aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Mikro İktisat Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Mikro İktisat dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Mikro İktisat Ara Sınav çıkmış sorular

Mikro İktisat 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İnsanların sermayelerini kullanarak elde ettikleri gelire ne ad verilir?
Faiz
Kâr
Ücret
Rant
Gelir
Dışsal değişkenlerden birindeki değişmenin bir ekonomik modeldeki içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılan analitik araç aşağıdakilerden hangisidir?
Arz talep analizi
Karşılaştırmalı durağan analiz
Kısıtlı optimizasyon
Sebep-sonuç analizi
Denge analizi
Farksızlık eğrisi üzerinde iki nokta birleştirildiğinde elde edilen doğru üzerindeki her noktanın tercih edilir bölgede kalacağını açıklayan aksiyoma ne ad verilir?
Süreklilik aksiyomu
Bütünlük aksiyomu
Dış bükeylik aksiyomu
Geçişlilik aksiyomu
Doyumsuzluk aksiyomu
Talebin fiyat üzerindeki etkisini ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
D. Ricardo
L. Walras
A. Smith
V. Pareto
A. Marshall
Ekonomide başka malları üretmek için kullanılan mallara ne ad verilir?
Fiziki mal
Sermaye malı
Fiziki olmayan mal
Tüketim malı
Finansal mal
U(X,Y) = min(αX,βY) biçiminde verilen fayda fonksiyonunu aşağıdakilerden hangisi açıklar?
Doğrusal fayda fonksiyonu
Geleneksel fayda fonksiyonu
Cobb-Douglas fayda fonksiyonu
Tamamlayıcı mallara ilişkin fayda fonksiyonu
İkame mallara ilişkin fayda fonksiyonu
Tüketici gelirinde meydana gelen bir azalmanın bütçe doğrusunda yarattığı değişim aşağıdakilerden hangisidir?
Dikey eksene paralel konuma getirir.
Eğimi yatıklaştırır.
Eğimi dikleştirir.
Paralel olarak sağa kaydırır.
Paralel olarak sola kaydırır.
İktisatçıların tüketici davranışlarını anlamak ve yorumlamak için kullandıkları kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Üretim fonksiyonu
Bütçe fonksiyonu
Fayda fonksiyonu
Maliyet fonksiyonu
Arz fonksiyonu
Daha çok sosyal politikalara ilişkin taleplere ve hedeflere nasıl ulaşılacağı ile ilgili olup değer yargısı içeren analizlere ne ad verilir?
Statik analiz
Normatif analiz
Durağan analiz
Pozitif analiz
Denge analizi
Fiyat değişimine bağlı olarak iki mal arasındaki değişim oranındaki farklılaşmanın yol açtığı talep miktarındaki değişimi açıklayan etkiye ne ad verilir?
Gelir etkisi
Fayda etkisi
İkame etkisi
Fiyat etkisi
Marjinal etkisi
Üretimde kullanılan tüm girdiler aynı oranda arttırıldığında eğer çıktı düzeyi bu orandan daha düşük bir oranda artıyor ise söz edilen getiri türü aşağıdakilerden hangisidir?
Ölçeğe göre azalan getiri
Ölçeğe göre artan getiri
Ölçeğe göre marjinal getiri
Ölçeğe göre değişken getiri
Ölçeğe göre sabit getiri
Orijinden toplam fiziki ürün eğrisine (TPPL) çizilen doğrulardan her birinin eğimi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
Sabit fiziki ürün miktarını
Toplam fiziki ürün miktarını
Değişken fiziki ürün miktarını
Ortalama fiziki ürün miktarını
Marjinal fiziki ürün miktarını
Emeğin fiyatı (W=100) birim, emeğin marjinal fiziki ürünü (MPPL=5>) birim olduğunda kısa dönem marjinal maliyet (SRMC) aşağıdaki değerlerden hangisini alır?
20
15
10
5
2
Bir birim girdi başına elde edilen ürün miktarına ne ad verilir?
Sabit fiziki ürün
Marjinal fiziki ürün
Toplam fiziki ürün
Ortalama fiziki ürün
Değişken fiziki ürün
Uzun dönem ortalama maliyeti minimum kılan kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin ait olduğu tesisin büyüklüğüne ne ad verilir?
Aşırı kapasite büyüklüğü
Maksimum tesis büyüklüğü
Minimum tesis büyüklüğü
Kapasite üstü büyüklük
Optimum tesis büyüklüğü
Sermaye-emek oranındaki yüzdesel değişimin, marjinal teknik ikame oranındaki yüzdesel değişime oranına ne ad verilir?
Gelir esnekliği
Arz esnekliği
İkame esnekliği
Fiyat esnekliği
Talep esnekliği
Emeğin fiyatını (W), emeğin marjinal fiziki ürün (MPPl) değerine oranladığımızda elde edilen değere ne ad verilir?
Kısa dönem sabit maliyet
Kısa dönem marjinal maliyet
Kısa dönem alternatif maliyet
Kısa dönem toplam maliyet
Kısa dönem ortalama maliyet
Toplam değişken maliyetin toplam çıktı miktarına oranlanması ile elde edilen maliyete ne ad verilir?
Ortalama alternatif maliyet
Ortalama fırsat maliyeti
Ortalama sabit maliyet
Ortalama toplam maliyet
Ortalama değişken maliyet
Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin artan olduğu bölgede nasıl bir durum ile karşılaşılır?
Negatif ölçek ekonomileri
Maksimum etkin ölçek
Pozitif ölçek ekonomileri
Minimum etkin ölçek
Kâr maksimizasyonu
Aşağıdakilerde hangisi bir malı üretmek için bir araya getirilip üretim sürecinde kullanılan kaynaklar arasında yer almaz?
Ham madde
Makine
Sermaye malı
Ara malı
Tüketim malı
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: