aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Memur Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Memur Hukuku dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Memur Hukuku Ara Sınav çıkmış sorular

Memur Hukuku 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi ve memurların belirlenmesinde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Genel idare esaslarına tâbi olma
Kamusal faaliyetin yürütülmesine katılma
Asli ve sürekli kamu hizmeti görme
Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince istihdam edilme
Kadro karşılığı çalışma
Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ya da kamu kurumları dışında çalışan bir avukatın memur sıfatını kazanamaması aşağıdaki kriterlerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
Atama işlemi kriteri
Kadro kriteri
İstihdam edilen yer kriteri
Aylık tahsisi kriteri
Hiyerarşi kriteri
Aşağıdakilerden hangisi kadronun işlevlerinden biri değildir?
Sürekliliği belirleme
İşin niteliği ile önemini tespit etme
Ödenecek aylığın derecesini belirleme
Bir kuruluştaki memur sayısını belirleme
Hiyerarşi yetkisinin açıklanmasına yardımcı olma
Memur tanımlamalarındaki ortak yönlerden “genel idare esaslarına tâbi kamu hizmeti kriteri” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kamu hizmeti niteliği taşımayan bir faaliyeti yapan kişi memur sayılamaz.
Genel idare esaslarına tâbi kamu hizmetleri özel kişilerce ifa edilemez.
Genel idare esasları kamu yetkisi, kamu kudreti kullanarak hizmet görmek anlamına gelir.
Devlet tarafından memur ve diğer kamu görevlisi dışında da personel çalıştırılabilir.
Devletin gözetim ve denetiminde bir kamu hizmeti ifa eden özel şirketin personeli de memur sayılır.
Aşağıdakilerden hangisi yasama organına karşı memuriyet güvencesi kapsamına girer?
Devlet memurluğunun akdi bir statüye sahip olması
Devlet memurlarının kamu görevleri hakkında basına bilgi verememeleri
Görevleri ile ilgili işledikleri bazı suçlardan dolayı özel kovuşturma usulüne tâbi olmaları
Hizmete alınmada ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilememesi
Uyarma ve kınama hariç disiplin cezalarının yargı denetimi dışında bırakılamaması
Memurların sınıflandırılmasının çeşitlerinden görev esas alınarak yapılan sınıflandırmaya ne ad verilir?
Rütbe sınıflandırması
Derece sınıflandırması
Kariyer sınıflandırması
Liyakat sınıflandırması
Kadro sınıflandırması
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yürürlükte olan memurların sınıflandırma sisteminin özelliklerinden biridir?
Tüm hizmetler 3 sınıf içerisinde toplanmıştır.
Sınıflar Anayasa ile belirlenmiştir.
Sistemde taban ve tavan göstergeleri kural olarak öğrenim süresine göre saptanmıştır.
Her sınıf için verilen kadrolarda aranacak özel nitelikler Devlet Memurları Kanununda tek tek sayılmıştır.
Gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun bir şekilde sınıfı içinde en üst derecelere kadar ilerleme imkanı sağlayan sistem liyakat sistemidir.
Memur amirinden aldığı emrin suç oluşturmadığını fakat kanuna aykırı olduğunu düşünüyorsa ne yapmalıdır?
Emri yerine getirmek zorundadır.
Emri yerine getirmez, idari yargıda iptal davası açar.
Emri yerine getirmez, emri veren makamın bir üst makamına şikayette bulunur.
Takdir yetkisi vardır fakat yerine getirdiğinde doğacak hukuki sonuçlardan tek başına sorumlu olur.
Emri yerine getirmez ve emrin yazı ile tekrarlanmasını ister.
İstisnai memuriyete atama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Devlet Memurları Kanununun atanma, sınavlar kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin düzenlemeleri dışında, derece aylığı ile atama yapılabilen memurluklardır.
Bu kadrolara atanmak için memur olmak gerekmektedir.
Esasen istisnai memurların bir kısmının asli memur olarak istihdamı mümkündür.
Bu kadrolar Devlet Memurları Kanununun 59. maddesinde tek tek sayılmıştır.
İstisnai memurluklara Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları taşıyan kimselerden atama yapılabilir.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Memur Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Memuriyete girişin genel koşullarından vatandaşlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Yabancı devlet vatandaşlığına geçmek için başvurma devlete sadakat yükümlülüğünün ihlali değildir.
Vatandaşlık hakkı tüzük ile sınırlanabilir.
Vatansızlar devlet memuru olamazlarken yabancılar olabilir.
Türk vatandaşlığından çıkarma kararları ilgilinin çocuklarına da sirayet eder.
Çifte vatandaşlık memuriyete engel teşkil eder.
Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile hangi tarihten itibaren geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar?
Onay tarihi
Aday memurluğun başlangıç tarihi
Staj bitim tarihi
Eğitim bitim tarihi
Disiplin amirinin teklif tarihi
Aday memurların atandığı kurum veya kuruluşu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitime ne ad verilir?
Temel eğitim
Staj
Ön eğitim
Hizmet içi eğitim
Hazırlayıcı eğitim
Devlet memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesislerin kurulması ve işletme esas ve usullerinin belirleneceği yönetmelik aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılır?
Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı
Bakanlar Kurulu
Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Aşağıdakilerden hangisine açıktan vekil atanamaz?
Eczacılık
Mühendislik
Yaz tatili döneminde ilkokul öğretmenliği
Köyde ebelik
Vaizlik
Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu görevlisinin yeni veya eski görev yeri mahkemesi
Kamu görevlisinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi
Danıştay 1. dairesi
Söz konusu işlemi yapan yer mahkemesi
Kamu görevlisinin yeni görev yeri mahkemesi
Aile yardımı ödeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Evlenen çocuklar için de ödenek verilir.
Burs alan çocuklar için de ödenek verilir.
Boşanma durumunda bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğine Sosyal Güvenlik Kurumu karar verir.
Devlet memurunun geçimini sağladığı üvey çocukları için de ödenek verilir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler ödenek her ikisine de verilir.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisi, kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde idare mahkemesinde dava açabilir.
Bir hizmet kolunda birden fazla sendika da kurulabilir.
Üyelik başvurusu sendika tarafından en çok otuz gün içerisinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.
Birden çok sendikaya üye olunamaz.
Yüksekokul müdür yardımcıları sendikaya üye olamaz.
Kamu görevlileri sendikaları ve bunların üst kuruluşlarının idare ile yapmış oldukları toplu görüşme sonucu ortaya çıkan metin idari veya kanuni düzenlemenin yapılabilmesi için nereye sunulur?
Uzlaştırma Kurulu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bakanlar Kurulu
İçişleri Bakanlığı
Uzlaştırma Kurulunda aşağıdaki alanlardan hangisinden bir öğretim üyesi bulunmaz?
Çalışma Ekonomisi
Anayasa Hukuku
İş Hukuku
İdare Hukuku
Kamu Maliyesi
Savaş ve olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde, yerine atananlar gelip işe başlamadan görev yerinden ayrılmamaları kendilerine tebliğ edildiği halde bu emre uymayarak görev yerini terk eden memura hangi ceza verilir?
Uyarma
Memuriyetten çıkarma
Kınama
Aylıktan kesme
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Memur Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: