aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Medeni Hukuk I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Medeni Hukuk I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Medeni Hukuk I Ara Sınav çıkmış sorular

Medeni Hukuk I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi eşit kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemez?
Ticaret hukuku
Kamu hukuku
Devletler özel hukuku
Borçlar Hukuku
Miras hukuku
Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
Maddi yaptırım içermesi
Sosyal hayatı düzenlemesi
Aile ilişkilerini düzenlemesi
Toplu halde yaşama gereksiniminden doğmuş olması
Kişilerin toplumla olan ilişkilerini düzenlemesi
Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Cumhurbaşkanı
Yargıtay
Bakanlar Kurulu
Kamu kuruluşları
TBMM
Kanunun mantık ve deyim bakımından anlamının araştırılmasını esas alan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Deyimsel
Tarihsel
Amaçsal
Yargısal
Bilişsel
Adi senedin resmi senede dönüşmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Senette bulunan imzanın karşı tarafça kabul edilmesi
Senedin sulh hâkimine tevdi edilmesi
Senede dayanılarak icra takibine girişilmesi
Senette bulunan imzanın mahkeme önünde ikrar edilmesi
Tarafların senetteki imzanın gerçekliği üzerinde anlaşması
Ayşe’nin kuru temizleyici Sami’ye bıraktığı el dokuması ipek halıyı Sami, 7500 dolar karşılığında antikacı Bekir’e satıp teslim etmiştir. Bekir’in halının mülkiyetini kazanıp kazanmadığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bekir, halının mülkiyetini iyiniyetli ise ancak 20 yılın sonunda kazanır.
Bekir, halının mülkiyetini iyiniyetli ise ancak 5 yılın sonunda kazanır.
Bekir, halının mülkiyetini iyiniyetli ise ancak 10 yılın sonunda kazanır.
Halı, gerçekte Ayşe’ye ait olduğu için halıyı Sami’den alan Bekir, halının mülkiyetini hiçbir şekilde kazanamaz.
Bekir, halıyı emin sıfatıyla zilyet sayılan Sami’den aldığı için halının mülkiyetini derhal kazanır.
Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin korunmasından söz edilemez?
İspat yükünün belirlenmesinde
Taşınırlarda zamanaşımı yoluyla ayni hak kazanımlarında
Taşınmazlarda zamanaşımı yoluyla ayni hak kazanımlarında
Tapu kütüğündeki yolsuz tescile güvenle ayni hak kazanılmasında
Sebepsiz zenginleşenin iade borcunun kapsamının belirlenmesinde
Hakkın kötüye kullanılmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Arzulanan hukuki sonucun doğmaması
Kesin hükümsüzlük
Fesih
İptal edilebilirlik
Dönme
Kendisinden uzun süredir haber alınamaması nedeniyle mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilen bir kimsenin terekesinin mirasçılarına intikali için, mirasçıların teminat göstermeleri gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?
Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl
Son haber alma tarihinden itibaren 1 yıl
Bu kimsenin mirasçılarının hak sahipliğini öğrenmelerinden itibaren 15 yıl
Son haber alma tarihinden itibaren 15 yıl
Bu kimsenin mirasçılarının hak sahipliğini öğrenmelerinden itibaren 5 yıl
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Medeni Hukuk I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?
Yaş küçüklüğü
Akıl hastalığı
Sarhoşluk
Suç işleme
Akıl zayıflığı
Aşağıdaki işlemlerden hangisi ayırt etme gücüne sahip ama kısıtlı olan Osman için yasak işlemlerden biridir?
Nişanlanma
Evlenme
Bağışı kabul
Nişanı bozma
Vakıf kurma
Kişilik hakkının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Nisbi hak
Mutlak hak
Yenilik doğuran hak
Ayni hak
Fikri hak
Ünlü avukat Mehmet Yazar yeni şiir kitabını “Mecnun Aşık” adı ile yayınlamıştır. Mehmet Yazar’ın kendi adı yerine kullandığı “Mecnun Aşık” adının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Lakap
Unvan
Öz ad
Takma ad
Sanat adı
Kişilik hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kanunun verdiği yetkinin kullanılması durumunda kişilik haklarına yapılan saldırılar hukuka aykırılık oluşturmaz.
Kişinin ekonomik hayata serbestçe katılması kişilik hakkının bir parçasıdır.
Dar anlamda kişilik hakkı hak ehliyetini ifade eder.
Kişinin resmi üzerindeki hakkı kişilik hakkı kapsamındadır.
Kişinin özgürlüklerinin, aşırı derecede bile olsa, rızası varsa sınırlanması mümkündür.
Mete ile teyzesi arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Üstsoy-altsoy hısımlığı
Yansoy hısımlığı
Yargısal hısımlık
Sözleşmeden doğan hısımlık
Kayın hısımlığı
Aşağıdakilerden hangisi yasal yerleşim yerine tabi olan kimselerden biridir?
Yurtdışında yaşayan kimseler
Ticari şirket sahipleri
Kendilerine kayyım tayin edilen kimseler
Kendilerine yasal danışman atanan kimseler
Vesayet altındaki kişiler
Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişinin mahkeme kararıyla feshine yol açan sebeplerden biridir?
Tüzel kişinin amacının gerçekleşmesi
Tüzel kişinin süresinin sona ermesi
Tüzel kişinin amacının hukuka aykırı hale gelmesi
Tüzel kişinin yerleşim yerini değiştirmesi
Tüzel kişinin kurucularının değişmesi
Aşağıdakilerden hangisi mal topluluğu şeklinde nitelendirilen tüzel kişilerden biridir?
Dernek
Vakıf
Kolektif ortaklık
Anonim ortaklık
Sendika
Derneğin sona ermesi konusunda karar almaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Genel Kurul
Müdür
Teftiş Kurulu
Anonim ortaklıkların kuruluşu bakımından kabul edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Tescil sistemi
Serbest kuruluş sistemi
İzin sistemi
Normatif bildirim sistemi
İlan sistemi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Medeni Hukuk I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: