aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Maliyet Muhasebesi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Maliyet Muhasebesi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Maliyet Muhasebesi Ara Sınav çıkmış sorular

Maliyet Muhasebesi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Bir mal, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalara ne ad verilir?
Gider
Maliyet
Varlık
Hasılat
Harcama
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI XXX 711 DİREK İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI XXX 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI XXX 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI XXX Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir ?
7/A seçeneğine göre ve giderlerin yansıtma hesapları ile üretim hesabına devrine
7/A seçeneğine göre ve giderlerin tahakkukuna
7/A seçeneğine göre ve 7. Grup hesapların kapatılmasına
7/B seçeneğine göre ve üretim maliyetlerinin ilgili üretim hesabına aktarımına
7/B seçeneğine göre ve dönem giderlerinin finanasal muhasebedeki gider hesaplarına aktarılmasına
Aşağıdakilerden hangisi kapsamına göre maliyet yöntemlerinin oluşturulmasında dikkate alınması gereken bir sınıflandırmadır?
Fiili maliyet- Standart maliyet
Standart maliyet- Tahmini maliyet
Tam maliyet- Değişken maliyet
Sipariş maliyeti- Evre (safha) maliyeti Standart maliyet- Sipariş maliyeti
Standart maliyet- Sipariş maliyeti
Aşağıdakilerden hangisi stok maliyetinin oluşumunda varlık maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken maliyet unsurlarından biri değildir?
Varlığın satın alma fiyatı
Yükleme maliyetleri
Stokların mamule dönüştürülmesi sırasındaki direkt işçilik giderleri
Varlığın satın alınması ile ilgili gümrük vergileri
Varlığın satış giderleri
Aşağıdaki koşullardan hangisinde giderden söz edebilmek mümkün değildir?
Maliyetlerin yararının birden fazla dönemde tüketilmesi durumunda
Yükümlülüklerdeki artış işletmenin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ile ilgili olduğunda
Varlıklardaki azalışlar işletmenin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ile ilgili olduğunda
Faydası tükenen maliyetler işletmenin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ile ilgili olduğunda
Bir döneme ait olan kira tutarı
Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün üretilmesinde kullanılan ilk maddelerin özellikleri arasında kabul edilemez?
Kimi zaman doğadan da sağlanabilecek nesnelerdir.
Kimi zaman bir işletmenin çıktısı bir başka işletmenin çıktısı olabilen unsurlardır.
Dönüştürme işlemleri ile şekil verilerek mamule dönüştürülebilen unsurlardır.
Mamulün özünü oluşturan nesnelerdir.
Mamulün üretilmesinde sırasında yararlanılan ancak mamulün içerisine katılmayan unsurlardır.
Aşağıdakilerden hangisi deterjanların üretiminde kullanılan parfümleri tanımlamakta kullanılabilir?
İşletme malzemesi
Yardımcı madde
İlk madde
Sarf malzemesi
Pazarlama malzemesi
Bir üretim işletmesinde ambar çalışanları hangi belgeye dayanarak kesin kabulü yapılmış ilk madde/malzemenin yerlerine konulmasını sağlarlar?
Ambar stok kartı
Satın alma istek fişi
Teslim alma ve muayene raporu
İstek fişi
Sürekli envanter stok kartı
Bir üretim işletmesinde Kasım ayında bir ilk maddeye ilişkin stok hareketleri şöyledir: TARİH STOK MİKTAR BİRİM TUTAR İŞLEMİ (metre) FİYAT (TL) 1 Dönem başı 800 60 48.000 Kasım Mevcudu 9 Satın 1.000 70 70.000 Kasım alınan 17 Üretime 900 Kasım gönderilen 20 Satın 1.200 75 90.000 Kasım alınan 29 Üretime 1.200 Kasım gönderilen Bu bilgilere ve İlk-Giren-İlk-Çıkar stok değerleme yöntemine göre, Kasım ayında üretime gönderilen ilk maddenin maliyeti toplam kaç TL dir?
180.000
166.000
140.500
98.200
67.000
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Maliyet Muhasebesi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Ambar biriminde çalışan deneyimli bir kişinin şahsi görüşüne dayanarak, belirli bir düzeyin altına düşen stokları yeniden sağlama yöntemine ne ad verilir?
Sabit sipariş yöntemi
Görsel kontrol yöntemi
Çift depo yöntemi
ABC yöntemi
En düşük-en yüksek yöntemi
Bir üretim işletmesinde işçi ücretleri grup akordu sistemi ile belirlenmektedir. İşletmede işçi “A” 30 saat, işçi “B” 40 saat ve işçi “C” ise 45 saat çalışmıştır. Bu işçilerin her birinin normal çalışma ücreti saat başına 8 TL dir. Grup için toplam grup akordu 1.380 TL ise, bu durumda işçi “C” nin elde edeceği akord ücreti kaç TL olacaktır?
540
520
430
360
320
Aşağıdakilerden hangisi işçinin fiili çalışması ile ilgili bir işçilik maliyeti unsurudur?
Kıdem tazminatı
Sağlık giderleri
Yolluklar
Üretim primleri
Vardiya zammı
Aşağıdakilerden hangisi bir üretim işletmesinde işçi ücretlerine ilişkin maliyetlerin içinde yer alamaz?
İşçinin üretilen mamulde kullandığı yardımcı madde
İşçinin fazla çalışmasının bedeli
İşçinin verimli çalışmasının primi
İşçinin gece çalışmasının zammı
İşçinin eğitim giderleri
Bir üretim işletmesinde üretimle ilgili endirekt işçilik maliyetleri 7/B seçeneğinde hangi hesapta izlenmektedir?
730 Genel Üretim Maliyetleri
720 Direkt İşçilik Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
791 İşçi Ücret ve Giderleri Hesabı
794 Çeşitli Giderler
İşçinin belli bir çalışma karşılığı aldığı ücrete değişik primler, ikramiye, yemek, yakacak ve kira gibi çeşitli ödemelerin eklenmesi ile yoluyla bulanan ücrete ne ad verilir?
Çıplak ücret
Giydirilmiş ücret
Zaman esasına ücret
Parça esasına göre ücret
Asgari ücret
Maliyet dağıtımı sırasında aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınmasına gerek yoktur?
İşletme kararlarına etkisi
Çalışanların motivasyonuna etkisi
Maliyetlerin doğrulanması
İşletmenin pazardaki müşteri sayısı
Harcamaların hesaplanması
Bir üretim işletmesinde 40.000 TL lik bina amortisman gideri bölümlerin kapladığı alana ve 125.000 TL lik yemekhane giderleri de bölümlerdeki işçi sayısı dikkate alınarak maliyet yerlerine dağıtılacaktır. Maliyet yerleri ve bunlara ilişkin dağıtım ölçüleri miktarları şöyledir: Kapladığı Alan İşçi (Metrekare) Sayısı Döküm Esas Maliyet Yeri 800 120 Taşlama esas maliyet yeri 300 90 Yemekhane Hizmet Maliyet 80 10 Yeri Bakım-Onarım Hizmet 70 30 Maliyet Yeri TOPLAM 1.250 250 Bu bilgilere göre genel üretim maliyetleri birinci dağıtımı sonucunda Taşlama Esas Maliyet Yeri’nde toplam kaç TL lik gider toplanmış olacaktır?
92.150
87.100
54.600
43.400
26.900
Yarı mamul ve tamamlanmış mamul ile ilişkili olan ve bu maliyet nesneleri ile doğrudan ilişkilendirilemeyen üretim maliyetlerine ne ad verilir?
Direkt işçilik maliyetleri
Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri
Finansman giderleri
Pazarlama giderleri
Genel üretim maliyetleri
Aşağıdakilerden hangisi üretim işletmelerinde esas maliyet merkezlerinde yapılan işlemlerden biri değildir?
İlk madde ve malzemelere şekil vermek
İşletme malzemelerinden yararlanarak üretime yardımcı olmak
Makinelerden yararlanarak ilk madde ve malzemelere biçim kazandırmak
İşçilerden yararlanarak mamulün yapısını değiştirmek
Üretilen parçaların montajını yapmak
Bir işletmede ortaya çıkan araştırma- geliştirmeyle ilgili giderler gelir tablosunda nasıl raporlanır?
Satılan malın maliyeti
Brüt maliyetler
Genel üretim maliyeti
Dönem gideri
Direkt gider
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Maliyet Muhasebesi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: