengücükler
Danişmendliler
Eşrefoğulları
Saltuklular
Artuklular
Rükneddin Süleymanşah’ın 1202 yılındaki Gürcü seferine katılan ve Avnik yakınlarındaki savaşta esir düşen Mengücükler hükümdarı kimdir?
Ahmedşah
Alaeddin Davudşah
Melik İshak
Şahinşah
Fahreddin Behramşah
1071 Malazgirt zaferinin ardından Anadolu’nun doğusunda ortaya çıkan mahalli Türkmen beyliklerinin hâkim oldukları yerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Erzurum ve çevresinde Saltuklular
Yeşil Irmak havzasında Danişmendliler
Van Gölü havzasında Sökmenliler
Diyarbekir bölgesinde Çubuk Oğulları
Erzincan ve Kemah’ta Mengücükler
Harran civarında Haçlılara karşı mühim bir zafer kazanarak, Kudüs Kralı Baudouin ile kardeşi Urfa Kontu Joscelin’i esir eden Artukluların Hısn-ı Keyfâ kolu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Sökmen
İbrahim
Dâvud
Fahreddin Kara Arslan
Nureddin Muhammed
Lâdik-Denizli Beyliği adıyla da bilinen beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Saruhanoğulları
Aydınoğulları
Karesioğulları
Hamitoğulları
İnançoğulları
14 Mayıs 1277 tarihinde Konya’yı ele geçiren Karamanoğlu Mehmed Bey’in tahta çıkardığı ve adına hutbe okuttuğu ‘Cimri’ adıyla da anılan kişi kimdir?
Zünnun
Emir Taceddin
Şahsuvar
Siyavuş
Ebu’l-Kasım
Karamanoğulları hükümdarı İbrahim Bey’in Osmanlı topraklarına ve komşu beyliklere sık sık tecavüzde bulunmasında özellikle aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Hanedan üyeleri arasındaki iktidar mücadelesi
Anadolu’da çıkan Şahkulu Ayaklanması’nın zorlukla bastırılması
Osmanlıların Rumeli seferinde olması
İktâsız kalan askerlerin huzursuzluk çıkarması
Göçebelerin yerleşik yaşama geçirilmek istenmesi
Menteşeoğulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Venediklilerle ticari ve politik anlaşmalar yapmışlardır.
Güney-Batı Anadolu’nun ve sahillerin Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır.
Mesut Bey zamanında Menteşeoğulları en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
Orhan Bey 1320 yılında Rodos’u Sen Jan şövalyelerinden kurtarmıştır.
Yıldırım Bayezid, ünlü Batı Anadolu seferiyle beyliğe son vermiştir.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Germiyan Beyleri genellikle Osmanlılarla yakın ilişkiler kurmuşlardır. Osmanlılarla Germiyanoğulları arasında kurulan ittifakın temelinde aşağıdaki beyliklerden hangisinin tehlikesi yatmaktadır?
Karamanoğulları
Menteşeoğulları
Karesioğulları
Hamitoğulları
Sahipataoğulları
Alaeddin Muhammed, Halife En-Nâsır’ın adını hutbelerden kaldırıp onun yerine Seyyid Alâülmülk-i Termizî isminde meşhur bir seyyidi halife ilan etmek suretiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Haçlı Seferleri’nin Anadolu üzerindeki etkisini kırmak
Bağdad’a karşı girişeceği askerî bir harekâta meşrutiyet sağlamak
Gulam Sistemi’ni geniş sınırlarda uygulamak
Atabeylerin zararlı faaliyetlerini sonlandırmak
Yönetimle halkın yakınlaşmasını sağlamak
İl-Arslan’ın ölümü üzerine iki oğlu arasında yaşanan taht mücadelesinde Alaeddin Tökiş aşağıdakilerden hangisinden askeri yardım görerek iktidarı ele geçirmiştir?
Büyük Selçuklular
Karahanlılar
Gazneliler
Suriye Selçukluları
Kara-Hitaylar
1220 yılında gerçekleşen Otrar Hadisesi kimler arasında sorun oluşturmuştur?
Moğollar ve Harezmşahlar
Karamanoğulları ve Timurlular
Çinliler ve Karahanlılar
Safeviler ve Akkoyunlar
Danişmendliler ve Saltuklular
Harezmşah Atsız’ın, Sancar’ın payitahtı olan Merv ile rekabet edebilecek bir ilim merkezi haline getirmek için 1141-1142’deki Horasan Seferi’nden dönüşte meşhur âlimleri getirdiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Herat
Cend
Nişapur
Tus
Ürgenç
Harezmşahlar Devleti’nde hükümdara ait olan emlak ve arazinin idaresi doğrudan doğruya aşağıdaki hangi divana aittir?
Divan-ı hass
Divan-ı istifa
Divan-ı tuğra
Divan-ı arz
Divan-ı işraf
Karakoyunlu Devleti’ne son veren hükümdar kimdir?
III. Murad
Uzun Hasan
Timur
Yavuz Sultan Selim
II. Abbas
Karakoyunlu Cihan Şah ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Karakoyunlu tahtına oturunca ilk iş olarak Gürcistan seferine çıkmıştır.
1447 yılında İsfahan’ı topraklarına katmıştır.
Artuklu Devleti’ne son vermiştir.
Herat’ı direniş görmeden ele geçirip kendi adına hutbe okutmuştur.
İlim adamlarını korumuş kendisi de Farsça ve Türkçe şiirler yazmıştır.
Kara Yusuf’un 1420 yılında vefatı üzerine Karakoyunlu ordusunda yaşanan büyük karmaşadan faydalanan Şahruh’un kolaylıkla ele geçirdiği yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Bağdat ve Cürcan
Kazvin ve Kirman
Sultaniye ve Tebriz
Şirvan ve Makü
Damgan ve Meşhed
Kara Yusuf’un Tebriz’de Türkmen beylerinin huzurunda sultan ilan ettiği oğlu kimdir?
Şah Mehmed
Pir Budak
İspend
Cihan Şah
Ebu Said
Timur’un Sivas üzerine yürüdüğü haberi gelince çember içine alınacağından korkarak Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’e sığınan Karakoyunlu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Bayram Hoca
Kara Yusuf
Çihan Şah
İskender
Kara Mehmet
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: