aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Orta Asya Türk Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Orta Asya Türk Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Orta Asya Türk Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

Orta Asya Türk Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
I. Gök-Türk Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bağımsızlıklarını kazanmadan önce Moğol asıllı Juan-Juanlara bağlıydılar.
Tarihte Türk adını resmî devlet ismi olarak ilk defa kullanmışlardır.
Orta Asya tarih sahnesinin ilk büyük imparatorluğudur.
Devletin ilk hükümdarı Bumin Kağan’dır.
Mukan Kağan zamanında her yönüyle çok parlak bir dönem yaşanmıştır.
M. Ö. 56 yılında tahta çıkan ve ülkesi için tek kurtuluş çaresinin Çin’deki Han hanedanına bağlanmak olduğu düşüncesini devlet meclisine söyleyen Asya Hun hükümdarı kimdir?
Tou-man
Ho-han-ye
Mo-tu
Chi-yü
Wu-chu-liou
Tabgaç Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Orta Asya’dan İstanbul’a ilk elçilik heyetini göndermişlerdir.
Hunların yıkılmasından sonra Çin’e giden Türklerin kurduğu devletlerden biridir.
İsyan ve iç karışıklar sonucunda 534 yılında ikiye ayrılmıştır.
IV. yüzyılın başında Tai (P’ing-ch’eng) şehri merkez olmak üzere siyasi bir güç haline gelmişlerdir.
İbadetlerini taştan binalar içinde gerçekleştirmişlerdir.
Asya Hunlarına ait at üzerinde çalınan telli müzik aleti aşağıdakilerden hangisidir?
Bezeklik
Ching-lu
Karguy
Yarlığ
Pi-pa
Mukan Kağan zamanında Gök-Türk Devleti’nin batı tarafındaki fetihler aşağıdaki kişilerden hangisinin kumandasındaki ordular tarafından yapılıyordu?
T’ung Yabgu
Bilge Kağan
İstemi Yabgu
Kaptan Kağan
Tonyukuk
Uygur devrinin genel karakteriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Uygur Devleti Dokuz Oğuz boyları üzerine yükselmişti.
Gök-Türklerin kullandığı unvanlar Uygurlar tarafından kullanılmakla beraber bazı unvanların karşılıkları değişmişti.
Yönetme becerisi gösteremeyen hükümdarlar sık sık tahtan indirilerek katledilmişlerdi.
Baybalık, devletin merkeziydi ve devlet meclisi burada toplanırdı.
Uygurlarda ziraatın gelişmesine paralel olarak şehircilik de gelişmişti.
Bayan Çor Kağan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Adına dikilen yazıtlardan biri olan Altın-Köl yazıtında kazandığı savaşlardan bahsedilmektedir.
T’ang hanedanlığı döneminde Çin’de çıkan isyanın bastırılması için Çin’e yardım etmiştir.
758 yılında Çin İmparatorunun kızı ile evlenmiştir.
Çinli ve Soğdlu ustalara Selenga üzerinde Ordu Balık adında bir şehir kurdurtmuştur.
Hun ve Gök-Türk dönemlerinde olduğu gibi öncelikle Orta Asya’daki boyları kendine bağlamaya çalışmıştır.
Uygur Devleti’nde “Tutuk” unvanı aşağıdaki hangi anlamda kullanılmıştır?
Boy reisi
Din görevlisi
Hazine görevlisi
Vergi memuru
Hanedan üyesi
795 yılından sonra Beşbalık, Koço, Kuca, Aksu, Karaşar ve Kaşgar gibi şehir devletçikleri üzerine Uygur nüfuzunun artmasında aşağıdaki dinlerden hangisinin katkısı görülmektedir?
Gök-Tanrı
Musevilik
Hinduizm
Şintoizm
Maniheizm
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Orta Asya Türk Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Kopen mezarları, Uybat kurganları, Kapçal ve Tuyuhtyansko gibi kurganlardan en önemli eserleri çıkarılan Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
Uygurlar
Karluklar
Türgişler
Kırgızlar
Oğuzlar
X. yüzyıl başlarında Oğuzların Yeni-kent merkezli kurdukları devletlerinde hükümdarın taşıdığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Sübaşı
Yınal Tarkan
Tudun
Aygucı
Yabgu
943 yılına doğru Kaşgar’dan hareket ederek Çu vadisindeki (Kuzey Kırgızistan ve Güney Kazakistan) Karluk siyasi birliğine son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Uygurlar
Karahanlılar
Gazneliler
Samaniler
Hazarlar
Avarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Devletin batı kısmının başında Tudun, güney bölgesinin başında Tarkan bulunmaktaydı.
Hakanın hanımının (Hatun) da devlet idaresinde önemli bir yeri vardı.
434 yılında Bizans’la Margos Barışı’nı yapmışlardı.
Devlet teşkilatı mahalli idari bölgelere ayrılmıştı.
Kendilerine sonradan katılan grupları, sınır boylarına yerleştirirlerdi.
Avrupa Hunları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
433 yılında Rua ölünce devletin başına Muncuk’un oğulları Attila ve Bleda geçti.
791 yılından itibaren Frank İmparatoru Büyük Charles’in din savaşlarına direnen devlet, 805 yılında parçalanarak dağıldı.
Uldız, 406 yılında Gotların ve diğer yabancı kavimlerin elinden Batı Roma’yı kurtardı.
Attila, 447 yılında çıktığı büyük Balkan seferinde Doğu Roma İmparatoru Theodusius’u bozguna uğrattı.
Kavimler Göçü olarak bilinen hadiseye yol açarak etnik açıdan bugünkü Avrupa milletlerinin temelini attılar.
968 yılında Kiev’i kuşatıp Knez Svyatoslav’ı mağlup ederek Rusların Karadeniz’e inmelerini engelleyen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Uzlar
Peçenekler
Hazarlar
Sabarlar
Avarlar
Codex Cumanicus adlı sözlük aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin en mühim hatırasıdır?
Peçenekler
Sabarlar
Kumanlar
Avarlar
Hazarlar
Çağatay Hanlığı’nda basılan paralar aşağıdaki hangi adla anılmıştır?
Barsçı
Sultanî
Cerime
Kebekî
Pul
Harezmşahların bütün yönetim terimleri, memuriyet isimleri ve devlet kurumlarının işleyiş tarzı birkaç istisna dışında aşağıdaki devletlerden hangisiyle benzerlik göstermektedir?
Hazarlar
Türgişler
Kırgızlar
Sabarlar
Selçuklular
Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun başka bir devlet veya topluluğa sefer düzenlemesinin nedenleri arasında yer almaz?
Cengiz’in atalarına yapılan saldırıların intikamını almak
Moğolların düşmanlarını himaye edenleri cezalandırmak
Moğol elçilerini öldürenlerden hesap sormak
Fokas isyanının (602) neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak
İmparatorluğun varlığını sürdürebilmek için ganimet elde etmek
Aşağıdakilerden hangisi Moğollarda bir vergi çeşididir?
Kubçiri
Payza
Yamçı
Yam
Darugacı
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Orta Asya Türk Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: