aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Kurumsal İletişim Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Kurumsal İletişim dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Kurumsal İletişim Ara Sınav çıkmış sorular

Kurumsal İletişim 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi Hatch ve Schultz’un savunduğu kurumsal marka kavramsallaştırmalarından biri değildir?
Örgütün kökeni ve günlük uygulamaları arasındaki uyum
Örgütün kim olduğuna dair tüm içiçe geçmiş algılar
Örgütün harici paydaşlar tarafından nasıl algılandığı
Örgüt stratejisinin çıkış noktası
Örgütün ulaşmayı istediği yer
Kurumsal iletişim stratejisinin geliştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Kurumsal İmaj
Paydaşlar
Kurumsal kimlik
İtibar
Hesap verilebilirlik
Kurumsal marka yönetiminin birinci dalgası ne zaman şekillenmeye başlamıştır?
1950
1970
1980
1990
2000
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal markanın yarattığı olanaklardan biri değildir?
Müşterilerin markaya daha derinden bakmalarını sağlar.
Açık bir konumlandırma için stratejik bir odak sağlar.
Çalışanların kurumu daha iyi anlamalarını sağlar.
Büyük resmi görmeyi kolaylaştırır.
İletişim programlarında bütünleşmeyi kolaylaştırır.
Aşağıdakilerden hangisi “işletmenin temel değerlerini kurumun ilgili çevrelerine yansıtan ve kurumu, dolayısıyla da markanın vizyonunu temsil eden paydaş” tanımının karşılığıdır?
Müşteriler
Çalışanlar
İşbirlikçiler
Tüketiciler
Lider
Kurumsal marka ve yönetim anlayışının ilk dalgası hangi anlayış üzerine kurulmuştur?
Örgütün kendisini tanıması gerektiği
Dış çevreden çok çalışanlara odaklanması gerektiği
Çevresiyle iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiği
Görsel kimliğin standartlarının olması gerektiği
İtibarın her şeyden önemli olması gerekliliği
Stratejik yönetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Örgütsel başarı elde edilmesi için tüm işletme fonksiyonlarının entegrasyonuna odaklanır.
Örgütün amaçlarına ulaşmasını sağlayacak kararların formülasyonudur.
Stratejik yönetim, stratejik planlamayla eş anlamlıdır.
Stratejik yönetim, tüm işletme fonksiyonlarını ilgilendiren bir yönetim biçimidir.
Stratejik yönetim, stratejilerin formülasyonu, uygulanması ve değerlendirilmesini kapsar.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim disiplinleri arasında yer almaz?
Medya İlişkileri
Yönetim İletişimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Pazarlama İletişimi
Halkla İlişkiler
Stratejik yönetimin son evresi aşağıdakilerden hangisidir?
Stratejik dönüşüm
Stratejinin uygulanması
Stratejinin değerlendirilmesi
Strateji formülasyonu
Stratejinin yenilenmesi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kurumsal İletişim Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Nedensel açıklama içermeyen üstünlük veya içinde yer alınan endüstri hakkında doğrudan yapılan açıklamalar hangi mesaj biçimini açıklar?
Jenerik
Sembolik çağrışımlı
Duygusal
Önleyici
Rasyonel
Strateji düzeylerini oluşturan üç temel düzey aşağıdakilerden hangisidir?
Bölgesel – İşletme – Rasyonel
Bireysel – İşletme - Fonksiyonel
Duygusal – Fonksiyonel - İşletme
İşletme – Kurumsal - Örgütsel
Kurumsal – İşletme - Fonksiyonel
İşletme düzeyinde stratejilerin yanıt aradığı temel soru aşağıdakilerden hangisidir?
Kurumun hangi işlerde yer alması gerektiği
Araştırma ve geliştirme sürecinin kurum düzeyi stratejisine nasıl destek sağlayacağı
Üretim ve pazarlama süreçlerinin kurum düzeyi stratejisine nasıl destek sağlayacağı
Kurum bünyesindeki işletmelerin her birinin nasıl rekabet edeceği
Fonksiyonel seviye ve kurumsal seviye düzeyindeki stratejilerin arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağı
Stratejik bilinçliliğe sahip işletme yöneticisinin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İş dünyası sürekli değişim halinde olduğu bilincine sahiptir.
Sektördeki kurumların çevre koşullarına uygun çeşitli stratejiler üretip, uyguladığının farkındadır.
İşletmeyi daha iyi duruma getirecek yeni stratejilerin gerekliliğini anlayabilir.
Rakiplerin geliştirdikleri yeni stratejilere yanıt verebilir.
Kurumun çevresel değişimlerden etkilenmesini önlemek için, değişime direnç gösterir.
Kurum çalışanlarının ad kartları taşıması, hangi tip kurum kültürü sembollerine örnek gösterilir?
Stil/tarz sembolleri
İlgi sembolleri
Duygusal semboller
Aksiyon/hareket sembolleri
Tarihi semboller
Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin kurum dışı yararlarından biridir?
Mevcut kurum kültürünün daha hassas ele alınması veya yeni kültürlerin uygulanması
Finansal çevrelerin kurumu daha iyi anlaması ve varlıklarını daha iyi değerlendirebilmesi
Kurumun kendine özgü çevresi için gerekli olan personel tipinin daha iyi anlaşılması
Çalışanların performansları değerlendirilirken değerler ve inançlarının da göz önünde tutulması
Halkla ilişkiler uzmanlarının, yönetimde söz sahibi olmasının sağlanması
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal davranışın iç ilişkilerde yansımasına örnek olarak gösterilir?
Seçme ve işe başvurma yöntemi
Şikayetleri ele alma tarzı
Pazar ortaklarına karşı davranış
Müşteriyle konuşma tarzı
Kriz çatışma davranışı
Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü sembollerinden biri değildir?
Tarihi semboller
Aksiyon/hareket sembolleri
Stil/tarz sembolleri
İlgi sembolleri
Duygusal semboller
Ayna imajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Kurumun her çalışanının kurum dışındaki kişiler üzerinde yarattığı imaj
Tüketicilerin belirli bir ürün türüne yönelik algılamaları
Markanın kişiye çağrıştırdığı duygu ve düşünceler bütünü
Bir ürünün imajının başka bir ürün kategorisine transfer edilmesi
Kurumun kendi algıladığı imajın tersi
Aşağıdakilerden hangisi mağaza imajını oluşturan unsurlardan biri değildir?
Genel özellikler
Bilanço özellikleri
Ürün özellikleri
Fiyat özellikleri
Fiziksel özellikler
“Bir kurumun kim olduğunun, ne yaptığının ve bunu nasıl yaptığının görsel ve davranışsal sunumu” şeklindeki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklar?
Kurumsal kültür
Kurum kimliği
Kurumsal iletişim
Kurum imajı
Kurum itibarı
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kurumsal İletişim Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: