aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Maliyet Politikası I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Maliyet Politikası I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Maliyet Politikası I Ara Sınav çıkmış sorular

Maliyet Politikası I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Özel kesimin tüketim ve yatırım harcamaları toplamı ile kamu kesiminin tüketim ve yatırım talebi toplamından oluşan talebe ne ad verilir?
Efektif talep
Subjektif talep
Objektif talep
Reel talep
Sürreel talep
Kamusal müdahale araçları ile iradî denge oluşturma fikri aşağıdaki tarihi olaylardan hangisinden sonra ortaya çıkmıştır?
Vietnam Savaşı
İkinci Dünya Savaşı
Büyük Buhran
Petrol Krizi
2008 Krizi
Friedman’a göre, emek verimlilik artışının sıfır ve ortalama reel ücret haddinin sabit olduğu, sonuçta fiyat düzeyinin de sabit kalabildiği koşuldaki işsizlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Yapay
Sanal
Doğal
Eksik
Tam
Keynesyen teorinin paraya yüklediği üçüncü işlev aşağıdakilerden hangisidir?
İşlem aracı olma işlevi
Spekülatif işlevi
Servet saklama işlevi
Değişim işlevi
Denge işlevi
Klâsik görüşe göre, ekonomilerin büyüyebilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu yatırımı
Kamu harcaması
Vergi
Tasarruf
Parasallaşma
Para piyasasını dengeye getiren faiz oranı ve gelir düzeyi alternatifleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
IS eğrisi
M1 eğrisi
M2 eğrisi
LM eğrisi
MP eğrisi
Faiz oranı ile gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
LM eğrisi
M1 eğrisi
M2 eğrisi
MP eğrisi
IS eğrisi
Bir ekonomide mal ve para piyasalarının eşanlı olarak dengede olduğu fiyat düzeyi ve çıktı miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?
Toplam arz eğrisi
IS eğrisi
LM eğrisi
Marjinal maliyet eğrisi
Toplam talep eğrisi
Dışa açık ekonomilerde maliye politikasının etkinliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Artmaktadır.
Azalmaktadır.
Azalarak artmaktadır.
Hızlı artmaktadır.
Sabit kalmaktadır.
Keynesyen toplam arz eğrisi ile klasik toplam arz eğrisinin yatay eksene olan grafiksel yapıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Paralel - Dik
Dik - Paralel
Artan - Azalan
Azalan - Artan
Negatif – Pozitif
Kamu harcamalarındaki artış, vergilerdeki düşüş ve yatırımlardaki otonom bir artış, IS eğrisini hangi yöne kaydırır?
Sola
Aşağı
Sağa
Yukarı
Sabit kalır.
Ülke parasının değerinin, belli bir ülkenin para birimine ya da birden fazla ülkenin para birimlerinden oluşan bir döviz demetinin değerine eşitlendiği kur sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Sabit döviz kuru
Esnek döviz kuru
Dalgalı döviz kuru
Nötr döviz kuru
Reel döviz kuru
Para arzındaki artış, LM eğrisini hangi yöne kaydırır?
Sola
Aşağı
Yukarı
Sağa
Sabit kalır.
Hükümet nominal para arzını aşağıdakilerden hangisi vasıtasıyla kontrol eder?
Hazine Müsteşarlığı
Merkez Bankası
Maliye Bakanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu
Kalkınma Bakanlığı
IS eğrisi ve LM eğrisinin grafiksel yapıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Dik - Paralel
Negatif - Pozitif
Paralel - Dik
Sabit - Artan
Artan – Sabit
Aşağıdakilerden hangisinin gelir düzeyine duyarlılığı daha az olduğundan, istikrar sağlayıcı özelliği vergilere göre daha düşüktür?
Kamu geliri
Kamu finansmanı
Kamu regülasyonu
Özelleştirme
Kamu harcaması
Enflasyonist dönemlerde artan parasal gelirler nedeniyle vergi gelirlerinin artmasıyla, aşırı talep artışının bir bölümünü ortadan kaldıran vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Harcama vergisi
Servet vergisi
Emlak vergisi
Gümrük vergisi
Gelir vergisi
Gelir vergisi dilimlerinin enflasyona uyarlanması ve katma değer vergisi oranının artırılması veya düşürülmesine ilişkin bazı yetkilerin Bakanlar Kurulu’na verilmesi aşağıdaki hangi gecikme sorunu türüne bir örnektir?
Uygulama gecikmesi
Tanıma gecikmesi
Tepki gecikmesi
Etki gecikmesi
Anlama gecikmesi
Vergilerin otomatik istikrar sağlayıcılığının daha belirgin hâle geldiği vergi tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?
Azalan oranlı
Sabit oranlı
Artan oranlı
Tek oranlı
Negatif oranlı
Marjinal tüketim eğilimi (c) 0.8, vergi oranı (t) 0.2, vergi oranını içeren çarpan değeri 3 ve vergi oranını içermeyen çarpan değeri 5 ise otomatik istikrar gücü yüzde kaçtır?
10
20
30
40
50
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: